Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самост. изучение Истор. УКР. ОМ. ИМ.. .docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
45.7 Кб
Скачать

Суть і механізми реалізації самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія України»

Самостійну роботу студентів можна визначити як органічну і невід'ємну частину навчального процесу, що обумовлює форму ідейно-теоретичної підготовки молодшого спеціаліста. Значення СРС полягає в тому, що вона:

 • дає можливості прищепити студентам потребу і навички систематичного і обґрунтованого вивчення філософських проблем;

 • дозволяє напрацювати прийоми розумової діяльності і навичок наукового пошуку;

 • створює сприятливі умови дія повного використання індивідуальних особливостей студента в навчанні;

 • сприяє перетворенню набутих знань на тверді переконання, які стають дороговказом у суспільному житті;

 • допомагає формуванню в студентах таких якостей, як акуратність. наполегливість та організованість у роботі:

• є найважливішою умовою для набуття практичних професійних навичок. Очевидно, що самостійна робота включає не тільки конкретизовані

зусилля, які докладаються студентами під час самопідготовки, але й самостійну діяльність у процесі навчання. У широкому значенні зміст СРС з дисципліни «Основи філософії» включає:

 • слухання і конспектування лекцій;

 • вивчення, конспектування і вміле використання першоджерел;

 • вивчення рекомендованої літератури та її конспектування на заняттях;

 • використання консультацій;

 • підготовка рефератів;

 • підготовка до контрольних робіт, заліків чи екзаменів.

Тематичний план СРС

 1. Поява людини сучасного типу на теренах України та її подальший розвиток

 2. Походження слов’ян та їх релігійні вірування

 3. Розпад Київської Русі та татаро-монгольська навала

 4. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

 5. Берестейська унія 1596 р. та її наслідки

 6. Утворення гетьманської української держави

 7. Колоніальна політика Російської імперії у XVIII ст.

 8. Українська культура наприкінці XVII – XVIII ст.

 9. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії

 10. Українська культура у другій половині XIX ст.

 11. Україна в роки революції 1905-1907 рр.

 12. Західноукраїнські землі на початку XX ст.

 13. Гетьманат П.Скоропадського

 14. Західноукраїнська народна республіка

 15. Культура України на поч. XX ст.

 16. Нова економічна політика в Україні

 17. Суспільно-політичне життя в Україні та Сталінські репресії в 30-ті роки ХХ ст.

 18. Західноукраїнські землі у складі СРСР

 19. Окупаційний режим та антифашистський рух на території України

 20. Післявоєнна відбудова та розвиток національної промисловості

 21. Економічний розвиток України у 60-80 рр. XX ст.

 22. Економічно-політичний розвиток України наприкінці ХХ ст.

Рекомендаційні вказівки до СРС

Тема 1. Поява людини сучасного типу на теренах України та її подальший розвиток

Питання для самостійного опрацювання:

 • "Неолітична революція", її зміст і наслідки для розвитку людського суспільства.

 • Природно-господарські зони неолітичних культур: земле робсько-скотарська та мисливсько-рибальська.

 • Трипільська культура (3,5-2,5 тис. років до н. е.) та її особливості.

 • Релігійні уявлення ти мис­тецькі уподобання трипільців.

 • Археологічні культури епохи міді-бронзи.

Рекомендована література

 1. Археологія України: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. історичних спеціальностей вищ. навч. закл / Л.Л. Залізняк, К.П. Бунятян, В.М. Зубар, О.П. Моця, В.В. та Отрощенко; Л.Л. Залізняк, К.П. Бунятян, В.М. Зубар, О.П. Моця, В.В. Отрощенко та ін.; За ред. Л.Л. Залізняка. - Київ: Либідь, 2005. - 504с.

 2. Рыбаков, Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. - Москва: Наука, 1988. - 783с.

 3. Залізняк Л.Л. Первісна історія України : Навч. посіб. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / Л.Л. Залізняк; Ін-т українознавства КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Вища школа, 1999. – 263с.

 4. Бурдо Н.Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2008. – 416с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.