Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вказівки до виконання Курсової Роботи...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.45 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»

напрям підготовки 0501 «Економіка та підприємництво»

спеціалізація 8.05.01.07 «Економіка підприємства»

Затверджено

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол № ___від_______2009 р.

Київ НТУ 2009

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 7.05.01.07 «Економіка підприємства»/Укл.: Чеснакова Л.С., Масалітіна В.В. – К: НТУ, 2009, – 51 с.

Укладачі: Чеснакова Людмила Станіславівна, к.е.н., професор

Масалітіна Вікторія Володимирівна, к.е.н.

  1. Загальні положення

1.1. Мета та завдання курсової роботи

Однім із важливих завдань фінансового менеджменту є розробка й реалізація фінансової стратегії підприємства, в межах якої формується інвестиційна програма, що спрямована на підвищення ефективності операційної діяльності. Зміст інвестиційної програми визначає обрана основна ділова стратегія, наприклад, контролю над витратами, зростання, обмеженого зростання, та відповідні довгострокові цілі діяльності. Для досягнення останніх формується портфель інвестиційних проектів. Періодично (через рік, два або три роки) довгострокові цілі конкретизуються в поточних цілях, що мають певні кількісні показники: відсоток скорочення собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, збільшення доходів основної діяльності та інші. Для їх досягнення необхідно реалізувати певні інвестиційні проекти, які вибираються з відповідного портфеля. Вартість проектів визначає капітальні витрати, для покриття яких необхідно віднайти відповідні внутрішні, а, при потребі, і зовнішні джерела фінансування. Баланс між капітальними інвестиціями (витратами) і джерелами їх фінансування представляє собою бюджет інвестиційної програми.

Мета курсової роботи – отримання Вами навичок розробки бюджету інвестиційної програми підприємства. Бюджет складається на плановий рік із розподілом по кварталах за двома варіантами: сталий та оптимістичний чи песимістичний.

Завданнями роботи є:

  • обґрунтування ділової стратегії підприємства;

  • визначення якісних і кількісних показників ділової стратегії;

  • розрахунок обсягу капітальних інвестицій;

  • планування очікуваного збільшення чистого доходу або скорочення витрат;

  • розрахунок обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних інвестицій:

а) амортизаційних відрахувань по основних засобах та нематеріальних активах;

б) нерозподіленого прибутку;

в) інших внутрішніх джерел;

  • при нестачі внутрішніх джерел – визначення обсягу зовнішніх джерел фінансування:

а) короткострокових кредитів;

б) довгострокових кредитів;

в) додаткової емісії акцій (для акціонерних товариств) або додаткових внесків засновників (для інших підприємств);

  • при надлишку внутрішніх джерел – планування їх використанні на:

а) погашення коротко і довгострокових кредитів;

б) додаткову виплату дивідендів;

в) здійснення поточних і довгострокових фінансових інвестицій та інше;

  • формування бюджету інвестиційної програми підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.