Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Атомная физика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.47 Mб
Скачать

Рекомендована література

 1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов.– М.: Высшая школа, 2003. - 542 с.

 2. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики: Учебное пособие для студентов вузов. – Высшая школа, 2001. - 527 с.

 3. Чолпан П.І. Основи фізики: підручник. - Київ: Вища школа, 2004. - 567 с.

 4. Платунов Е.С., Самолетов В.А., Буравой С.Е. Физика. Словарь-справочник. – СПб.: Питер, 2005. - 496 с.

 5. Трофимова Т.И. Физика в таблицах и формулах: Учебное пособие для студентов вузов.– М.: Дрофа, 2002. - 432 с.

 6. Садовий А.І., Лега Ю.Г. Основи фізики з задачами і прикладами їх розвязування: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 384 с.

 7. Грабовский Р.И. Курс физики: учебник для вузов.- СПб.: Лань, 2004. - 608 с.

 8. Кучерук І.М. та ін. Загальний курс фізики: У 3-х т.: Навчальний посібник. // Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.; Під ред. І.М. Кучерука.- Київ.: Техніка, 1999. - Т.3. Оптика. Квантова фізика. - 1999. - 520 с.

 9. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: учебное пособие для вузов.– М: Высшая школа., 1989. - 608 с.

 10. Савельев И.В. Курс общей физики. Учебное пособие в 3-х т.: Том 3. Атомная физика. Физика атомного ядра и элементарных частиц.- М: Наука, 1988.- 320 с.

 11. Бланк О.Я., Гречко Л.Г. Фізика: підручник. - Х.: Факт, 2002. - 344 с.

 12. Физический энциклопедический словарь. // Гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1984.- 944 с.

 13. Геворкян Р.Г. Курс физики: учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1979. - 655 с.

 14. Шубин А.С. Курс общей физики. - М.: Высшая школа., 1976.- 479 с.

 15. Волькенштейн В.С. Сборник задач по курсу физики. М: Наука, 1985.- 384 с.

 16. Чертов А.Г.,Воробьев А.А.Задачник по физике.-М: Высшая школа,1988.- 303 с.

 17. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики. Учебное пособие. - М: Высшая школа., 1981. - 303 с.

 18. Бутиков Е.И. и др. Физика в примерах и задачах. Учебное пособие. М: Наука, 1989. - 464 с.

 19. Воробьев А.А., Чертов А.Г. Физика. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей. - М: Высшая школа, 1983. - 160 с.

 20. Погребняк В.Г., Ярошева О.І., Наумчук М.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики (атомна фізика і фізика твердого тіла). – Донецьк, ДонДУЕТ, 2000. - 28 с.

 21. Горбань С.В., Висоцький Ю.Б., Романенко І.Д. Фізика. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів-заочників 3-го курсу інженерного факультету. - Донецьк, ДонДУЕТ, 1998. - 28 с.

 22. Погребняк В.Г., Романенко І.Д. Фізика. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів-заочників 4-го курсу ФХО. - Донецьк, ДонДУЕТ, 2001. - 52 с.

 23. Наумчук М.В., Романенко І.Д., Макогон Б.П. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика і методи дослідження сировини і матеріалів”. Квантова оптика, фізика атома. - Донецьк, ДонДУЕТ, 2002. – 38 с.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА..................................................................................................................3

Зміст модулю № 6 “ОСНОВИ АТОМНОЇ І ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ”....................4

Загальні вказівки до вивчення дисципліни.........................................................5

ОСНОВИ ТЕОРІЇ З РОЗДІЛУ “АТОМНА ФІЗИКА”..................................................7

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З РОЗДІЛУ “АТОМНА ФІЗИКА”.......................................11

Спектральні закономірності водню...................................................................11

Модель воднеподібного атома по Бору.............................................................13

Потенціали збудження та іонізації.....................................................................17

ОСНОВИ ТЕОРІЇ З РОЗДІЛУ “ЕЛЕМЕНТИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ”.............19

Хвильові властивості речовини..........................................................................19

Рівняння Шредінгера...........................................................................................20

Атом водню у квантовій механіці......................................................................22

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З РОЗДІЛУ “ЕЛЕМЕНТИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ”....25

Хвилі де Бройля...................................................................................................25

Співвідношення невизначеностей......................................................................28

Квантування орбітального моменту імпульсу електрона................................31

Квантування орбітального магнітного моменту електрона.............................34

Спін електрона. Заповнення електронних оболонок і шарів...........................35

Частинка у потенціальній ямі.............................................................................39

ОСНОВИ ТЕОРІЇ З РОЗДІЛУ “ЯДЕРНА ФІЗИКА”..................................................41

Закономірності радіоактивних процесів...........................................................43

Поняття про ядерні реакції.................................................................................46

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.