Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Самостоятельная работа по механике.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
2.53 Mб
Скачать

Класична динаміка матеріальної точки та системи матеріальних точок. Сили у механіці

1. Що характеризує сила?

а) міру інертності тіла; б) міру дії на дане тіло з боку інших тіл; в) швидкість, з якою рухається тіло; г) бистроту зміни швидкості тіла.

2. Відомо, що будь-яке тіло при взаємодії з іншим тілом не може змінити свою швидкість миттєво, для цього потрібен певний час. Яка фізична величина є мірою цієї властивості тіла (його інертності)?

а) сила; б) тиск; в) маса; г) робота; д) прискорення.

3. Яка величина є мірою інертності тіла?

а) маса; б) імпульс тіла; в) вага; г) швидкість.

4. Які з перелічених нижче сил є фундаментальними?

а) тільки гравітаційні сили; б) тільки електромагнітні сили; в) гравітаційні та електромагнітні сили; г) сили пружності і сили тертя.

5. Яку з вказаних нижче назв має перший закон Ньютона?

а) закон всесвітнього тяжіння; б) закон пружної деформації; в) закон інерції; г) закон дії і протидії.

6. Як в інерціальних системах відліку рухаються тіла, якщо дія на них з боку інших тіл відсутня?

а) рухаються прямолінійно із змінною швидкістю; б) рухаються криволінійно із постійною за модулем швидкістю; в) рухаються прямолінійно і рівномірно; г) рухаються прямолінійно і рівноприскорено.

7. Закінчіть речення: «Інерцією називається…»

а) здатність тіл зберігати швидкість руху за відсутності дії інших тіл; б) зміна положення тіл відносно інших тіл з часом; в) явище збереження швидкості тіл при компенсації дії на нього інших тіл; г) рівномірний прямолінійний рух.

8. Чи правильним є твердження, що система відліку, пов’язана із Землею (Земля – тіло відліку),– це інерціальна система?

а) так, безумовно; б) ні, це твердження помилкове: геоцентричну систему відліку ніколи не можна розглядати як інерціальну систему відліку; в) оскільки прискорення, з яким Земля рухається навколо Сонця, є дуже малим, геоцентрична система відліку при розв’язуванні багатьох задач може вважатися інерціальною системою відліку; г) інерціальних систем не існує взагалі.

9. Скільки інерціальних систем існує в природі?

а) існує лише одна інерціальна система – геліоцентрична; б) існують дві інерціальні системи: геліоцентрична та геоцентрична; в) інерціальних систем існує нескінченно багато; г) інерціальних систем у природі не існує.

10. За яких умов тіло (частинка) рухається із незмінною швидкістю?

а) якщо векторна сума сил, що діють на частинку, дорівнює нулю; б) якщо на частинку діє незмінна за величиною сила; в) якщо на частинку діє незмінна за напрямом сила; г) якщо сили діють на частинку протягом дуже малого інтервалу часу.

11. Яким є напрям вектора прискорення, з яким рухається тіло під дією кількох сил?

а) напрям вектора прискорення збігається з напрямом рівнодійної усіх сил, що діють на тіло; б) напрям вектора прискорення є протилежним напряму рівнодійної усіх сил, що діють на тіло; в) напрям вектора прискорення не залежить від напряму рівнодійної усіх сил, що діють на тіло, і визначається довільно у кожній задачі; г) вектор прискорення спрямований перпендикулярно до вектора рівнодійної усіх сил, що діють на тіло.

12. Яка з формул визначає другий закон Ньютона в найбільш загальному виді?

а) ; б); в); г).

13. Чи існують обмеження щодо застосування третього закону Ньютона?

а) ніяких обмежень щодо застосування третього закону Ньютона не існує – це фундаментальний закон природи; б) третій закон Ньютона може застосовуватися лише в межах класичної (ньютонівської) механіки; в) третій закон Ньютона застосовується лише в межах класичної механіки в інерціальних системах відліку; г) третій закон Ньютона може застосовуватися лише в межах класичної механіки в неінерціальних системах відліку.

14. Яким способом може здійснюватися взаємодія двох тіл?

а) при безпосередньому контакті тіл; б) за посередництвом фізичного силового поля; в) кожним з указаних у пунктах а) і б) способів; г) лише за посередництвом третього тіла.

15. Виберіть правильне твердження:

а) маса – причина зміни швидкості тіла; б) при різкому гальмуванні тіло миттєво зупиняється; в) сила – міра інертності тіла; г) причиною зміни швидкості тіла є сила, що діє на тіло; д) рівнодійна сили дорівнює добутку маси тіла на його швидкість.

16. Виберіть всі правильні твердження:

а) два тіла взаємодіють з силами, рівними за абсолютною величиною і однаковими за напрямком; б) маса є мірою інертності тіл; в) сила є мірою взаємодії тіл; г) закони Ньютона виконуються лише в інерціальних системах відліку.

17. Закінчіть речення: «Імпульсом сили називається векторна величина, що дорівнює…»

а) добутку маси тіла на його прискорення; б) добутку маси тіла на його швидкість; в) добутку сили, яка діє на тіло, на швидкість тіла; г) добутку сили, яка діє на тіло, на час її дії.

18. Вкажіть, чому дорівнює зміна імпульсу тіла:

а) добутку маси тіла на його швидкість; б) різниці початкового і кінцевого імпульсів тіла; в) імпульсу сили; г) зміні маси тіла за одиницю часу.

19. Вкажіть, як рухається тіло, на яке діє стала за значенням і напрямом сила:

а) рівномірно прямолінійно; б) рівномірно по колу; в) рівноприскорено прямолінійно; г) нерівномірно по колу.

20. Вкажіть, що називається рівнодійною силою:

а) алгебраїчна сума всіх сил, що діють на тіло; б) векторна (геометрична) сума всіх сил, що діють на тіло; в) сила, що приводить тіло у рух.

21. Закінчіть речення: «Якщо сума всіх сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю, то тіло…»

а) рухається рівномірно прямолінійно або перебуває у стані спокою; б) рухається рівномірно по колу; в) рухається рівноприскорено по колу; г) продовжує змінювати свою форму.

22.Тіло рухається рівноприскорено по горизонтальній поверхні. Вкажіть, чому дорівнює абсолютна величина сили тертя, що діє на тіло.

а) силі тяжіння; б) добутку коефіцієнта тертя ковзання на модуль сили реакції опори; в) силі тяги; г) силі реакції опори.

23. Коли виникає сила тертя?

а) сила тертя діє завжди й усюди (діє безперервно); б) сила тертя виникає тільки при переміщенні одного тіла по поверхні іншого; в) сила тертя виникає не тільки при переміщенні одного тіла по поверхні іншого, але й при спробі викликати таке переміщення; г) сили тертя в природі не існує.

24. Якими можуть бути види сил тертя, що виникають під час руху одного тіла по поверхні іншого?

а) сили тертя спокою і сили тертя ковзання; б) сили тертя спокою і сили тертя кочення; в) сили тертя спокою, сили тертя ковзання і сили тертя кочення.

25. Яку природу має сила пружності:

а) електромагнітну; б) теплову; в) гравітаційну; г) ядерну.

26. Виберіть правильне твердження:

а) сила пружності не залежить від ступеня деформації тіла; б) механічне напруження при пружній деформації розтягування прямо пропорційне відносному видовженню тіла; в) усі відомі типи деформації тіл можна звести до деформації розтягування і деформації стискування; г) закон Гука справедливий для будь-яких деформацій.

27. Вага – це:

а) міра інертності тіла; б) міра гравітаційної взаємодії тіла з Землею; в) сила, з якою Земля діє на тіло; г) сила, з якою за наявності тяжіння тіло діє на опору або підвіс.

28. Фізична величина, яка дорівнює сумарній силі пружності тіла, яка діє за наявності сили тяжіння на усі зв’язки (опору, підвіс), – це:

а) прискорення вільного падіння; б) вага тіла; в) сила тяжіння; г) гравітаційна стала.

29. Закінчіть речення: «Механічне напруження – це…»

а) здатність тіла деформуватися; б) величина, обернено пропорційна деформації тіла; в) відношення вектора сили, прикладеної до тіла, до площі поперечного перерізу цього тіла.

30. Тіло перебуває у стані невагомості, якщо…

а) рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю; б) сила тяжіння зрівноважена іншими силами; в) на тіло діє тільки сила тяжіння; г) його прискорення дорівнює нулю.

31. Закінчіть речення: «Деформація називається пружною, якщо після припинення дії деформуючої сили тіло…» а) руйнується; б) повністю відновлює свою форму; в) частково відновлює свою форму.

32. Вкажіть, як називається відношення абсолютного видовження до початкової довжини тіла: а) модулем пружності; б) механічним напруженням; в) відносним видовженням.

33. Вкажіть, до яких з наведених нижче основних видів деформацій можна звести всі існуючі види деформацій:

а) до деформації розтягування; б) до деформації стиску; в) до деформації зсуву; г) до деформації кручення; д) до деформації згину; е) до деформацій розтягування і зсуву.

34. Закінчіть речення: «Реактивний рух виникає під час…»

а) відштовхування тіл; б) руху різних частин тіла відносно центра мас тіла; в) поділу тіла на частини; г) відокремлення від тіла частини його маси з певною швидкістю руху відносно частини, що залишилась.

35. Встановіть відповідність законів їх аналітичним виразам:

1) умова, яка лежить в основі першого закону Ньютона; 2) закон всесвітнього тяжіння; 3) закон Гука; 4) другий закон Ньютона; 5) третій закон Ньютона; а) ; б); в); г); д).

36. Встановіть відповідність сили та точки її прикладання:

1) сила тяжіння; 2) вага тіла, яке лежить на плоскій опорі (на площині); 3) сила тертя під час руху тіла по площині; 4) гравітаційна сила; а) центр мас (центр ваги) тіла; б) будь-яка точка тіла; в) точка на поверхні тіла, що дотикається до площини; г) точки на плоскій опорі під тілом; д) найнижча точка тіла.

37. Встановіть відповідність між визначенням і поняттям або явищем:

1) властивість тіла зберігати свій стан (свою швидкість); 2) зміна форми і об’єму тіла; 3) стан тіла, в якому відсутні переміщення будь-яких його точок під дією прикладених сил; 4) відсутність ваги тіла; 5) точка прикладання сили тіла; 6) міра інертності тіла; а) рівновага; б) інертність; в) деформація; г) центр тяжіння; д) сила; е) невагомість; ж) маса.

38. Закінчіть речення: «Якщо швидкість руху тіла дещо більша за першу космічну, але менша за другу космічну швидкість, то тіло може…»

а) покинути сонячну систему; б) обертатись навколо Сонця по колу; в) не покинути сонячну систему; г) обертатись навколо Землі по колу; д) обертатись навколо Сонця по еліпсу; е) обертатись навколо Землі по еліпсу.

39. Вкажіть умови, за яких вага тіла дорівнює нулю:

а) тіло обертається по еліптичній орбіті навколо Землі; б) тіло вільно падає; в) тіло переміщується по поверхні Землі горизонтально; г) тіло переміщується вертикально вгору біля поверхні Землі; д) тіло обертається по коловій орбіті навколо Землі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.