Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технология 11.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
195.94 Кб
Скачать

1. Винахідництво як рушійна сила розвитку сучасних технологій

Основні поняття: винахідництво, винахід, технічний прогрес, технічна суперечність.

1.1. ВИНАХІДНИЦТВО — Перші винаходи людини стосувалися вдоско-

ШЛЯХ ДО ПРОГРЕСУ налення чи створення знарядь праці, адже

, найголовнішим було завдання вижити, видо­

бути з природних джерел усе необхідне для існування. Так, відомі сьогодні предмети, явища та процеси, які допома­гали людині створювати життєвий простір — вогонь, вода, знаряддя пра­ці і т. д., були у свій час винаходами. Первісна людина спиралась на під­казки природи: наприклад, блискавка, що спричинила пожежу в лісі, допомогла винайти спосіб використання иогню і, зокрема, горіння як процес для приготування їжі. Кам’яні знаряддя праці, списи, наскальні малюнки, посуд, колесо — інші приклади перших винаходів.

Процес створення нового безперервний: супроводжує людину протя­гом усієї історії розвитку суспільства. Сьогодні із впевненістю можна стверджувати, що майже всі речі, які нас оточують — ручка для письма, мобільний телефон, сорочка, сукня, ґудзики, скло та багато іншого, — це результат діяльності нашого розуму. Це — винаходи. Винаходи, зроблені людьми, котрі прагнули до створення чогось нового, що полегшить пра­цю, а отже, і життя людей.

Є категорія допитливих людей, які викликають цікавість та захоп­лення в оточення. Це люди-творці. Непохитні перед труднощами, завж­ди шукають відповіді на проблеми і завдання, що ставить життя або ж сама природа перед людиною.

Люди-творці — це представники різноманітних професій — водії, ме­ханіки, шахтарі, музиканти, лікарі, вчителі, слюсарі, будівельники, фер­мери, менеджери та багато інших. Вони намагаються створити нове, яке або ще не існує, або не має практичного застосування.

Таким чином відбувається розвиток науки, техніки, технологій Проте на кожен створений людиною процес чи винахід природа підім* відає новим завданням, яке стає дедалі складнішим у порівнянні :* їм» переднім.

Ці завдання вже неможливо розв’язати лише методом спроб і помп лок або шляхом простого копіювання з природи. Нові завдання пот|и пу ють наукового підходу для їх розв’язання і вироблення спеціальних п|*и йомів роботи. У зв’язку з цим винахідництво як процес творчого ПОПІ ум V нових форм і методів розв’язання технічних і соціальних проблем <:<|»< >|• мувалося в окрему галузь діяльності людини.

До створення машин винахідництву був властивий випадковий хирим тер, і його провідним підходом був метод спроб і помилок. Проте н міру розвитку технічного прогресу виникла необхідність у вивченні сами N Mit находів як продукту творчої діяльності людини.

Психологи вивчають процес створення винаходів як результат іігіч* лектуальної діяльності людини, її творчого пошуку.

Нова наука — евристика — розглядає механізми творчої діяльно«' 11 людини, відкриває закономірності створення винаходів. Соціологи ми вчають зв’язок між розвитком винахідницької діяльності, соціальним тн науковим прогресом. Винаходи є предметом дослідження історикіи, <» кільки є ознакою нової сходинки історичного розвитку науки і техніки, що значною мірою впливає на розвиток суспільного устрою. Економісти розглядають винахід як засіб підвищення ефективності вироби ицтмм, тому що саме винахід спроможний вирішити проблему економії ресурсім. фінансів тощо. Поняття винаходу вивчають і як об’єкт права у зв’язку із суспільною цінністю винаходів і пов’язаних з ними відносин.

у Винаходом вважають новий, із суттєвими відмінностями, тгч

нічний розв’язок задачі в будь-якій галузі економіки, соціїип. ного розвитку, науки, культури, техніки, оборони, ЩО МПІ позитивний ефект.

ІІгріп ніж розглянути способи і методи подолання суперечностей, іґж'у мо, у чому полягає ця суперечність.

Спнршу наведемо приклади.

(!к инкий посуд бажано робити більш містким. Але це неможливо: він О'і тьсн під час транспортування. Ось перший приклад суперечності: і І ПІ І КІП) Поісу, треба було б робити посуд великим, що, з другого боку, 111* мі ні*, піно через його крихкість. Подібні суперечності, які стосуються идогкомалення чи створення об’єктів технологічної діяльності людини, її її іпишоть технічними.

і’іі іглянємо інший приклад. Сонцезахисні окуляри, як правило, виго- гі Hi.it н иі'і'ь із затемненого скла. Ця затемненість досить часто не дозволяє чітко ги ясно бачити предмети. Разом з тим, чим світліші окуляри, тим dl in.ini1 ноии втрачають свої захисні властивості від променів сонця. <)і і очічіидною є технічна суперечність: сонцезахисні окуляри мають пупі темними і водночас не повинні бути такими.

До речі, кожен із наведених прикладів технічних суперечностей сьо- і п/ші мін часткове розв’язання: створено скляний посуд, який майже не Сі І ГІ.і II, й окуляри, що реагують на сонячне світло, — чим його більше, і им нони тем ніші, і навпаки.

ІN іГн іти іпппіхідника чи конструктора серед інших видів діяльності по­ти їй н тому, щоб усувати технічні суперечності.

(‘ми одні, наприклад, актуальним для сучасного виробництва є безвід-

процес обробки конструкційних матеріалів або процес обробки

і .ті ми п.ними підходами. Тут неважко помітити, що, приміром, підчас рі їм її її її 11\ и. м кого матеріалу чим тоншим є полотно ножівки, тим мен- 1111 І, ріп >1 V ІІДГ у підходи. Тому доцільно зробити полотно пилки тон­

ким. < і/інїїк \ цьому разі воно швидко виходитиме з ладу (нагріватиметь- і н і іниігііі дпк нього ламатиметься). Отже, воно має бути міцним. Таким чиїюм, гуп. гунгргчності: полотно має бути тонким і водночас міцним 11.iцtiі цім і и і ньо товстим, щоб не зазнавати деформації).

Ні дном І дно до суперечності формулюють завдання: який матеріал опрп і и і пі по потни? Цей матеріал повинен об’єднати у собі дві якості —

РОЗДІЛ І

Нове народжується з подолання супе­речності — це неухильний закон при­роди. Тому в основі будь-якого винахо­ду лежить суперечність та її розв’язок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.