Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМ №10.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
219.65 Кб
Скачать

Індивідуально-дослідне завдання №2

Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненням у свій тематичний словник.

Скласти структурно-логічну схему за кожним питанням семінарських занять. Оформити матеріал у вигляді схем, таблиць, вказати логічні зв’язки між поняттями. Естетично оформити на окремих аркушах.

Або зробити презентацію (10-12 слайдів).

Теми для самостійного вивчення

Самостійна робота 1

Тема 3.1. Основи психології навчання. План:

 1. Предмет навчальної діяльності

 2. Цілі навчальної діяльності.

Література:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2009. – 400с.

 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 3. Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424с.

 4. Главник О.П., Подоляк Л.Г. практикум з педагогічної психології. – К.: Марич, 2009. – 80с.

 5. Педагогічна психологія: навч.посіб./ О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2011. – 416с.

 6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Практикум: Навч.посіб. – К.:Каравела, 2009. – 224с.

Самостійна робота №2

Тема 3.2. Психологічна сутність навчання. План:

 1. Психологія індивідуалізації навчання

 2. Психологія диференціації навчання.

Література:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2009. – 400с.

 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 3. Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424с.

 4. Главник О.П., Подоляк Л.Г. практикум з педагогічної психології. – К.: Марич, 2009. – 80с.

 5. Педагогічна психологія: навч.посіб./ О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2011. – 416с.

 6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Практикум: Навч.посіб. – К.:Каравела, 2009. – 224с.

Термінологічний словник-довідник

 

Зона найблищого розвитку - це та область дій і завдань, які дитина ще не може виконати самостійно, але може справитися за допомогою, підтримкою, поясненням дорослого. Таке навчання стимулює розвиток.

Навчання (рос. - обучение) - це професійна діяльність учителя, спрямована на передавання учням знань, навичок і вмінь. Тобто те, що робить учитель, які виконує функції в процесі навчання.

Научіння (рос. - научение) - це процес і результат набуття людиною знань, умінь і навичок. Тобто те, чому повинен навчитися індивід у результаті навчання та учіння.

Потенційні можливості дитини - це розвиток таких індивідуальних особливостей дитини як мислення, уваги, пам'яті тощо.

Розвивальне навчання - це орієнтація учбового процесу на потенційні можливості дитини та на їхню реалізацію, тобто зону їхнього найближчого розвитку.

Питання для самоперевірки:

 1. Охарактеризуйте поняття „навчання” та його психологічні механізми.

 2. Розкрийте психологічні основи змісту навчання.

 3. Перелічить відомі вам види навчання. Що взято за основу в цій класифікації?

 4. Надайте психологічну характеристику дидактичним принципам навчання.

 5. Які існують основні напрямки навчання в сучасній освіті?

 6. Пояснити у чому полягає різниця між поняттями „научіння”, „учіння” і учбова діяльність?

 7. Надати характеристику активних методів навчання. Як їх можна застосовувати в учбовому процесі згідно обраної спеціальності.

 8. Чим відрізняється діяльність вчителя від діяльності учнів?

 9. Які виділяють механізми навчання?

 10. Яких принципів дотримуються в управлінні учбовою діяльністю?

 11. Які завдання ставить перед собою вчитель у навчанні?

 12. Які завдання стоять перед учнем у навчанні?

 13. Які чинники впливають на засвоєння учнем знань?

 14. У чому полягає суть розвивального навчання?

 15. Які головні ідеї лежать в основі асоціативної концепції навчання?

 16. Яка модель навчання була започаткована Л.С.Виготським?

 17. Які існують механізми научіння?

3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]