Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розділ ІІІ. Зразки документів..doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
391.68 Кб
Скачать

6. Умови припинення дії Договору.

За згодою сторін дія цього Договору може бути припинена в будь-який час.

При невиконанні або ж неналежному виконанні умов Договору однією зі сторін друга сторона може розірвати Договір достроково, письмово попередивши про намір розірвати Договір за 1 місяць.

Сторони не мають права відмовитися від виконання умов цього Договору в односторонньому порядку.

Додаткові умови..

Передача ділянки в суборенду без згоди Орендодавця не допускається.

За Орендодавцем зберігаються всі права розпорядження земельною ділянкою.

У разі переходу права власності до інших осіб цей Договір зберігає чинність для нового власника.

Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору внаслідок дії непереборної сили.

В усіх випадках, включаючи вирішення спірних питань, сторони керуються чинним законодавством.

Договір укладено в двох примірниках, один з яких перебуває в Орендодавця, другий – в Орендаря, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Договір набуває чинності з моменту його реєстрації.

8. Юридичні адреси сторін.

Орендодавець:

Мп “Агросервіс”, 31097, вул. Жовтнева, 12, смт Пісочин, Харківський

р-н, Харківська область. Р/р 289006753, МФО 57849 у Пісочинському відділенні Ощадбанку.

Директор (підпис) О.І. Каменков

(печатка)

Орендар:

Свєтлов Сергій Кузьмич, ідентифікаційний номер 270965417, паспорт серія ММ № 907654, виданий Пісочинським ВВС УМС України в Харківській області 27 лютого 1997 року.

(підпис) С.К. Свєтлов

Договір зареєстрований у книзі реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) Пісочинської ради за № 532 23.09.2003 року.

(печатка) (підпис посадової особи)

3. Супровідний лист до договору.

Повертаю Вам підписаний договір № 257 від 21.09.2003 р. Та протокол розбіжностей до договору.

Прошу прийняти пропозиції за умовами договору, підписати протокол розбіжностей і один примірник повернути на нашу адресу протягом 3 днів.

Директор МП «Агросервіс» (підпис) О.І. Каменков

4. Протокол розбіжностей до договору.

Протокол

розбіжностей до договору оренди земельної ділянки № 257 від 21.09.2003 р.

від 04.11.2003 р.

до п. 7.1. договору оренди земельної ділянки № 257 від 21.09.2003 р.

Редакція Орендодавця

Редакція Орендаря

Примітки

1

2

3

    1. Передача ділянки в

суборенду без письмової згоди Орендодавця не допускається.

7.1. Передача ділянки в суборенду без згоди Орендодавця не допускається.

Орендодавець Орендар

(підпис) О.І. Каменков (підпис) С.К. Свєтлов

(печатка)

5. Протокол розбіжностей узгодження до договору.

Протокол

розбіжностей узгодження по договору № 257 від 21.09.2003 р.

від 12.11.2003 р.

між Орендодавцем (МП “Агросервіс”) та Орендарем (С.К. Свєтлов)

Редакція Орендодавця

Редакція Орендаря

Узгоджена редакція пункту договору

Примітки

1

2

3

4

7.1. Передача

ділянки в суборенду без письмової згоди Орендодавця не допускається.

7.1. Передача ділянки в суборенду без згоди Орендодавця не допускається.

7.1. Передача ділянки в суборенду без письмової згоди Орендодавця не допускається.

Орендодавець Орендар

(підпис) О.І. Каменков (підпис) С.К. Свєтлов

(печатка)

6. Угода про зміну й доповнення договору.

Угода

про зміну й доповнення договору оренди земельної ділянки

257 від 21.09.2003 р.

м. Пісочин 07.08.2004 р.

МП “Агросервіс” в особі директора Камєнкова Олега Ігоровича, який діє на підставі Статуту, у подальшому “Орендодавець”, з однієї сторони, та Свєтлов Сергій Кузьмич, ідентифікаційний номер 270965417, паспорт серія ММ № 907654, виданий Пісочинським ВВС УМВС України в Харківській області 27 лютого 1997 року, у подальшому “Орендар”, із другої сторони, уклали цю Угоду про наступне:

Орендодавець і Орендар у звязку з несприятливими погодними умовами прийшли до згоди змінити й доповнити договір № 257 від 21.09.2003 р..

Пункт 2.7.7. Договору “Не проводити на ділянці будь-які будівельні роботи,

розкопки, пошук корисних копалин, археологічних цінностей тощо.” змінити

і викласти в такій редакції:

2.7.7. Не проводити на ділянці будь-які будівельні роботи, розкопки, пошук корисних копалин, археологічних цінностей тощо, крім агромеліоративних заходів, план яких за два тижні до початку робіт має бути узгодженим з Орендодавцем.

Інші умови вищевказаного договору, не порушені Даною Угодою, залишаються незмінними, і сторони підтверджують по них свої зобов’язання.

Дану Угоду укладено в двох примірниках, по одному для кожної з сторін.

5. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

Юридичні адреси сторін

Орендодавець:

МП “Агросервіс”, 31097, вул. Жовтнева, 12, смт Пісочин, Харківський

р-н, Харківська область. Р/р 289006753, МФО 57849 у Пісочинському відділенні Ощадбанку.

Директор (підпис) О.І. Каменков

(печатка)

Орендар:

Свєтлов Сергій Кузьмич, ідентифікаційний номер 270965417, паспорт серія ММ № 907654, виданий Пісочинським ВВС УМС України у Харківській області 27 лютого 1997 року.

(підпис) С.К. Свєтлов

7. Протокол про залік взаємних вимог.

Протокол

про залік взаємних вимог

м. Пісочин 27.12.2004 р.

МП “Агросервіс” в особі директора Каменкова Олега Ігоровича, який діє на підставі Статуту, у подальшому “Орендодавець”, з однієї сторони, та Свєтлов Сергій Кузьмич, ідентифікаційний номер 270965417, паспорт серія ММ № 907654, виданий Пісочинським ВВС УМВС України в Харківській області 27 лютого 1997 року, у подальшому “Орендар”, з другої сторони, підписали даний Протокол про наступне:

1. Орендодавець і Орендар прийшли до згоди про залік взаємних вимог з нижче­вказаних договорів, у яких Орендодавець і Орендар є сторонами:

1.1. Договір підряду № 09 від 12.05. 2004 р.:

Орендар є кредитором; Орендодавець є боржником;

1.2. Договір оренди земельної ділянки № 257 від 21.092003 р.:

Орендар є боржником; Орендодавець є кредитором.

Розмір взаємних вимог, які погашаються за вищезазначеними договорами:

За Договором підряду № 09 від 12.05.2004 р. – 268 (двісті шістдесят вісім) гривень; за Договором оренди земельної ділянки № 257 від 21.09.2003 р. – 286 (двісті вісімдесят шість) гривень.

2. З моменту набуття чинності Даного Протоколу сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими правами та зобов’язаннями за договорами, зобов’язання за якими зараховані Даним Протоколом.

3. Сторони при підписанні Даного Протоколу не мають одна до одної будь-яких взаємних претензій.

4. Даний Протокол укладено в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін.

5. Даний Протокол вступає в силу з моменту підписання його сторонами.

Юридичні адреси, банківські реквізити й підписи сторін

Орендодавець: МП “Агросервіс”, 31097, вул. Жовтнева, 12, смт Пісочин, Харківський р-н, Харківська область. Р/р 289006753, МФО 57849 у Пісочинському відділенні Ощадбанку.

Директор (підпис) О.І. Каменков

(печатка)

Орендар: Свєтлов Сергій Кузьмич, ідентифікаційний номер 270965417, паспорт серія ММ № 907654, виданий Пісочинським ВВС УМС України у Харківській області 27 лютого 1997 року.

(підпис) С.К. Свєтлов

8. Угода про зміну порядку виконання договору.

Угода

про зміну порядку виконання договору

м. Харків 27 березня 2003 р.

КРЕДИТОР: СП “Логос” в особі директора Сафонової Ольги Миколаївни, що діє на підставі Статуту”, з однієї сторони, і

ПОЗИЧАЛЬНИК: МП “Агросервіс” в особі директора Каменкова Олега Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони

уклали цю Угоду про наступне:

КРЕДИТОР і ПОЗИЧАЛЬНИК на підставі листа № 14/2 від 16 листопада 2003 року у зв’язку з необхідністю своєчасного здійснення фінансування дійшли Даної Угоди про зміну порядку виконання договору № 32 від 18 вересня 2003 р.

Постановити, що виконання зобовязань ПОЗИЧАЛЬНИКА за вищезазначеним договором буде здійснюватися таким чином:

ПОЗИЧАЛЬНИК використовує перераховані на його розрахунковий рахунок кошти по договору № 32 від 18 вересня 2003 р. до 30.12.2003 року без залучення інших джерел фінансування.

Подальше фінансування проекту буде здійснюватися за узгодженим сторонами графіком в обсязі, визначеному вищевказаним договором.

Інші умови вищевказаного Договору лишаються незмінними, і сторони підтверджують свої зобов’язання щодо їх виконання.

Дану Угоду укладено в двох оригінальних примірниках по одному для кожної з сторін.

Після набуття чинності даного Договору КРЕДИТОР не має права вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА виконання договору, порядок якого змінено даною Угодою.

Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

Юридичні адреси, банківські реквізити й підписи сторін.

КРЕДИТОР: СП “Логос”, 31187, просп. Московський, 186, м. Харків.

Р/р 5746389509, МФО 36728 у Харківському відділенні Приватбанку.

Директор (підпис) О.М. Сафонова

(печатка)

ПОЗИЧАЛЬНИК: МП “Агросервіс”, 31097, вул. Жовтнева, 12, смт Пісочин,

Харківський р-н, Харківська область. Р/р 289006753, МФО 57849 у

Пісочинському відділенні Ощадбанку.

Директор (підпис) О.І. Каменков

(печатка)

9. Угода про поступку договору.

Угода

про поступку договору

м. Харків 21 липня 2003 р.

ЦЕДЕНТ: СП “Логос” в особі директора Сафонової Ольги Миколаївни, що діє на підставі Статуту”, з однієї стороин, і

НАСТУПНИК: ПП “Салют” в особі директора Тарнавського Миколи Петровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони

уклали дану Угоду про наступне:

ЦЕДЕНТ передає, а НАСТУПНИК приймає на себе усі права та обовязки першого і стає стороною по договору № 65 від 28 вересня 2003 року між ЦЕДЕНТОМ і МП “Полюс” (далі за текстом – КРЕДИТОР).

За даною угодою НАСТУПНИК зобовязується здійснювати усі права і обовязки ЦЕДЕНТА за вищезазначеним договором.

Згоду КРЕДИТОРА на переказ боргу одержано у відповідності до листа №78/1 від 20 липня 2003 року.

У відповідності до вищезазначеної поступки договору ЦЕДЕНТ виплачує НАСТУПНИКУ винагороду в розмірі 23000 (двадцять три тисячі) гривень.

Порядок розрахунків за п. 4 даної Угоди:

Строк оплати – 15 серпня 2003 р.

Порядок оплати – поштовий переказ на розрахунковий рахунок НАСТУПНИКА.

Вид розрахунків – безготівковий.

Форма розрахунків – платіжне доручення.

Протягом тижня з моменту підписання Угоди ЦЕДЕНТ зобовязаний передати НАСТУПНИКУ всю документацію, з якої випливають права і обовязки першого, за договором, поступка котрого є предметом Даної Угоди.

Дана Угода вступає в силу з моменту її підписання сторонами.

Дану Угоду укладено в двох примірниках, по одному для кожної з сторін.

Поступка договору у відповідності до Даної Угоди не тягне за собою жодних змін умов першого.

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін.

ЦЕДЕНТ: СП “Логос”, 31187, просп. Московський, 186, м. Харків.

Р/р 5746389509, МФО 36728 у Харківському відділенні Приватбанку.

Директор (підпис) О.М. Сафонова

(печатка)

НАСТУПНИК: ПП “Салют”, 30934, вул. Одеська, 26/2, м. Харків.

Р/р 9637882074, МФО 863640 у Харківському відділенні Промінвестбанку.

Директор (підпис) М.П. Тарнавський

(печатка)

Угода про розірвання договору.

УГОДА про розірвання договору

257 від 21.09.2003 р.

м. Пісочин 07.12.2004 р.

МП “Агросервіс” в особі директора Каменкова Олега Ігоровича, який діє на підставі Статуту, у подальшому “Орендодавець”, з однієї сторони, та Свєтлов Сергій Кузьмич, ідентифікаційний номер 270965417, паспорт серія ММ № 907654, виданий Пісочинським ВВС УМВС України в Харківській області 27 лютого 1997 року, у подальшому “Орендар”, з другої сторони, уклали цю Угоду про наступне:

1. Орендодавець і Орендар у звязку з наміром Орендаря достроково припинити дію Договору внаслідок розбіжностей щодо п. 2.2.7. та п. 3.8. Договору прийшли до згоди розірвати Договір № 257 від 21.09.2003 р.

2. З моменту набуття чинності Даної Угоди сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими правами та обов’язками.

3. Зобов’язання, припинені Даною Угодою, виконання яких сторонами вже почалося, повинні бути виконані в наступному порядку:

Орендодавець за актом приймає земельну ділянку, яка передавалась в оренду.

Орендар за актом до 20.02.2005 р. передає Орендареві земельну ділянку на умовах, визначених Договором № 257 від 21.09.2003 р.

4. Дану Угоду укладено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

5. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

Юридичні адреси сторін

Орендодавець:

МП “Агросервіс”, 31097, вул. Жовтнева, 12, смт Пісочин, Харківський

р-н, Харківська область. Р/р 289006753, МФО 57849 у Пісочинському відділенні Ощадбанку.

Директор (підпис) О.І. Каменков

(печатка)

Орендар:

Свєтлов Сергій Кузьмич, ідентифікаційний номер 270965417, паспорт серія ММ № 907654, виданий Пісочинським ВВС УМС України у Харківській області 27 лютого 1997 року.

(підпис) С.К. Свєтлов

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.