Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМ №12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
100.35 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти

Кафедра прикладної психології

Навчальний модуль

«Педагогічна психологія»

Змістовий модуль № 6

«Психологія педагогічної діяльності і психологія вчителя»

Викладач: Черевко Т.С.

Напрям

01.01. Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Спеціальність

6.01.01.01 «Дошкільна освіта»

Курс, семестр, форма навчання

3 курс, 5 семестр, денна

Загальна кількість годин, кредитів

108 годин, 3 кредити

Змістових модулів

6 змістовних модулів

Лекцій

24 годин

Практичних занять

24 годин

Самостійна робота

60 годин

Вид контролю

МКР

Змістовий модуль 6 – «Психологія педагогічної діяльності»

1. Навчальні цілі: .

2. Методичні вказівки щодо роботи з модулем

Змістовний модуль складається з тем.

6.1 Характеристика педагогічної діяльності. – 2 годин лекцій, 5 годин самостійної роботи.

6.2 Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності. - 2 годин лекцій, 2 години семінарських занять,

6.3 Психологічний аналіз професійної компетентності педагога. - 2 години семінарських занять, 5 години самостійної роботи

Робота з модулем передбачає засвоєння лекційного матеріалу, участь у обговоренні питань під час семінарських занять, самостійну роботу над окремими питаннями теми, модульний контроль у формі тестування.

3. Після опрацювання цих тем, студент може отримати такі бали:

Поточний контроль

Індивідуальне завдання

Самостійна робота №1-2

Підсумковий тест

Усього

Тема №1

Тема №2

Тема№1

Тема №2

5

5

5

5

5

5

30

Основні поняття: педагогічний альтруїзм, афіліативна мотивація педагога, внутрішня негативна відповідальність, внутрішня позитивна відповідальність, інтерактивне педагогічне спілкування, комунікативна компетентність, комунікація, мотив педагогічної діяльності, мотивація педагога, педагогічна діяльність, педагогічні здібності, педагогічна рефлексія, педагогічні функції вчителя, самооцінка педагога, соціально-педагогічна відповідальність, соціально-перцептивні педагогічні здібності.

Лекція 1

Тема 6.1. Характеристика педагогічної діяльності. План:

 1. Загальна характеристика педагогічної освіти

 2. Структура педагогічної діяльності.

Література:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2009. – 400с.

 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 3. Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424с.

 4. Главник О.П., Подоляк Л.Г. практикум з педагогічної психології. – К.: Марич, 2009. – 80с.

 5. Педагогічна психологія: навч.посіб./ О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2011. – 416с.

 6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Практикум: Навч.посіб. – К.:Каравела, 2009. – 224с.

Лекція 2

Тема 6.2. Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності. План:

 1. Суб'єкт-суб'єктна взаємодія в педагогічній діяльності

 2. Педагогічні уміння

 3. Педагогічна діяльність як процес розв’язання педагогічних завдань

 4. Педагогічні здібності.

Література:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2009. – 400с.

 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 3. Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424с.

 4. Главник О.П., Подоляк Л.Г. практикум з педагогічної психології. – К.: Марич, 2009. – 80с.

 5. Педагогічна психологія: навч.посіб./ О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2011. – 416с.

 6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Практикум: Навч.посіб. – К.:Каравела, 2009. – 224с.

Семінарські заняття

Семінарське заняття №1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]