Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тести_ДС

.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
291.33 Кб
Скачать

1. Алфавiт числення предикатів – це:

 1. множина вихiдних символiв

 2. множина вхiдних символiв

 3. відсортований масив чисел

 4. послідовність символів від ‘a’ до ’z’

2. Алфавiт числення предикатів складається з:

 1. предметних (iндивiдних) змiнних та предметних (iндивiдних) констант

 2. предикатних букв i функцiональних букв

 3. знакiв логiчних операцiй, кванторiв i роздiлових знаків

 4. усі відповіді вірні

3. Верхнi iндекси предикатних i функцiональних букв вказують на:

 1. звичайну нумерацію букв

 2. число аргументів

 3. кількість уніфікованих операцій

 4. розрядність

4. Нижні індекси предикатних i функціональних букв вказують на:

 1. звичайну нумерацiю букв

 2. число аргументів

 3. кількість уніфікованих операцій

 4. розрядність

5. Будь-яка вивiдна формула (теорема) числення предикатiв є:

 1. тотожно iстиною формулою

 2. умовно iстинним рівнянням

 3. умовно істиною формулою

 4. умовно тотожною формулою

6. Предикатні формули A i B рiвносильнi тодi i тiльки тодi, коли:

 1. ((AB)<(BA))

 2. ((AB)>(AC))

 3. ((BA)(BA))

 4. ((AB)(BA))

7. Будь-яка тотожно істинна предикатна формула є:

 1. очевидною в численні предикатів

 2. вивiдною (теоремою) в численнi предикатів

 3. не потребуючою виведення (аксіомною) в численнi предикатів

 4. варіанти b та c

8. Правило введення квантора :

 1. з AB(x) вводиться AxB(x)

 2. F(x) = y(A(x)B(y))

 3. з B(x)A виводяться xB(x)A

 4. F(y)xF(x)

9. Правило узагальнення (правило введення квантора ):

 1. F(y)xF(x)

 2. з AB(x) виводиться AxB(x)

 3. F(x) = y(A(x)B(y))

 4. з B(x)A виводяться xB(x)A

10. У теорiї першого порядку аргументами фунцiй i предикатiв, а також змiнними, що зв’язуються кванторами, можуть бути :

 1. предметнi змiннi

 2. предикати

 3. предикатнi змiннi

 4. вирази вигляду P(P(x)).

11. Машинне навчання – це:

а) це набір обчислювальних методів і інструментів для навчання системи на основі досвіду (з урахуванням попередніх рішень), даних і спостережень, які впливають на поведінку системи;

б) узагальнена назва природної генерації знань з досвіду;

в) штучна система, яка розпізнає певні закономірності даних для навчання.

12. Практичне використання машинного навчання відбувається за допомогою:

а) поставлених задач;

б) алгоритмів;

в) висновків з певних прикладів.

13. Алгоритми машинного навчання можна поділити на:

а) навчання з вчителем, навчання без вчителя;

б) навчання з вчителем, навчання без вчителя, навчання з закріпленням;

в) навчання з вчителем, навчання без вчителя, навчання інших.

14. Які проблеми дозволяють вирішувати інтелектуальні системи на основі штучних нейронних мереж?

а) розпізнавання образів, виконання прогнозів, оптимізації, асоціативної пам'яті і керування;

б) планування виробництва, конфігурація устаткування, визначення необхідної енергії;

в) соціальні проблеми людства.

15 Штучні нейромережі є:

а) напівпровідниками кінетичної енергії;

б) електро-фізичними чинниками структури мозку;

в) електронними моделями нейронної структури мозку.

16. Що таке генетичний алгоритм?

а) це еволюційний алгоритм пошуку, що використовується для вирішення задач оптимізації і моделювання шляхом послідовного підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів з використанням механізмів, що нагадують біологічну еволюцію;

б) це алгоритм пошуку, що використовується для розпізнавання образів шляхом послідовного підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів з використанням певних механізмів;

в) це евристичний алгоритм пошуку, за допомогою якого розробляються еволюційні обчислення.

17. У генетичному алгоритмі використовується:

а) метод «рівності біологічних організмів»;

б) оператор «схрещення»;

в) оператор «склеювання».

18 «Дерево рішень» – це:

а) алгоритм, за структурою подібний до блок-схеми і має повну інформацію про проблему, яка потребує вирішення;

б) сімейство алгоритмів, що являє собою метод автоматичного аналізу невеликих масивів даних;

в) сімейство алгоритмів, заснованих на створенні ієрархічної структури, яка базується на відповіді "Так" або "Ні" на набір питань.

19 Побудова «дерева рішень» здійснюється:

а) зверху-вниз;

б) знизу-вверх;

в) в залежності від поставленої задачі.

20. Процес прийняття управлінських рішень за допомогою дерева рішень у загальному випадку складається з:

а) трьох етапів;

б) чотирьох етапів;

в) п’яти етапів.

21. Що таке дерево рішень?

а) Метод вирішення задач

б) Графічне зображення послідовності рішень і станів середовища

в) Математична модель рішень

г) Один з методів для побудови структурної схеми

22. Яка основна ідея щодо побудови дерева рішень?

а)Декомпозиція

б) Імплікація

в) Схематизування

г) Визначення

23. Що таке декомпозиція?

а) Перелік всіх компонентів схеми

б) Детальний опис схеми

в) Метод розкриття структури системи, при якому за однією ознакою її поділяють на окремі складові.

г) Метод узагальнення структури схеми

24. Яке основне правило побудови дерева рішень?

а) Зменшення кількості елементів у дереві рішень

б) Розширення до більш загальних понять

в) Збільшення кількості елементів у дереві рішень

г) Процес зведення до більш простих складових

25. Як називається індуктивний метод побудови дерева рішень?

а) Алгоритм ID3

б) Алгоритм Дейкстрі

в) Генетичний алгоритм

г) Реляційний алгоритм

26. Що використовується для визначення наскільки вузол у дереві є інформативним?

а) Ентропія

б) Декодування

в) Шифрування

г) Узагальнення

27. Види дерева рішень:

а) Одноступеневе та двоступеневе

б) Просте та складне

в) Систематизоване та узагальнене

г) Двохрозрядне та трьохрозрядне

28. Як виконується побудова дерева рішень?

а) Зверху вниз

б) Зліва направо

в) Знизу вверх

г) Зправа наліво

29. Процес прийняття рішень за допомогою дерева рішень у загальному випадку припускає виконання скількох етапів?

а) 5

б) 3

в) 1

г) 15

30. Які правила використовуються при побудові складних дерев рішень?

а) розбиття, зупинки навчання і відсікання гілок

б) тільки відсікання гілок

в) розбиття

г) розбиття та відсікання гілок

31. Що вивчає теорія ймовірностей?

a) розділ математики, що вивчає закономірності очікуваних явищ; b) розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ; c) розділ математики, що вивчає ймовірність отримання випадкових явищ.

32. Що є результатом випробування?

a) явище; b) наслідок; c) подія.

33. Особливість теорії ймовірностей?

a) у теорії ймовірностей випадкову змінну вважають невідомою;

b) у теорії ймовірностей випадкову змінну вважають відомою;

c) у теорії ймовірностей випадкової змінноїне існує.

34. Що таке випадкова подія?

a) подія, результат якої не може бути відомий наперед; b) подія, результат якої відомий наперед; c) подія, виконання якої не очікувалось.

35. Що таке байєсова межа?

a) множина змінних; b) імовірнісна модель, що представляє собою змінну;

c) імовірнісна модель, що представляє собою множину змінних і їх імовірнісних залежностей.

36. Які алгоритми використовуються для проведення імовірнісного виводу в баєсових мережах?

a)точні;

б) наближені на основі методу Монте-Карло; в) неточні; г) наслідкові; випадкові.

37. Баєсові мережі використовуються для математичного моделювання в:

a) біоінформатиці, медицині; б) задачах класифікації

в) обробці даних і системах прийняття рішень; г) обробці зображень.

38. Основні об'єкти дослідження теорії ймовірностей:

a)випадкова подія та її ймовірність, випадкова величина та її функція розподілу, випадковий процес та його ймовірнісна характеристика; b) випадкова подія та її ймовірність, випадкова величина та її функція розподілу; c)випадкова величина та її функція розподілу, випадковий процес та його ймовірнісна характеристика.

39. Стохастичні експерименти – це…

a)експерименти, наслідки яких (події) є недетермінованими (результат яких неможливо передбачити до проведення експерименту), але який можна повторити в незалежний спосіб будь-яке число разів; b) експерименти, наслідки яких (події) є недетермінованими (результат яких неможливо передбачити до проведення експерименту), але який можна повторити в незалежний спосіб обмежену кількість разів; c)експерименти, наслідки яких (події) є недетермінованими.

40. Фіксований результат стохастичного експерименту, який не можна виразити через сукупність інших результатів, називається:

a)елементарною подією; b) випадковою подією; c)відомою подією.

41. На яких принципах базується метод евристичних питань?

а) проблемності й оптимальності

б) спрямованості й зрозумілості

в) змістовності й практичності

42. Вихідним подразнювачем для генерування асоціацій можуть бути?

а) потреба в ефективних прийомах та методах активізації творчого мислення

б) фактори особистого характеру

в) будь-які предмети, явища навколишнього світу

43. Жадібний алгоритм – це?

а) алгоритм, який переглядає всі можливі рішення

б) алгоритм, який приймає найкраще рішення

в) алгоритм, всі рішення крім найкращого

44. У чому полягає специфіка методу «мозкової атаки»?

а) спосіб вирішення завдань за допомогою процедури групового креативного мислення

б) спосіб вирішення завдання одиничного креативного мислення

в) дотримання власних думок

45. Що таке асоціація в евристичному методі пошуку?

а) застосування попереднього досвіду обробки

б) пошук взаємозв’язку між явищами, предметами середовища

в) прогнозування, і системний підхід

46. Відмова від найбільш очевидного способу і знайти новий підхід, новий напрям у пошуках ідей рішення характерний для методу?

а) метод організованих стратегій

б) метод синектики

в) метод інверсії

47. Прийом – це?

а) сукупність методів, що виконуються для досягнення певної мети

б) дія або кілька елементарних дій, що виконується для досягнення певної

мети

в) випробування ідей

48. Два види евристичних функцій?

а) пояснювальні та пріоритетності

б) змістовності та ефективності

в) припустимі та монотонні

49. Евристичні методи базуються:

а) на точних математичних розрахунках

б) прогнозних даних

в) використання досвіду, інуіції творчого мислення фахівця

50. Серед колективних методів експертної оцінки виділяють:

а) метод комісії

б) метод Делфі

в) метод Монте-Карло

г) метод відстороненого оцінювання

д) конференція ідей

51. Хто сформулював загальну ідею фреймового способу подання знань ? 

а) Айзек Азімов

б) Алан Тьюрінг

в) Карел Чапек

г) Марвін Мінський

52. Залежно від класу ситуацій розрізняють:

а) абстрактні фрейми, візуальні фрейми, фрейми - сценаріїї

б) фрейми візуальних образів, фрейми-сценарії, семантичні фрейми

в) фрейми формальні, семантичні фрейми, фрейми візуальних образів

г) одиничні фрейми, абстрактні фрейми, теоретичні фрейми

53. В якому році було введено концепцію фреймів ?

а) 1978

б) 1962

в) 1973

г) 1974

54. Яку назву мав інтегральний робот відомого Стенфордського Проекту, де фрейм мислився як знаряддя для моделювання процесу сцен з дійовими особами, супутніми предметами, фоном.

а) «око-рука»

б) «нога-рука»

в) «вухо-око»

г) «око-ніс»

55. Один із провідних дослідників у галузі штучного інтелекту наголошував, що «винахід фрейму» став справжньою сенсацією для штучного інтелекту; ця структура виявилася надзвичайно важливою не тільки для вирішення проблеми розпізнавання візуальних образів, але майже одразу для створення моделей розуміння природної мови. Прізвище цього дослідника :

а) Слободян

б) Мінський

в) Чапек

г) Шенк

56. Структура фрейма включає три основних типи даних:

а) поняття, характеристика, значення характеристики

б) логічні, арифметичні, двійкові

в) цілі, дробові, строкові

г) двійкові, цілі, логічні

57. Кому належить «глибинно-відмінкова граматика» ?

а) Філлмор

б) Азімов

в) Страуструб

г) Шеннон

58. Один з підходів до представлення знань:

а) Фрейми

б) Інформаційні мережі

в) Інтернет ресурси

г) Системи знань

59. Слово «фрейм» у перекладі з англійської мови означає :

а) рамка

б) коло

в) квадрат

г) овал

60. Атрибути або процедурні знання, пов'язані з його атрибутами, для поняття, представленого фреймом називають :

а) сокети

б). слоти

в) реєстри

г) фасети

61. Що таке пошук на графі:

а) сканування вершин;

б) знаходження шляху;

в) знаходження вершини;

г) все разом.

62. Два класичні методи пошуку на графі:

а) вшир та глиб;

б) вшир та низ;

в) вверх та глиб;

г) Ззовні та внутрішньо.

63. Пошук в глибину прагне:

а) проникнути вглиб;

б) знайти найглибшу вершину;

в) виконати прохід графа по колу;

г) проникнути подалі від вихідної вершини.

64. Пошук в ширину виконує:

а) прохід усіх вершин в ширину;

б) рівномірний прохід усіх вершин;

в) широкий прохід вершин;

г) рівномірний прохід усіх варіантів.

65. Кожна дуга графа аналізується тільки раз при пошуку:

а) неможливо аналізувати тільки раз;

б) глиб;

в) глиб та шир;

г) ширину.

66. Робота алгоритму починається з:

а) головної вершини;

б) випадково;

в) будь-якої;

г) кінцевої.

67. Для реалізації списку вершин, при пошуку в ширину, найчастіше використовується:

а) асоціативний масив;

б) вектор;

в) стек;

г) черга.

68. Алгоритм має назву пошуку в ширину, оскільки:

а) рівномірно проходить усі вершини;

б) через широкий спектр застосування;

в) проходить граф по ширині;

г) невідомо.

69. Пошуку в ширину виходить із програми пошуку в глибину, якщо:

а) замінити стек повернення на чергу;

б) задати найглибшу вершину;

в) замінити стек повернення на асоціативний масив;

г) неможливо.

70. Застосування алгоритму Пошук у ширину:

а) пошук вершини;

б) визначення розміру графа;

в) пошук найкоротшого шляху;

г) пошук найдовшого шляху.

71. Семантична мережа – це …?

а) структура для представленнязнань у виглядівузлів, сполучених дугами;

б) база даних у вигляді вузлів, сполучених дугами;

в) тип знань у вигляді вузлів, сполучених дугами.

72. У якому році було створено і застосовано десятки варіантів семантичних мереж?

а) 40-х;

б) кінець 50-х;

в) 60-х.

73. Що являють собою концепти семантичних мереж?

а) вузли семантичних мереж являють собою концепти предметів, подій,

станів;

б) різні вузли одного концепту відносяться до різних значень, якщо вони не

позначені, що вони належать до одного концепту;

в) деякі відносини між концептами.

74. Фреге представив логічні формули у вигляді?

а) таблиць;

б) дерев;

в) діаграм.

75. Хто був перший вчений хто займався розробкою графічних описів у лінгвістиці?

а) Саймон;

б) Ньюелл;

в) Теньєр.

76. Скільки включала в себе примітивних концептів перша семантична мережа?

а) 300;

б) 100;

в) 200.

77. У системах штучного інтелекту семантичні мережі використовуються для…

а) відповіді на різні питання,

б) процесів навчання, запам'ятовування і міркувань;

в) опису відповідей, винаходження нових процесів, створення баз даних;

г) прийняття рішень, обробки інформації.

78. Найпростіші мережі, які використовуються в системах штучного інтелекту – це…

а) орієнтовані графи;

б) реляційні графи;

в) математичні графи.

г) нейронні мережі

79. Графи з центром в дієслові–це…

а) реляційні графи, де дієслово вважається центральною ланкою будь-якої

пропозиції;

б) реляційні графи, де дієслово вважається другорядною ланкою будь-якої

пропозиції;

в) реляційні графи, де дієслово, як складова не потрібне зовсім.

80. У якій мовній сім’ї бере початок підхід, де дієслову відводиться дуже важлива роль в пропозиції?

а) Європейської;

б) Американської;

в) Індо-Європейської.

81. Яке із цих тверджень не притаманне для систем автоматичних міркувань і доведення теорем?

а) У формальній системі логіка спонукає до автоматизації.

б) Системі не обов’язково розв’язувати найскладніші проблеми без участі

людини.

в) Евристики, які базуються на оцінюванні синтаксичної форми логічного

виразу, знижують складність простору пошуку.

г)Автоматичне доведення теорем базується на абстрактності логіки.

82. Яке із поданих суджень не підлягає оберненню?

а) «Усі чоловіки – люди».

б) «Деякі жінки не люблять готувати».

в) «Жодний організм не є одноклітинним».

г) «Сироїжки – їстівні гриби».

83. Яка ситуація вважається суперечністю?

а) стверджується наявність у предмета однієї ознаки і заперечується – іншої;

б) суперечать судження про різні предмети;

в) судження стосуються різних моментів часу;

г) два висловлювання, що не можуть бути однозначно істинними.

84. За допомогою якої із аксіом логіки висловлювань відбувається доведення від супротивного?

а) ¬¬A⇒A.

б) A⇒ (B ⇒ A).

в)((A⇒B)⋂ ¬B) ⇒ ¬A.

г) A⋂¬B⇒ ¬A.

85. Який із перелічених елементів не є елементом доказу?

а)Умовивід.

б) Тезис.

в) Аргументи.

г) Форма.

86. Що таке тезиси?

а) Твердження, що підлягають спростуванню.

б)Твердження, що підлягають обґрунтуванню.

в) Положення, які використовуються для обґрунтування.

г) Положення, які використовуються для спростування.

87. Якщо перше твердження істинне і з кожного випливає істинність наступного, то усі твердження істинні. Про який метод доказу йдеться?

а) Ймовірнісний доказ.

б) Комбінаторний доказ.

в) Неконструктивне доведення.

г) Індуктивний метод.

88. Який із перелічених методів доказу застосовує метод бієкції (взаємно однозначної відповідності)?

а) Комбінаторний доказ.

б) Індуктивний метод.

в) Ймовірнісний доказ.

г) Неконструктивне доведення.

89. Що властиве індукції?

а) Створення цілого з певної кількості складових частин (ознак, властивостей,

відношень).

б) Об’єднання різних об’єктів в однорідні групи на підставі спільних ознак.

в) Перелічування часткових прикладів і правило породження (як в умовах

програмування).

г) Встановлення схожості чи розбіжності у поняттях.

90. Оберіть серед перелічених математичних виразів таке, що не потребує рекурсивного обчислення:

а) Корінь натурального числа.

б)Десятковий логарифм натурального числа.

в) Числа Фібоначчі.

г) Факторіал натурального числа.

92. До машинного навчання відносять:

а) Силогічне навчання

б) Навчальна вибірка

в) Індуктивне навчання

г) Заочне навчання

93. Дедуктивне навчання відноситься до області:

а) нейронних систем

б) Експертних систем

в) Автоматизованих систем управління

г) Навчальної системи без формалізації знань експерта

94. Машинне навчання пов’язане з:

а) Інформаційною сферою

б) Математичною статистикою

в) Дедуктивним навчанням

г) Індуктивним навчанням

95. Навчання з учителем :

а) Система навчається, взаємодіючи з деяким середовищем

б) Система примусово навчається за допомогою прикладів «стимул-реакція»

в) Система не здатна навчатися самостійно

г) Система використовує готову базу знань

96. До навчання з підкріпленням належить:

а) Генетичний алгоритм

б) Дискретна рекомбінація

в) Часткове навчання з вчителем

г) Дедуктивне навчання

97. Поясніть принцип роботи рекурсивного пошуку.

a) Використовується для визначення та аналізу структур даних і процедур.

b) Використовується для відокремлювання об’єктів пошуку.

c) Застосовується при зміні умов пошуку.

d)Пошук проводиться без аналізу структур даних.

98. Розширення можливостей рекурсивного пошуку.

a) Не можливо зробити розширення.

b) Застосування інкапсуляції.

c) Застосування уніфікації в процесі пошуку.

d)За допомогою паралельного рекурсивного пошуку.

99. Що таке рекурсія?

a) Механізм для пошуку найкоротшого шляху.

b) Інструмент для управління масивами даних (списками, деревами, графами).

c) Операція, яка застосовується при переході до наступного елемента списку.

d)Інструмент для видалення даних.

100. Приклад застосування рекурсивного пошуку.

a) Алгоритм визначення приналежності даного елемента списку.

b) Застосовується при поєднанні двох списків в один - загальний.

c) Рекурсивний пошук застосовується для оптимізації списку.

d) Використовується в алгоритмах сортування.

101. Що таке рекурсивний крок?

a) Операція для уникнення повторення послідовностей дій.

b) Видалення поточних процедур.

c) Зміна умов, які дають змогу створити необхідну процедуру.

d) Виклик процедури з цієї ж процедури для повторення послідовності дій.

102. Умови реалізації рекурсії в програмуванні.

a) Видалення локальних змінних в процедурі.

b) Записи активації повинні містити локальні змінні та стан виконання

процедури.

c) Записи активації не повинні містити локальні змінні та стан виконання

процедури.

d) Наявність глобальних змінних та стану виконання процедури.

103. Що зберігається в рекурсивному алгоритмі пошуку стану?

a) Послідовні записи активації рекурсивних викликів.

b) Список видалених записів активації.

c) Хаотичні записи активації рекурсивних викликів.

d) Паралельні записи активації рекурсивних викликів.

104. Обґрунтування алгоритму пошуку в просторі станів.

a) Видалення дочірнього стану та його нащадків.

b) Відновлення дочірнього стану та його нащадків.

c) Перехід в дочірній стан, з нього до нащадка і так далі.+

d) Копіювання всіх станів та нащадків.

105. Вирішення проблеми пошуку в усьому просторі станів.

a) Дана проблема не може бути вирішеною.

b) Застосування рекурсивної стратегії до деяких нащадків усього простору станів.

c) Видалення нащадків з усього простору станів.

d) Застосування рекурсивної стратегії до кожного нащадку усього простору

станів.

106. Що є завданням символьного інтегрування?

a) Неспроможність вирішення задач пошуку.

b) Потужність рекурсивного підходу в задачах пошуку.

c) Об’єднання рекурсивних підходів для вирішення задач пошуку.

d) Пошук вірних рішень задач пошуку в просторі станів.

107. Які системи є системами загального призначення?

а) системи ідентифікації

б) експертні системи

в) нейронні мережі

г) робототехнічні системи

108. Евристичний пошук використовується в:

а) нейронних мережах

б) експертних системах

в) ігрових системах

г) немає правильної відповіді

109. Які визначення не є моделями представлення знань?

а) продукційні моделі

б) фрейми

в) імітаційні моделі

г) семантичні мережі

д) формально-логічні моделі

110. Що об’єднує семантичні мережі і фрейми?

а) організація процедури виведення

б) наслідування властивостей

в) множина незаповнених значень деяких атрибутів, тобто слотів

г) структури, що використовуються для позначення об’єктів і понять

111. Які з виразів є структурною частиною фрейма?

а) значення N-го слота

б) шаблон

в) примітивні типи даних

г) рядки

112. На якому формалізмі основані логічні моделі?

а) числення висловлювань

б) пропозиційна логіка

в) силогізми Аристотеля

г) нечіткі системи

113. Які задачі розв’язують нейронні мережі?

a) класифікації б) аппроксимації в) маршрутизації г) управління

114. Яку функцію не може реалізувати одношарова нейронна мережа?

a) логічне «ні» б) сума в) добуток г) логічне «або»

115. Яку нейронну мережу навчають за допомогою дельта-правила?

a) одношарову нейрону мережу б) нейронну мережу прямого розповсюдження в) нейронну мережу з оберненими зв’язками г) мережа Хопфілда

116. Які методи відносяться до напряму «Еволюційне моделювання»?

а) метод групового врахування аргументів

б) нейронні мережі

в) генетичні алгоритми

г) еволюційне програмування

д) евристичне програмування

117. Які поняття відносяться до генетичних алгоритмів?

а) фенотип

б) ген

в) ДНК

г) нейрон

д) функція активації

118. Які види відбору в генетичних алгоритмах існують?

а) дискретний відбір

б) ранговий відбір

в) поетапний відбір

г) дуельний відбір

д) турнірний відбір е) рулетка

119. Які бувають оператори генетичного алгоритму?

а) кроссинговер

б) схрещування

в) транслітерація

г) транслокація

д) мутація

е) конверсія

120. Які види генетичного алгоритму реалізують паралельну обробку?

а) genitor

б) CHC

в) гібридні алгоритми

г) островна модель

121. Який оператор застосовано до хромосоми (0001000 → 0000000)?

а) інверсії

б) кроссовер

в) схрещування

г) мутації

д) селекції

122. Які значення може приймати функція належності?

а) [0, ∞]

б) [-∞, +∞]

в) [0, 1]

г) [-1, 1]

123. Множина точок, для яких значення функції належності дорівнює 1, називається:

а) носієм

б) ядром

в) альфа-зрізом

г) альфа-рівнем

124. Яка формула визначає об’єднання нечітких множин А і В?

а)

б)

в)

г)

125. Які підсистеми є обов’язковими для експертної системи?

а) база знань

б) інтерфейс системи

в) алгоритмічні методи

г) когнітивні моделі

д) контекст предметної області

126. Яка експертна система має базу знань розміром від 1000 до 10000 структурованих правил?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]