Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Титул, завдання 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
103.42 Кб
Скачать

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник (заступник) Завідувач кафедри ПМЕН

Назва організації, підприємства д.е.н., проф. Мороз О.О.

___________________ _______________

Підпис, ініціали та прізвище Підпис, науковий ступінь, вчене

звання, ініціали та прізвище

“___”______20__ р. “_18_”_жовтня__2011 р.

(заповнюється для робіт,

що виконуються на замовлення

підприємств та організацій)

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу зі спеціальності 7.050201 –

“Менеджмент організацій”

слухачу групи________________(шифр групи)

_________________________________(прізвище, ініціали)

Тема роботи:__________________________________________________

_____________________________________________________________

Вихідні дані:

законодавчі та нормативні документи України, наукова та навчальна

література за темою дипломної роботи, статистичні дані, фінансова

звітність підприємства за 2008-2010 рр.

Короткий зміст частин роботи:

 1. Графічна: схема чинної організаційної структури управління підприємством, таблиця основних економічних показників діяльності підприємства, таблиці за темою дипломної роботи, схема удосконаленої організаційної структури управління підприємством

 1. Текстова (пояснювальна записка):

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(зворотна сторона)

Офіційний рецензент (опонент) _ ________________________________

підпис, посада, організація (місце роботи)

_____________________________________________

ініціали та прізвище

Консультанти:

з охорони праці _______ ________________________________

підпис, посада, організація (місце роботи)

________________________________________

ініціали та прізвище

_______________ _________________________________

Завдання видав керівник роботи _________________________________

підпиc, посада, організація (місце роботи)

_________________________________

ініціали та прізвище

“17” жовтня 2011 р.

Завдання отримав слухач ___ ____________________________________

Підпис ініціали та прізвище

“17” жовтня 2011 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інтеграції навчання з виробництвом

Центр післядипломної освіти

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник або заступник_____________

Завідувач кафедри підготовки менеджерів

(назва підприємства або установи) ____________(ініціали та прізвище)

_______ д.е.н., проф. О.О.Мороз

(підпис)

(підпис)

«08» листопада 2011 р.

«___» _________20__р.

(заповнюється для робіт, що виконуються на замовлення сторонніх організацій)

Технічне завдання на дипломну роботу

НАЗВА ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

08-47.ДР.262. .ТЗ

спеціальність 7.050201 – Менеджмент організацій

Керівник дипломної роботи:

________________________

___________«07» листопада 2011 р.

(підпис)

Розробив слухач гр.

__________________________

__________«07» листопада 2011 р.

(підпис)

Вінниця ВНТУ 2011

 1. Підстава для виконання роботи

Підставою для виконання роботи є наказ ректора ВНТУ № 262 від 1.11.2011 р. та індивідуальне завдання на дипломну роботу, затверджене протоколом №5 засідання кафедри ПМЕН від 17.10.2011 р.

 1. Актуальність і практичне значення науково-дослідної роботи

 1. Мета і завдання науково-дослідної роботи

 1. Вихідні дані для проведення науково-дослідної роботи.

(Законодавчо-нормативна документація, наукова і навчальна література (вказати назви основних періодичних видань, офіційні статистичні дані щодо розвитку... (національної економіки, регіону, галузі); фінансова звітність (вказати підприємство, роки), внутрішня документація...(об’єкта дослідження), тощо.

 1. Виконавець НДР Петров Петро Петрович, слухач гр. __ ( заочна форма навчання).

 1. Вимоги до виконання НДР

За обсягом, змістом та оформленням дипломна робота повинна відповідати вимогам ДСТУ 3008-95. “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”, Положенню про дипломне проектування у Вінницькому національному технічному університеті, методичним вказівкам до виконання дипломної роботи слухачами, що опановують другу вищу освіту за спеціальністю 7.050201 - Менеджмент організацій

 1. Етапи НДР і терміни їх виконання

Етапи НДР

Зміст етапу

Термін виконання

Вибір напряму дослідження

 • Добір, вивчення та узагальнення науково-економічної та статистичної інформації

 • Розгляд можливих напрямів досліджень та їх оцінювання

 • Вибір напряму дослідження

 • Обґрунтування прийнятого напряму дослідження

 • Розроблення, погодження і затвердження ТЗ на НДР

7.11 2011 р.

Основна (економічна) частина роботи

 • Теоретичне дослідження проблеми

15.12.2011р.

 1. Аналітична частина

15.01.2012р.

 1. Розробка рекомендацій та пропозицій

15.02.2012р.

 1. Складання висновків за результатами досліджень

20.02.2012р.

Узагальнення результатів досліджень, підготовка до захисту роботи

 • Узагальнення результатів теоретичних та аналітичних досліджень та написання доповіді на захист дипломної роботи

 • Оформлення ілюстративного матеріалу (5-7 аркушів: таблиць, рисунків на аркушах формату А4 у 5-ти примірниках та презентація основних результатів дослідження (PowerPoint))

 • Одержання відгуку керівника

25.02.2012р.

1.03.2012р.

19.03.11 р

Приймання НДР

 • Попередній захист дипломної роботи

 • Переплетення дипломної роботи

 • Рецензування дипломної роботи

 • Захист дипломної роботи

22-23.03.12 р.

23.03.12 р.

23-27.03.12 р.

02-08.04.12р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]