Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка юрка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
522.24 Кб
Скачать

58

МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З КУРСУ

«ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

МАКІЇВКА – 2009

Макіївський економіко-гуманітарний інститут Факультет права та психології Кафедра психології

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З КУРСУ «ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

для студентів спеціальності «Психологія»

Затверджено

на засіданні кафедри психології

Протокол № 7

від 26.03. 2009 р.

Макіївка, МЕГІ, 2009

УДК. 159.9

Методичний посібник з курсу «Юридична психологія» для студентів спеціальності «Психологія» // Укладачі Н.І.Ковальчишина, В.Є.Луньов – Макіївка, МЕГІ, 2009 – 61 с.

У посібнику представлені методичні матеріали з курсу «Юридична психологія», які є необхідними для засвоєння дисципліни: тематичний план, зміст курсу, питання до семінарських занять, варіанти самостійної роботи, список рекомендованої літератури.

Методичний посібник призначено для студентів спеціальності «Психологія» усіх форм навчання, працівників органів внутрішніх справ та всіх, кого цікавлять питання юридичної психології.

Навчальний курс надає можливості студентам отримати знання щодо основних напрямків юридичної психології, закономірностей розвитку психіки людини в процесі розкриття та розслідування злочинів, допомагає правоохоронцям регулювати взаємовідносини з різними категоріями населення.

Укладачі

Ковальчишина Н.І., к.психол.н., доцент кафедри психології

Луньов В.Є., асистент кафедри психології

Рецензенти

Вісковатова Т.П.,академік УАН, д.психол.н., професор

Муханова І.Ф., к.психол.н., доцент кафедри психології

Відповідальний за випуск

Сьомкіна Т.В.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка ............................................................................................5

Навчально-тематичний план вивчення курсу «Юридична психологія».......7

Змістовний модуль 1 з курсу «Юридична психологія»......................................8

Змістовний модуль 2…………………………………………………………… 22

Змістовний модуль 3…………………………………………………………… 35

Творчі завдання до контролю знань………………………………………… 48

Глосарій…………………………………………………………………………. 52

Список рекомендованої літератури.....................................................................57

Додатки……………………………………………………………………………..60

Пояснювальна записка

Кардинальні зміни у суспільстві, зростання кримінальних злочинів виявили необхідність використання психологічних знань у різноманітних сферах юридичної діяльності. Юридична психологія, основним завданням якої є сприяння вирішенню складних правових питань, виникла на стику психології та права. Для ефективної реалізації функцій, покладених суспільством, юристам потрібні знання про психологічні закономірності розвитку психіки особистості, розуміння мотивів вчинків людей, їх індивідуальні особливості, механізм застосування психологічних методів та прийомів впливу.

Курс «Юридична психологія» входить до циклу фундаментальних дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності «Психологія» усіх форм навчання. Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів з формами й методами використання психологічних знань у діяльності юристів та формування професійної самосвідомості та психологічної культури, необхідної для вирішення покладених завдань.

Завдання курсу:

Виклад теоретичних основ юридичної психології та висвітлення основних проблем взаємозв'язку психології й правознавства.

У результаті вивчення курсу студентові треба знати:

 • місце юридичної психології у системі психологічної науки та права, її предмет, історію розвитку; систему, основні поняття;

 • загальнопсихологічні основи юридичної діяльності;

 • психологічні основи цивільно-правового регулювання та цивільного судочинства;

 • психологічні механізми злочинної поведінки, криміналізації особистості, психологічні аспекти групової злочинності;

 • психологічні основи попереднього розслідування;

 • завдання та порядок проведення психологічної консультації і судово-психологічної експертизи;

 • психологію судового процесу;

 • психологічні основи ресоціалізації злочинців;

Уміти:

 • аналізувати психологічний зміст та структуру правопорушення;

 • застосовувати методи юридичної психології у практичній діяльності;

 • використовувати психологічні знання при вирішенні питань цивільно-правового регулювання;

 • на основі психологічного аналізу прогнозувати та запобігати можливим порушенням правових норм;

 • використовувати психологічні знання при проведенні слідчих дій;

 • використовувати психологічні технології ефективного спілкування та раціональної поведінки у ситуаціях юридичної діяльності;

 • застосовувати методики психологічного захисту в ситуаціях юридичної діяльності.

Основними видами навчальних занять з даної навчального курсу є лекції і семінарські заняття.

Лекція як основна форма проведення навчальних занять призначається для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика курсу лекцій визначається робочою програмою з юридичної психології.

Семінарські заняття проводяться з основних найважливіших тем юридичної психології. На основі активної форми навчання закріплюються теоретичний матеріал, навички та уміння, формується психологічна готовність до роботи в правоохоронних органах.

Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надати допомогу у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, оволодіння практичними завданнями курсу.

Форми контролю – поточний, модульний, підсумковий семестровий контролі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.