Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вказівки з курсової роботи AтаПЗОВПвТ....doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
7.49 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з дисципліни

АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПОТОКІВ

В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ

для студентів спеціальностей 7.080401 та 8.080401

«ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Київ НТУ 2011

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Алгоритмічне та програмне забезпечення оптимізації вантажних потоків в транспортних системах“ для студентів спеціальностей 7.080401 та 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології” / Укл. Г.С. Прокудін

Укладач: Прокудін Георгій Семенович

Відповідальний за випуск Г.С. Прокудін

1. Опис дисципліни Мета і завдання вивчення дисципліни

Наука та практика завжди приділяли багато уваги питанням організації і управління складними організаційними системами. Це обумовлено, з одного боку, значним збільшенням масштабу і вартості заходів, що здійснюються в організаційних системах, а , з іншого боку, широким застосуванням для вирішення цих задач найсучасніших інформаційних технологій, що обумовлює в свою чергу можливість значного ускладнення задач, яки вирішуються, і удосконалення якості їх розв’язання.

Усі ці обставини обумовили розвиток спеціальних наукових методів, об’єднаних загальною назвою “Дослідження операцій”. Цій напрямок присвячений розробці та практичному застосуванню найбільш ефективних методів прийняття рішень і управління процесами в організаційних системах, тобто основною метою дослідження операцій є кількісне обґрунтування рішень по організації управління.

Це в повної мірі також стосується управлінню вантажними потоками в транспортних системах (ТС), аналізу яких і є призначеною дисципліна “Алгоритмічне та програмне забезпечення оптимізації вантажних потоків в транспортних системах”. Зауважимо лише, що значна розмірність задач дослідження операцій стосовно транспортних процесів, а також певна специфіка функціонування ТС обумовили розвиток цілого ряду методів дослідження операцій, що є притаманними саме транспортним системам.

Проблеми аналізу і синтезу складних ТС можна розв’язати інтуїтивно, методом “спроб та помилок”, поступово наближаючись до задовільного їх функціонування, але цей процес удосконалення буде досить тривалим, пов’язаним з великими витратами часу і коштів , в той час як передчасне вивчення всього комплексу чинників, моделювання на ЕОМ різних варіантів розв’язування проблеми з метою вибору найбільш ефективних варіантів рішення з багатьох можливих дасть змогу вже на першому етапі вибрати якщо не оптимальне рішення, то рішення, що до нього наближається.

Узагальнюючи сказане, можемо додати, що чим складніші організаційні заходи, що плануються до впровадження в ТС і чим більше в них вкладається коштів, тим більш неприпустимі так звані “вольові рішення” і тим більш вагомі будуть заходи, яки приймаються на основі методів дослідження операцій та сучасних інформаційних технологій.

Метою курсу є опанування сучасними методами дослідження операцій управління вантажними потоками в ТС, тобто методами оптимізації, а також моделювання транспортних процесів на ЕОМ, розв’язання задач про призначення рухомого складу, управління запасами в ринкових умовах функціонування транспорту також.

Завдання курсус полягає у вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту швидше і вірніше визначати придатність тих або інших методів і алгоритмів їх реалізації до рішення конкретних практичних задач по раціональній доставці вантажів в ТС, одержати знання про сучасний стан та тенденції застосування сучасних інформаційних технологій при моделюванні транспортних процесів.

Предмет курсу передбачає отримання студентами теоретичної та практичної підготовки розробки алгоритмічного та програмного забезпечення по автоматизації управління вантажними потоками в ТС, яка включає стадії аналізу, проектування та тестування спроектованих програмних систем; ознайомити з особливостями об’єктної розробки таких систем, прищепити їм вміння ефективно використовувати сучасні інформаційні технології розробці інформаційних систем для розв’язання різних задач транспортного характеру.

Після вивчення цієї дисципліни студент має знати:

  • основні методи і алгоритми їх реалізації дослідження операцій, що є найбільш поширеними при управлінні вантажними перевезеннями в ТС;

  • методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності згідно з прийнятим критерієм оптимізації.

Студент повинен вміти:

  • вибирати оптимальне (або близьке до нього) рішення певної транспортної проблеми серед множини можливих рішень;

  • розв`язувати різноманітні транспортні задачі, пов`язані з перевезенням вантажів в заданих транспортних мережах;

  • складати графіки призначення комплексу транспортних засобів з їх наступним поліпшенням або оптимізацією;

  • визначати оптимальні складські запаси і режими їх транспортного обслуговування з урахуванням характеру дії основного виробництва;

  • розробляти алгоритми та проектувати програмне забезпечення різних задач дослідження операцій в ТС на одної з мов програмування (Borland Pascal 7.0, Borland Pascal for Windows, Borland Delphi 7, Borland C++ 7.0, Borland C++ 7.0 Builder, Visual C++) у операційних система Windows XP і Microsoft Visual Studio 2008 (2010).

Ця дисципліна відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Її вивчення вимагає знайомства з основними положеннями та методами вищої математики, математичними методами оптимізації, математичними методами дослідження операцій, комп’ютерного моделювання в економіці, теорії прийняття рішень, теорії ймовірності та математичної статистики, теорії транспортних систем і процесів, системного аналізу, а також дисциплін, пов’язаних з програмуванням, а саме – алгоритмізація та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, технологія програмування та створення програмних продуктів.

В свою чергу дисципліна “Алгоритмічне та програмне забезпечення оптимізації вантажних потоків в транспортних системах” є базою для проведення дипломного проектування спеціалістів і магістрів у галузі інформаційних управляючих систем та технологій.

Курс: 5

Семестр: 9

- 0804 “Комп’ютерні науки”, магістр, інженер-програміст

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

  • національних – 2,5

  • ECTS – 3,75

Кількість модулів: 2

Кількість змістових модулів: 6

Загальна кількість годин: 135

Лекції – 14 год.

Лабораторні (практичні)

заняття – 28 год.

Самостійна робота – 93 год.

Форма підсумкового контролю:

іспит

захист курсової роботи

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.