Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розділ ІІІ. Зразки документів..doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
391.68 Кб
Скачать

4. Відповідальність сторін.

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобовязань за цим договором Виконавець і Замовник несуть майнову відповідальність у відповідності до чинного законодавства.

5. Інші умови.

5.1. Умови дотримання прав сторін на створювану науково-технічну продукцію та інші умови (додаток № 8).

6. Термін дії договору і юридичні адреси сторін.

6.1. Термін дії договору: початок 19.07. 2002 р., закінчення – за згодою сторін.

6.2. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін.

ЗАМОВНИК:

312060, ВАТ “Фотон”, вул. Немирівська, 26, м. Харків. Тел.: 23-90-65.

Розрахунковий рахунок № 99746507599 банку “Грант”, МФО 87490.

Кореспондентський рахунок банку СТОРОНИ-1: 79839964905.

ВИКОНАВЕЦЬ: 346865, компанія “Техноком”, просп. Московський, 236/2,

м. Харків. Тел.: 98-16-89.

Розрахунковий рахунок № 5367896705 Харківського відділення банку “Надра”, МФО 37495.

Кореспондентський рахунок банку СТОРОНИ – 2: 3745639074.

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

Генеральний директор Директор

(підпис) О.П. Савченко (підпис) Л.Г. Провоторов

4. Супровідний лист до проекту договору.

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ

287-д Директорові компанії

20.08.2003 р. “Техноком” Провоторову Л.Г.

Надсилаю Вам проект договору про спільну діяльність, розробленого на підставі попереднього договору від 17.06.2003 р., кошторис, специфікацію та додатки на 23 сторінках. Прошу розглянути надіслані документи й підписати їх, якщо у Вас немає зауважень і пропозицій. Підписані документи та Ваші пропозиції прошу повернути нам у 6-денний строк.

Генеральний директор

ЗАО «Інвест» (підпис) О.П. Савченко

§ 4. Договір та післядоговірні документи.

1. Післядоговірні документи.

Післядоговірні документи призначені для врегулювання питань, які можуть виникати між сторонами при виконанні укладеного договору. До таких документів належать:

Супровідні листи до різноманітних документів.

Протоколи розбіжностей до договорів.

Протоколи розбіжностей узгодження до договорів.

Угоди про зміни й доповнення до договорів.

Протоколи про залік взаємних вимог.

Угоди про зміну порядку виконання договорів.

Угоди про поступку договорів.

Угоди про поступку права на вимоги.

Угоди про заміну договорів.

Угоди про розірвання договорів тощо.

Крім того, при виконанні умов договору сторони можуть звертатися до юридичних чи фізичних осіб, які не є учасниками договору (органи влади, судові органи, банківські установи тощо), з документами, які мають сприяти вирішенню проблем, які постали при виконанні умов договору. Такими документами можуть бути комерційні, претензійні листи, позовні заяви, кредитні договори, заяви-зобов’язання, тощо.

2. Договір.

ДОГОВІР № 257

оренди земельної ділянки

м. Пісочин 21.09.2003 р.

МП “Агросервіс” в особі директора Камєнкова Олега Ігоровича, який діє на підставі Статуту, у подальшому “Орендодавець”, з однієї сторони, та Свєтлов Сергій Кузьмич, ідентифікаційний номер 270965417, паспорт серія ММ № 907654, виданий Пісочинським ВВС УМВС України в Харківській області 27 лютого 1997 року, у подальшому “Орендар”, із другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

 1. Предмет договору.

  1. Орендодавець передає, а Орендар бере в оренду земельну ділянку розміром 26 умовних кадастрових гектарів, вартістю 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, яка розміщена в межах земельної ділянки, виділені в натурі єдиними масивом (кадастровий план додається) з метою вирощування сільськогосподарської продукції.

  2. Усі відомості про цю ділянку містяться в додатку, який є невід’ємною частиною цього договору.

 2. Обовязки сторін.

  1. Орендодавець зобовязаний:

2.1.1. Вирішити всі питання з державними органами, які стосуються

передачі вищезгаданої ділянки в оренду, і нести повну

відповідальність за законність і обґрунтованість цього Договору.

   1. Утримуватися протягом усього терміну дії цього Договору від

використання належного йому права на виділення земельної

частки в натурі.

   1. Не втручатися у виробничу діяльність Орендаря й не створювати

йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього Договору.

2.1.4. Не вносити зміни в договір без згоди Орендаря.

  1. Орендар зобовязаний:

2.2.1. Протягом дії цього Договору не змінювати цільове призначення

земельної ділянки, визначене в п. 1.1.

Не допускати погіршення екологічного стану й родючості земельної ділянки.

Відповідати й оплачувати всі витрати, повязані з використанням ним земельної ділянки.

Своєчасно сплачувати орендну плату, визначену в Договорі.

Після закінчення терміну дії Договору повернути Орендодавцю орендовану ділянку в стані, придатному для використання за цільовим призначенням.

Здійснювати комплекс заходів щодо охорони орендованої ділянки згідно із чинним законодавством.

Не проводити на ділянці будь-які будівельні роботи, розкопки, пошук корисних копалин, археологічних цінностей тощо.

Взаєморозрахунки сторін.

  1. За користування вказаною в Договорі ділянкою Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату в розмірі 1200 (тисячу двісті) гривень за рік оренди. Плата перераховується поквартально до 15 числа наступного за кварталом місяця.

  2. Орендна плата, ураховуючи невиплачену, підлягає індексації на дату її виплати відповідно до рівня інфляції національної валюти України, встановленої Національним банком України.

  3. Орендар за погодженням з Орендодавцем може перенести термін виплати орендної плати на узгоджених умовах.

  4. Земельний податок на орендовану землю сплачується Орендарем у встановлений законом термін до пятого числа щомісяця.

 1. Відповідальність сторін.

4.1. Орендар несе повну відповідальність за всі збитки, які він може завдати

Орендодавцеві внаслідок використання земельної ділянки не за прямим

призначенням за цим Договором або внаслідок своїх некомпетентних дій.

  1. За несвоєчасну сплату орендної плати Орендар виплачує Орендодавцеві

пеню в розмірі 1,5 % від суми річної орендної плати за кожен

прострочений тиждень, якщо інше не передбачається п. 3.3.

  1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

Термін дії Договору.

5.1. Договір укладено Сторонами терміном на 5 років із моменту фактичної

передачі ділянки за спеціальним актом.

  1. За згодою сторін термін дії Договору може бути продовжений.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.