Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gladkova_O.V._Rinok_finansovih_poslug._Lektsiya...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
339.46 Кб
Скачать

Навчальне видання

Гладкова Ольга В’ячеславна, старш. викл.

Ринок фінансових послуг

(українською мовою)

Опорний конспект з курсу

для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси»

денної та заочної форм навчання

Технічний редактор О.І.Шелудько

Зведений план 2006 р., поз. № 226

Підписано до друку ________ 2006 р. Формат 6084/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк – різографія. Ум. друк. арк. – 2,9

Обл.-вид. арк. Тираж прим. Зам. №

Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Редакційно-видавничій відділ, 83023, м. Донецьк, вул. Харитонова, 10.

Тел.: (062) 97-60-45, 97-60-50

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1106 від 5.11.2002 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського

Кафедра фінансів

О.В. Гладкова

Ринок фінансових послуг

Опорний конспект з курсу

для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси»

денної та заочної форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

Протокол №____

Від .10.2006 р.

Зав.кафедри___________Л.О. Омелянович

Схвалено

навчально-методичною радою університету

Протокол №____

Від "____"_________2006 р.

Донецьк – 2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського

Кафедра фінансів

О.В. Гладкова

Ринок фінансових послуг

Опорний конспект з курсу

для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси»

денної та заочної форм навчання

Донецьк – 2006