Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gladkova_O.V._Rinok_finansovih_poslug._Lektsiya...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
339.46 Кб
Скачать

47

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського

Кафедра фінансів

О.В. Гладкова

Ринок фінансових послуг

Опорний конспект з курсу

для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси»

денної та заочної форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

Протокол №____

Від "____"_________2006 р.

Схвалено

навчально-методичною радою університету

Протокол №____

Від "____"_________2006 р.

Донецьк – 2006

ББК 65.262.2я73

Г 52

УДК [336:338.467](076.6)

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. Веретенникова О.В.

канд. екон. наук, доц. Секіріна Н.В.

Гладкова О.В.

Г 52 Ринок фінансових послуг: Опорний конспект з курсу для студ. спец. 8.050104 «Фінанси» ден. та заоч. форм навчання. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 45 с.

Опорний конспект лекцій з курсу «Ринок фінансових послуг» містить основні положення та стислий зміст тем, що входять до навчальної дисципліни, а також рекомендовану літературу. Конспект лекцій укладено відповідно до загальних вимог системи управління якістю вищої освіти. Рекомендований для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» денної та заочної форм навчання, що вивчають курс «Ринок фінансових послуг».

ББК 65.262.2я73

© О.В. Гладкова, 2006

© Донецький державний університет

економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..………..5

Тема 1. Ринок фінансових послуг: сутність та роль в економіці...............................5

Тема 2. Поняття і класифікація фінансового посередництва.....................................9

Тема 3. Фінансові послуги на грошовому ринку та ринку позик............................15

Тема 4. Фінансові послуги на валютному ринку........................................................19

Тема 5. Фінансові послуги на фондовому ринку........................................................23

Тема 6. Державне регулювання на ринку фінансових послуг...................................28

Тема 7. Фінансові послуги з перейняття ризику.........................................................32

Тема 8. Інфраструктура ринку фінансових послуг......................................................36

Список літератури…………………………………………………………...…………43

ВСТУП

"Ринок фінансових послуг" – це дисципліна, яка має допомогти майбутнім фахівцям сформувати комплексне розуміння взаємозв'язків на ринку фінансових послуг та системи спеціалізованих фінансових інститутів, визначити роль держави на фінансовому ринку; висвітити основні напрямки державної політики в сфері регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг.

Курс "Ринок фінансових послуг" призначений для підготовки фінансистів, що мають працювати на підприємствах різних форм власності.

Мета курсу – через викладання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, виконання самостійної роботи сформувати у студентів систему знань з теоретичних і практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу ефективності фінансових послуг.

Завданнями курсу є визначення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в сфері регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.

Предметом курсу є відносини, що виникають в процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціальними фінансовими інститутами.

Зміст курсу зумовлює вивчення питань суті ринка фінансових послуг та його ролі в забезпечені фінансових потоків в економіці; структури та складу суб'єктів ринку фінансових послуг; поняття, функцій та класифікації фінансових посередників; фінансових послуг на грошовому, валютному, фондовому ринках та на ринку позичкового капіталу, а також питання фінансових послуг з хеджування ризику.

Конспект лекцій побудовано відповідно до робочої програми з урахуванням вимог системи управління якістю навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Тема 1. Ринок фінансових послуг: сутність та роль в економіці План

 1. Предмет і роль ринку фінансових послуг в економіці країни.

 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг.

 3. Структура ринку фінансових послуг.

 1. Предмет і роль ринку фінансових послуг в економіці країни

Для нормального функціонування економіки необхідні постійна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її сферами і секторами. Це стає можливим через функціонування фінансового ринку, ринку фінансових послуг та бюджетної системи. Як показує економічна теорія, ці складові не діють ізольовано, З одного боку, уряд досить часто звертається до фінансових ринків за грошовими ресурсами, а з іншого — "доводить" ресурси до приватного сектора через фінансові інститути (державні позики, державні облігації). Але уряд несе головну відповідальність за створення середовища, яке буде сприяти ефективному розвитку фінансових систем. Це передбачає необхідність вирішення проблем, пов'язаних із:

- економічними стимулами та макроекономічним середовищем;

- політикою фінансового сектора;

- юридичною і регулятивною інфраструктурою;

- встановленням меж сфери послуг фінансового сектора;

- надійністю та конкурентоспроможністю фінансових інститутів.

Метою утворення та функціонування ринку фінансових послуг є акумулювання та ефективне розміщення заощаджень в економіці, стан якої, у свою чергу, значною мірою зумовлений ефективністю переливу інвестиційних коштів від тих, хто має заощадження, до тих, у кого на даний момент є потреба в капіталі. Чим різноманітніша, з точки зору суб'єктів і розмірів, структура заощаджень та можливостей інвестицій, тим більшою є необхідність в існуванні ринку фінансових послуг.

Таким чином, роль ринку фінансових послуг полягає в організації роботи всіх суб’єктів ринкових відносин, що, в свою чергу, створює рівність “заощадження = інвестиції”.

Взагалі, фінансові послуги – це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримана прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Фінансовими вважаються такі послуги:

 1. Випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

 2. Довірче управління фінансовими активами;

 3. Діяльність з обміну валют;

 4. Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

 5. Фінансовий лізинг;

 6. Надання гарантій та поручительств;

 7. Переказ грошей;

 8. Послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;

 9. Торгівля цінними паперами;

 10. Факторинг;

 11. Інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Механізм функціонування ринку фінансових послуг забезпечує виявлення обсягу і структури попиту на окремі фінансові активи та своєчасне його задоволення в межах всіх категорій споживачів, які тимчасово мають потребу в залученні капіталу із зовнішніх джерел.

Основними інструментами ринку фінансових послуг є:

 1. Інструменти ринку позичкових капіталів. До них відносять гроші і розрахункові документи, які обертаються на грошовому ринку;

 2. Інструменти ринку цінних паперів — різноманітні цінні папери, що обертаються на цьому ринку (склад цінних паперів за їх видами, особливостями емісії та обігу затверджується відповідними нормативно-правовими актами);

 3. Інструменти валютного ринку. До них відносять іноземну валюту, розрахункові валютні документи, а також окремі види цінних паперів, які обслуговують цей ринок;

 4. Інструменти страхового ринку — страхові послуги, які пропонуються на продаж (страхові продукти), а також розрахункові документи та окремі види цінних паперів, які обслуговують цей ринок;

 5. Інструменти ринку золота (срібла, платини) та дорогоцінного каміння. До них належать вказані види цінних металів та каменів, які купуються з метою формування фінансових резервів і тезаврації, а також розрахункові документи і цінні папери, що обслуговують цей ринок.

 6. Інструменти ринку нерухомості, до яких відносять цінні папери та документи, що засвідчують право власності на той чи інший вид нерухомості.

За термінами обігу виділяють короткострокові та довгострокові фінансові інструменти.

За характером фінансових зобов'язань фінансові інструменти поділяються на: інструменти, наступні фінансові зобов'язання за якими не виникають (валютні цінності, золото); боргові фінансові інструменти (векселя, облігації, чеки); дольові фінансові інструменти (акції, інвестиційні сертифікати тощо).

Залежно від пріоритетної значимості розрізняють первинні фінансові інструменти, що характеризуються їх випуском в обіг первинним емітентом і підтверджують прямі майнові права або відносини кредиту, та вторинні фінансові інструменти, що підтверджують право або зобов'язання їх власника купити або продати первинні цінні папери, що обертаються на ринку, валюту, товари або нематеріальні активи на попередньо визначених умовах у майбутньому періоді.

За гарантованістю рівня доходності фінансові інструменти бувають: фінансові інструменти з фіксованим доходом та фінансові інструменти з невизначеним доходом.

За рівнем ризику виділяють безризикові фінансові інструменти, фінансові інструменти з низьким рівнем ризику, фінансові інструменти з помірним рівнем ризику, фінансові інструменти з високим рівнем ризику, фінансові інструменти з дуже високим рівнем ризику.

Кожна з розглянутих груп фінансових інструментів, у свою чергу, класифікується за окремими специфічними ознаками, які відображають особливості їх випуску, обігу і погашення.

Таким чином, наявність ринку фінансових послуг та фінансових інститутів, що забезпечують його функціонування, допомагає мобілізувати великий обсяг заощаджень, ефективніше, ніж це можуть зробити окремі вкладники, їх розмістити та знизити ризики. Він також сприяє скороченню оперативних витрат; об'єднанню і диверсифікації ризиків; розвитку спеціалізованих консультаційних послуг з управління ризиком, перспектив інвестицій, оцінки платоспроможності тих, хто їх залучає; задоволенню потреб вкладників у ліквідності та безпечності; задоволенню потреб інвесторів у терміновому вкладенні вільних коштів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.