Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Самостоятельная работа по механике.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
2.53 Mб
Скачать

Елементи механіки рідин та газів

1. За виконання якої з наведених нижче умов можливим є плавання тіл на поверхні рідини?

а) сила тяжіння менша або дорівнює силі Архімеда; б) сила тяжіння менша сили Архімеда; в) сила тяжіння більша сили Архімеда; г) густина однорідного тіла більша за густину рідини; д) густина однорідного тіла більша за густину рідини.

2. Яку назву в рівнянні Бернуллі для усталеної течії ідеальної нестисливої рідини має тиск, спричинений рухом рідини?

а) статичний тиск; б) динамічний тиск; в) гідростатичний тиск; г) повний тиск.

3. Як називається рідина, що не має в’язкості?

а) нестислива; б) ідеальна; в) ньютонівська; г) рейнольдсова.

4. Як називають течію в’язкої рідини, якщо кожна частинка цієї рідини рухається по своїй траєкторії, а траєкторії різних частинок не перетинаються?

а) ламінарна течія; б) турбулентна течія; в) стаціонарна течія; г) нерозривна течія.

5. Якщо картина ліній течії залишається незмінною в часі, то як називається течія рідини?

а) ламінарною; б) турбулентною; в) стаціонарною; г) нерозривною.

6. Як називається зігнута манометрична трубка з вхідним отвором, оберненим назустріч потоку рідини (газу), що використовується для вимірювання тиску у рідині (газі), що рухається?

а) трубка Ньютона; б) трубка Піто; в) трубка Вентури; г) трубка Піто–Прандтля.

7. Для якої рідини справедливим є твердження, що «при стаціонарній течії добуток площі поперечного перерізу трубки течії на швидкість рідини у будь-якому перерізі трубки течії є величиною постійною»?

а) для ідеальної рідини; б) для нестисливої рідини; в) для ньютонівської рідини; г) для кожної реальної рідини, яка існує в природі.

8. Яку величину слід обчислити, щоб наперед визначити, яким буде рух рідини у трубі, каналі тощо – ламінарним чи турбулентним?

а) швидкість рідини; б) число Рейнольдса; в) коефіцієнт в’язкості; г) радіус труби.

Елементи релятивістської механіки

1. Що, за твердженням Галілея, однаково формулюється для всіх інерціальних систем відліку?

а) закони механіки; б) закони природи; в) закон взаємозв’язку маси та енергії; г) закони Ньютона.

2. Як називають твердження, за яким усі закони природи однаково формулюються для будь-якої інерціальної системи відліку?

а) принцип відносності Галілея; б) перший постулат спеціальної теорії відносності; в) другий постулат спеціальної теорії відносності; г) третій постулат спеціальної теорії відносності.

3. Як називають твердження, за яким швидкість поширення світла у вакуумі – це незмінна величина в усіх інерціальних системах відліку?

а) принцип відносності Галілея; б) перший постулат спеціальної теорії відносності; в) другий постулат спеціальної теорії відносності; г) третій постулат спеціальної теорії відносності.

4. Досліди яких учених експериментально підтвердили принцип постійності швидкості світла?

а) досліди Пуазейля; б) досліди Майкельсона і Морлі; в) досліди Стокса; г) досліди Ейнштейна.

5. Виберіть правильне твердження:

а) швидкість поширення світла не змінюється при переході з одного середовища в інше; б) швидкість поширення світла у вакуумі змінюється залежно від руху джерела та приймача світла; в) швидкість поширення світла в деяких середовищах більша, ніж у вакуумі; г) швидкість поширення світла у вакуумі – це гранична швидкість поширення взаємодії між тілами.

6. Вкажіть, як буде змінюватись час при збільшенні величини швидкості руху тіла до значень, які близькі за величиною до швидкості поширення світла у вакуумі:

а) прискорює хід; б) сповільнює свій хід; в) не залежить; г) сповільнює свій хід до досягнення системою відліку половини значення швидкості світла, а потім прискорює свій хід.

7. Вкажіть, як будуть змінюватись лінійні розміри тіла у випадку його руху зі швидкістю, близькою за величиною до швидкості поширення світла у вакуумі:

а) змінюються за експоненціальною залежністю; б) змінюються за квадратичною залежністю; в) зменшуються; в) лінійно збільшуються.

8. Як називається явище скорочення лінійних розмірів тіла у напрямі його руху?

а) галілеєве скорочення; б) лоренцеве або фіцджеральдове скорочення; в) ейнштейнівське скорочення; г) евклідове скорочення; д) релятивістське скорочення.

9. Виберіть вираз, який використовують у релятивістській механіці для знаходження довжини тіла у рухомій системі відліку:

а) ; б)4; в); г).

10. Виберіть вираз, який використовують у релятивістській механіці для знаходження інтервалу часу в рухомій системі відліку:

а) ; б)4; в); г).

11. Вкажіть залежність маси тіла від швидкості руху системи відліку:

а) ; б); в); г).

12. Виберіть правильні твердження, які належать до постулатів теорії відносності:

а) будь-які фізичні явища за однакових умов відбуваються однаково в довільній точці Землі; б) будь-які фізичні явища протікають однаково в будь-яких системах відліку;

в) будь-які фізичні явища протікають однаково в інерціальних системах відліку; г) швидкість світла у вакуумі є максимально можливою швидкістю і не залежить від швидкості руху джерела і спостерігача;

д) довжина рухомого тіла скорочується у напрямку, перпендикулярному до напрямку руху; е) при переході з однієї системи відліку в іншу послідовність подій у часі не може змінюватись.

13. Вкажіть величини, що належать до інваріантних (незмінних при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої інерціальної системи відліку) в спеціальній теорії відносності:

а) швидкість світла у вакуумі; б) маса; в) відстань; г) час.

14. Що в релятивістській механіці розуміють під терміном «повна енергія»?

а) це енергія спокою частинки; б) це сума кінетичної й потенціальної енергій частинки; в) це сума кінетичної енергії та енергії спокою частинки; г) це кінетична енергія частинки.

Додаток №3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.