Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_psikholog_ya_tvorchost.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
131.07 Кб
Скачать

Творчість

1.Креативнысть як особистісна здатність до творчості.

Креативність можна досліджувати як продукт, процес, здібність і рису особистості. Креативність як продукт творчості характеризується кількістю, якістю і значущістю (Дж. Мак-Ферсон, К. Тейлор, Д. Тейлор).

При розгляді креативності як процесу виокремлюють стадії, рі­вні і типи творчого мислення (У. Воллес, П. Енгельмаєр та ін.) З по­гляду психодіагностики креативність трактується як вектор інтен­сивної творчої тенденції особистості, що включає можливість її ви­міру, знаходження зв'язків з іншими проявами особистості (А. Ана-стазі, Є. Артем'єва, С. Бешелєв, В. Бітінас, Е. Браверман, Ф. Гу-ревич, Є. Мартинова, В. Мельников, М. Мучник, Я. Окунь, Г. Су-ходольський, Л. Ямпольський та ін.).

Творчість може проявлятись тільки в одному виді діяльності, що збігається зі спеціальними здібностями до неї. Кожний вид творчості: науковий, організаторський, конструктивно-технічний, художній має свій специфічний об'єкт пошуку, процес і продукт. Оволодіння творчими навичками у конкретній професії не робить їх такими, що переносяться на інші види діяльності.

Креативність, як особистісна характеристика, проявляється, головним чином, у тому, що людина вкладає творче начало у всі і і йди діяльності.

Таким чином, креативність - це особистісна якість, яка базується на потенційних можливостях кожної людини, актуалізації неусвідом-люваної потреби бути неповторною індивідуальністю, вільною, але такою, яка приєднується до всезагального через продукти своєї твор­чості, гармонійно поєднує індивідуальні і соціально значущі інтереси.

виокремлюючи творчість як особливий вид люд­ської активності нерегламентованого, продуктивного, перетворю­вального характеру, ми розуміємо креативність як одну із загаль­них здібностей людини - загальну здібність до творчості.

В цілому креативність, її рівень, структура і особливості тісно по­в'язані з такими аспектами як специфіка пізнавальних процесів і особи­стіших рис. Виявлення характеру цих взаємозв'язків бачиться нам од­ним із перспективних напрямів у дослідженні природи креативності.

2. Психоаналітична теорія творчості.

Психоаналітичний підхід можна вважати найбільш раннім із основних творчих підходів XX століття до вивчення креативності. 3. Фройд визначив своє вчення як психічний процес створення НО­ВИХ цінностей, як «продовження і заміну дитячої гри». Розкриваю­чи роль несвідомого у психічному житті індивіда, 3. Фройд називає Його джерелом енергії творчості.

Основні поняття класичного психоаналізу (едіпів комплекс, лі­бідо, метод вільних асоціацій та ін.) мали також міфологічне та лі­тературне походження. Фройд звертався до художньої літератури, щоб аргументувати свої гіпотези: психоаналітичний метод прирів-

11 юна в до літературної діяльності, зауважуючи, що історії хвороб, ЯКІ він записував, «читаються, як новели», а фантазування, до яких вдаються невротики, схожі на «сімейний роман» тощо- Письменник 'і 11 я автора психоаналізу був найцікавішим пацієнтом, оскільки май-стерно інтерпретував свій невротичний симптом у вигляді худож­нього твору.

Призначення мистецтва у світлі психоаналізу - психокатарсис: за­вдяки високорозвиненій здатності до сублімації художник скеровує енергію нижчих потягів на художню діяльність і в такий спосіб пов'я­зує світ своїх фантазій і бажань з реальним світом, зцілюючись від не­вротичних симптомів і допомагаючи зцілитися (очиститися) своїм чи­тачам від подібних невротичних внутрішніх напруг. Завдяки цьому письменник виступає несвідомим психотерапевтом для своїх читачів.

Сублімація допомагає спрямувати інстинктивні прагнення так, щоб вони не були фрустровані, пригнічені оточенням.

Психоаналіз спонукає до сублімації, до перенесення сексуальної енергії в інтелектуальне самопізнання. Водночас висока здатність до сублімації свідчила про елітарність людини, була ознакою і мірою її талановитості.

Художня творчість із психоаналітичного погляду є фантастич­ним задоволенням неусвідомлених бажань. Завдяки витонченому мистецтву реальні конфлікти в житті митця та його прихильників усуваються, психічна система досягає стану рівноваги.

Художня творчість із психоаналітичного погляду є фантастич­ним задоволенням неусвідомлених бажань. Завдяки витонченому мистецтву реальні конфлікти в житті митця та його прихильників усуваються, психічна система досягає стану рівноваги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]