Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання на екзамен (скорочені).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
282.62 Кб
Скачать

41. Наказ та його реквізити. Зразок

Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен¬ції, обов’язковий для виконання підлеглими.Наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший термін не вказано в його тексті. Право під¬писання наказів визначається законодавством: зазвичай це право мають керівники установ, їхні перші заступни¬ки, а також деякі посадові особи відповідно до їх повно¬важень і компетенції.Наказ діє доти, доки не буде скасований

Накази бувають індивідуальними й нормативними:Індивідуальні накази пов’язані з вирішенням питань трудової діяльності конкретних осіб (заохочення й стягнення, переведення на іншу роботу тощо).Нормативні накази — це безособові накази, які регла¬ментують трудову діяльність усього трудового колек¬тиву чи його частини (правила внутрішнього трудово¬го розпорядку, реорганізація структурних підрозділів тощо).

Накази складаються з таких реквізитів: 1. Повна назва установи, де видається наказ.2. Назва документа.3. Дата.4. Номер.5. Назва (заголовок) наказу (про що наказ).6. Текст.7. Підпис (посада керівника, підпис, ініціали, прі¬звище).Текст наказу складається, як правило, з констатуючої та розпорядчої частини.

ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД ОПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ

Наказ № 27-к

22.03.2009 р. м. Ізюм

Про зарахування на посаду.

Аркадьїна Сергія Кузьмича зарахувати на посаду старшо¬го інженера відділу капітального будівництва з 01.04.2009 р. з окладом відповідно до штатного розкладу.

Підстава: заява Аркадьїна С.К., згода начальника відділу капітального будівництва Семенцова Б.Ю.

Захар’їну Тетяну Геннадіївну зарахувати на посаду інс¬пектора відділу кадрів з окладом відповідно до штатного розкладу.

Підстава: заява Захар’їної Т.Г., згода начальника відділу кадрів Чалої Т.М.

Директор (підпис) Г.Ф.Зав’ялов

50. Доручення та його реквізити. Зразок

Доручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації здійснювати від її імені за¬фіксовані в дорученні дії.Доручення можуть бути особистими (приватними) і офіційними (службовими). Залежно від обсягу та змісту повноважень доручення можуть бути:- разові — це, як правило, одноразове отримання грошових чи матеріальних цінностей;- спеціальні — передається право здійснювати в ме¬жах певного часу однотипні дії (певні господарські чи банківські операції, представництво в судових органах тощо);- генеральні — на виконання розширених повнова¬жень (управління й володіння рухомим і нерухо¬мим майном, банківські операції, представницькі функції в судових органах тощо).

Доручення складається з таких реквізитів: 1.Назва документа.2. Текст.3. Дата.4. Підпис довірителя.5. Засвідчення підпису довірителя

ДОРУЧЕННЯ

Я, Гостищев Віктор Феліксович, слюсар-інструментальник цеху № 6, дійсно доручаю Шевчукові Юрію Дмитровичу от¬римати в касі Харківського заводу транспортного обладнання належну мені заробітну плату за березень 2009 р. за його паспортом, серії МК № 634535, виданим Червонозаводським РУ МУ МВС України в м.Харкові 23 червня 1998 р.

04.03.2009 (підпис) В.Ф.Гостищев

Підпис Гостищева В.Ф. засвідчую.

Начальник відділу кадрів (підпис) Л.Д.Панова

(печатка)

06.03.2009 р.