Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CHimiris_S.V._Upravlinnya_finansovoyu_sanatsiey...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.95 Mб
Скачать

132

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені МихайлаТуган-Барановського

Кафедра фінансів

Чимирис С.В.

Управління фінансовою санацією підприємства

Конспект лекцій з курсу

Донецьк 2010

ЗМІСТ

стор.

Вступ

5

Тема 1. Основи фінансової санації підприємств

7

1.1.Фінансова криза: симптоми та фактори, що її спричиняють

7

1.2. Економічна сутність санації підприємств

11

1.3. Менеджмент фінансової санації

12

Тема 2. Оцінювання санаційної спроможності підприємств

17

2.1. Санаційна спроможність підприємства: сутність,

передумови, критерії

17

2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

19

2.3. Аналіз фінансової сфери боржника

20

2.4. Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін

підприємства

25

2.5. Загальна оцінка санаційної спроможності підприємства

26

Тема 3. Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства

31

3.1. Характеристика плану санації

31

3.2. Складові плану санації

32

3.3. Порядок складання та затвердження плану санації

35

Тема 4. Досудова санація

45

4.1. Поняття досудової санації

45

4.2. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника

48

4.3. Проведення санаційного аудиту

50

Тема 5. Санація підприємств у судовому порядку

59

5.1. Фінансова санація в ході провадження справи про

банкрутство

59

5.2. Судовий порядок призначення керуючого санацією, його

повноваження

61

5.3. Процедура санації у справах про банкрутство

64

Тема 6. Фінансування санації підприємств

70

6.1. Фінансові джерела санації: сутність та визначення

70

6.2. Структурна характеристика внутрішніх та зовнішніх

фінансових джерел санації

71

6.3. Санація із залученням коштів власників підприємств

76

6.4. Альтернативна санація. Участь кредиторів у фінансовому

оздоровленні боржника

79

Тема 7. Реструктуризація підприємств

86

7.1. Суть реструктуризації підприємств

86

7.2. Форми реструктуризації

87

7.3. Реорганізація підприємства, її зміст та форми

88

7.4. Складання розподільного балансу

91

Тема 8. Методи державної фінансової підтримки санації підприємства

96

8.1. Мета, значення та необхідність державної санаційної

підтримки підприємств

96

8.2. Функції органів з питань санаційної підтримки

підприємств

97

8.3. Форми та методи державної фінансової підтримки

підприємств

100

Тема 9. Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств

116

9.1. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства

підприємств

116

9.2 . Доарбітражне та арбітражне врегулювання господарських спорів

118

9.3. Порядок оголошення підприємства банкрутом та задоволення

претензій кредиторів

9.4. Укладання мирової угоди під час провадження справи про

банкрутство

121

128

Тема 10. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності

134

10.1.Особливості фінансової санації та банкрутства банківських установ.

134

10.2. Особливості санації та банкрутства страхових компаній

144

10.3.Порядок здійснення банкрутства сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

159

10.4. Особливості банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств

161

Задачі з курсу

172

Глосарій

179

Список літератури

193

ВСТУП

Як відомо, у сучасній українській дійсності спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств. Наслідком незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств стало катастрофічне збільшення їхньої кредиторської та дебіторської заборгованості. Неплатоспроможність, у свою чергу, є підставою для оголошення підприємства банкрутом. Водночас банкрутство підприємства та його ліквідація означають не тільки збитки для акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень у бюджет, а також збільшення безробіття, що також може стати одним із факторів макроекономічної нестабільності. Суттєвим є те, що з-поміж підприємств, справи про банкрутство яких розглядаються судом, значний відсоток таких, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації такі підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність.

Проте, через недосконале законодавство, брак належного теоретико-методологічного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого в цих питаннях фінансового менеджменту та інші суб'єктивні та об'єктивні причини багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей економіки України, стають потенційними банкрутами. У зв'язку з цим курс "Управління фінансовою санацією підприємства" стає надзвичайно актуальним. Вивчення його спрямоване на набуття студентами теоретичних знань сутності й видів фінансової санації, організації та здійснення фінансової санації в добровільному та примусовому порядку, державного регулювання та державної підтримки санації підприємств; набуття вмінь складання плану санації та розрахунку показників оцінки фінансового стану підприємства; вивчення особливостей фінансової санації і банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності.

До складу підручника увійшло 10 тем, які об’єднані у три змістових модулі, практичні завдання, глосарій і список рекомендованої літератури для додаткового ознайомлення з курсом, після вивчення чого студент повинен знати:

  • сутність та основи фінансової санації підприємств ;

  • процес оцінювання санаційної спроможності підприємств;

  • методи державної фінансової підтримки санації підприємств;

  • порядок складання та узгодження плану фінансової санації;

  • порядок досудової санації та санації у судовому порядку;

  • процес фінансування санації підприємства;

  • сутність процесу реорганізації підприємства;

  • економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств;

  • особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності.

Мета курсу: надання знань щодо визначення сутності фінансової санації та банкрутства підприємств, механізму складання та реалізації плану санації підприємства-боржника, функціонування таких категорій, як досудова санація, санація підприємств у судовому порядку, банкрутство; формування у студентів теоретичної і методологічної бази, необхідної для вільного володіння питаннями санації та банкрутства підприємств, формування навичок щодо визначення санаційної спроможності підприємства та оцінки ефективності проведення процедур санації та ліквідації підприємства-боржника.

Предмет курсу: фінансові відносини, що виникають у процесі проведення фінансової санації підприємства.

Підручник є особливо корисним інструментом засвоєння знань студентами в умовах кредитно-модульної системи навчання, коли зростає значення самостійної роботи.

Теми курсу „Управління фінансовою санацією підприємства” за структурою включають теоретичний матеріал; після вивчення кожної теми студенту рекомендується дати відповідь на контрольні запитання, а також тестові завдання. Запитання розроблені у тестовій формі з трьома варіантами відповіді, серед яких лише одна вірна.

Практичні навички застосування інструментарію з кожної теми рекомендується отримати за допомогою розв’язання практичних завдань.

Під час вивчення курсу необхідно враховувати зміни в економічній, фінансовій та інвестиційній політиці держави, слідкувати за діючим законодавством і нормативними документами Уряду України, відповідних органів влади та управління.

Представлений навчальний посібник з курсу «Управління фінансовою санацією підприємства» базується на висвітленні вітчизняного та іноземного досвіду. Увесь матеріал викладено з підкріпленням нормативно-правової бази щодо питань організації фінансового ринку України. Через це значний інтерес викликає тема щодо питань законодавчого регулювання процедури санації, банкрутства, ліквідації або реорганізації підприємства - боржника. У навчальному посібнику основний лекційний матеріал доповнюють широкий понятійний апарат та глосарій, список рекомендованої літератури. Використання цього посібника дозволить засвоїти навчальний матеріал у теоретичній та практичній площині, а також самостійно проконтролювати рівень опанування. Особливо цінним є те, що посібник може бути використаним у повному обсязі для самостійного вивчення курсу «Управління фінансовою санацією підприємства» або окремих його тем.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.