Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технология 11.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
195.94 Кб
Скачать
  1. | І'ипектика — це техніка розв’язування спірних питань, що по- 1 ' ,питне в стимулюванні процесу мислення у бік несподіваних і ви-

І ішдісових рішень.

Ні. мідішо на сьогодні, авторство методу синектики приписують Н І >«і< інііу, нтскй опублікував його основні положення у 1961 році, хоча п т ц* Мії ліЧіШ більшості джерел зафіксовано, що метод синектики був ви-

"чи И. І орденом та Дж. Принцом. Незважаючи на те, що дослідни-

і и і • >«11 р 111«і 1111, і с воїх пошуків розійшлися в думках щодо окремих дета-

•і) !|'

ііой створеної ними системи, проте базові принципи, покладені в оспоиу гинектики, залишилися незмінними.

Мета синектики в загальних рисах — робити незвичайне звичніш ї перетворювати звичне на незвичайне.

Синектику досить часто порівнюють із «мозковим штурмом». До по нснюється тим, що, по суті, це і є «мозковий штурм», який здійснюстьт у спеціально підібраних групах людей (на відміну від «мозкового шту|> му», учасники якого — звичайні за професією люди, досить часто шпгїд готовлені до творчої діяльності).

Отже, метод синектики застосовують у постійно діючих групах по !) 7 осіб (синекторів) у кожній. Синектори проходять спеціальний відбір та відповідне навчання. Такі групи, накопичуючи різноманітні прийоми та досвід, функціонують більш успішно та професійно, ніж випадком" ійбраний колектив для «мозкового штурму».

На основі синектики як технології творчої діяльності людини створе по фірму «Синектикс» (США), де працюють фахівці з пошуку та втілом пя творчих ідей у різних галузях виробництва. До постійних клієнті и фірми «Синектикс», серед усіх інших, належать «Дженерал Електрик», IBM (обчислювальна техніка), «Ремінгтон» (зброя), «Зінгер» (виробник, тво швейних машин).

АНААОПЯ - ОСНОВНІЙ Аналогія — це подібність, відповідність

двох предметів або явищ (процесів) ап певними властивостями, ознаками, фунт? ціонуванням тощо. Наприклад, конст

1>укція крил літака — це аналогія до крил птаха. Помічено, що переваж па більшість технічних об’єктів побудована за аналогією до природних. У фундаментальних науках аналогію досить часто використовують як спосіб дослідження чи опису певних систем. Наприклад, у фізиці будоші атома представлена за аналогією до будови Сонячної системи і т. д.

Суть методу синектики полягає в тому, що розв’язок пробле ми здійснюють за допомогою «мозкового штурму» з викори станням аналогій із різних галузей знань або досліджують (роа глядають) об’єкт у змінених умовах, навіть фантастичних.

Ні

РОЗ А! А і

Під час генерування ідей використовують чотири типи аналогій.

Пряма аналогія: досліджувана проблема чи об’єкт порівнюєтьс з аналогічною проблемою (об’єктом) з іншої галузі техніки чи систем- знань або з об’єктом живої природи. Під час застосування прямої анало­гії робиться також спроба використання вже готових розв’язків з інши галузей виробничої діяльності або живої природи. Наприклад, для вдо­сконалення процесу фарбування меблів застосування прямої аналогі" може полягати в тому, щоб розглянути, як забарвлюються мінерали, кві ти, птахи тощо.

Символічна аналогія: у парадоксальній або незвичній формі визна­чають суть певного поняття. Таке відображення чи визначення має бути несподіваним (див. табл. 1).

Таблиця 1. Приклади застосування символічної аналоги

Визначення

Поняття, яке визначають

вентилятор

книжка

корабель

иогнище *; маринка

мокрии вітер, кольоровии вітер, живии вітер

мовчазний оповідач, оповідання без сторінок

летючий корабель, небесний корабель, важкий корабель

холодне вогнище, тверде вогнище, мокре вогнище, видима теплота

легка важкість, повітряна вода, непрозора порожнеча

Особиста аналогія: ототожнення себе з технічним об’єктом, дослі- 'МІЛ'НІНІИМ явищем або процесом. Розв’язуючи задачу, синектор уявляє

и іи пії’еістом чи процесом, намагається відчути ситуацію й усвідомити, •її паї чином він би діяв у даних умовах.

ІЧш мастична аналогія: в умову задачі вводять деякі фантастичні чи мни чи умови, які допоможуть розв’язати задачу. Припускаючи ф,и» ніг ічіпиу умову з одного боку, намагаються дати відповідь на запн­ім кпи її,Як амшиться проблемна ситуація у зв’язку з новими умовами?». Ь«< ш и і.ігіі.с>і чітко уявити і сформулювати «змінену ситуацію», стане

3. С№ІЄКШ«2

ін..і ни», як необхідно діяти, щоб у реальних умовах досягти позичиш 1- і- *учьтату.

Приклад застосування методу синектики

Трубопроводо-м рухається пульпа — вода з частинками руди. Трубо ироиід у місцях згину швидко зношується внаслідок ударів частішої. ишіиної руди об внутрішні стінки труби. Як забезпечити захист зпшіи і рубопроводу від швидкого зношування?

Метод синектики передбачає, що спершу потрібно розглянути, як роп и'мнують таку задачу в інших галузях техніки (пряма аналогія). На при <; иіщ, як захищають елементи гідроконструкцій при гідротранспортувшоїі ннііих матеріалів, зокрема руд. Синектори проаналізують, як захищічи під пошкоджень рослини (наприклад, дерева), стравоходи риб та іншмн представників фауни, які харчуються «колючою» їжею, тощо.

У ході розв’язування задачі за принципом емпатії (особистої аналогії) гтіектори уявляють себе на місці трубопроводу в подібній ситуації, гііііи нони стоять на повороті коридору, яким пролітають різні предмети, і при цьому змушені скеровувати цей потік у потрібному напрямку. Синектори намагаються уявити відчуття від ударів предметів, що пролітають, і виро ішти систему захисту від них. Найбільш вдалий спосіб захисту в такин умовах — спіймати перший із предметів і з його допомогою скерувити політ інших. Це і є розв’язок задачі.

Для запобігання зношуванню трубопроводу досить у місцях згину <и • ювнішнього боку встановити магніти, і трубопровід у цих місцях ізеере дини вкриється «бронею» — шаром частинок залізної руди.

. Л'і ЮЗІ’ЙЗАШЯ ПГО- Розв’язання проблемної задачі за до

ЗАДАНІ ЗА &ШШ0- помогою методу синектики склади

' СМІл!г5[І'ПГ^*П/1 ється з таких етапів.*

(' инектори уточнюють та формулюють проблему в її первинному п и гляді. Особливістю цього початкового етапу роботи є те, що лише керівник робочої групи синекторів знає всі деталі задачі. Вважн ють, що передчасне уточнення та формулювання всіх елементні проблеми утруднює процес абстрагування і не дає змоги відійти під стереотипів і традиційного мислення.

>

М„ (кіІКНСТОрИ формулюють проблему відповідно до свого розуміння. І'поглядають можливості перетворення незнайомої та незвичної проблеми на низку більш звичайних задач. Інакше кажучи, на цьо­му етапі проблема ділиться на підпроблеми.

II поводять генерацію ідей. Здійснюють екскурси у різні галузі тех- инт, психології для виявлення того, як у них розв’язуються ана­логічні проблеми. На цьому етапі застосовують усі види аналогій (инлму, особисту, символічну, фантастичну).

І Нішилені на попередньому етапі ідеї розглядають відповідно до .іміету проблемної задачі з урахуванням усіх деталей та особливос­тей проблеми, які повідомляє керівник групи.

і.М ПИЛІ IIІЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.