Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фролова Л.В., Шаруга Л.В.,Паращенко О.В. Економ...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
1.87 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН - БАРАНОВСЬКОГО

Л.В. Фролова, Л.В. Шаруга, О.В. Паращенко

ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

денної форми навчання

напрямку підготовки «Економіка підприємства»

з використанням ПК при виконанні розрахунків

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри економіки підприємства

Протокол № від « 11 » 26 січня 2010 р.

СХВАЛЕНО

навчально-методичною радою університету

Протокол № ___від «___»___________2010 р.

Донецьк – 2010

ББК 65.422.1я73

Ф 91

УДК 658.8 (076.5)

Рецензенти:

Корнілова О.В., к. е. н, доц. кафедри економіки

підприємства

Гусєва О.Ю., к. е. н, доц. кафедри прикладної економіки

Фролова Л.В

Ф 91 Економіка торговельного підприємства: Метод. рек. для самост. роботи студ. ден. форми навчання напрямку підготовки „Економіка підприємства” з використанням ПК при викон. розрахунків / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Л. В. Фролова, Л.В. Шаруга, О.В. Паращенко. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – с. 113

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напрямку підготовки „Економіка підприємства” розроблені відповідно до робочої програми дисципліни „Економіка торговельного підприємства”, призначені для допомоги у виконанні самостійних завдань|задавань| при вивченні зазначеної дисципліни студентами 4 курсу базової освіти денної форми навчання|вчення|.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів включають: завдання по самостійній роботі, рекомендації щодо їх виконання, вимоги та критерії оцінки виконанних завдань з самостійної роботи, рекомендації щодо складання пояснювальної записки та вимоги щодо її оформлення; формули для аналітичних розрахунків; форми таблиць, що рекомендуються для оформлення результатів рішення, вимоги щодо складання аналітичних таблиць.

ББК 65.422.1я73

ISBN © Фролова Л.В., Шаруга Л.В., Паращенко О.В.,2010

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського, 2010 р.

ЗМІСТ

Цілі, завдання|задачі| і загальні|спільні| рекомендації по виконанню самостійної роботи студентів

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТОРГІВЛЯ ЯК ГАЛУЗЬ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ

Завдання|задавання| № 1. Визначення місця торгівлі в господарському комплексі країни та ринку

14

Завдання|задавання| № 2. Дослідження показників оцінки споживчого ринку товарів та послуг

17

Завдання №3. Оцінка стану і ефективності економічних ресурсів торговельного підприємства

19

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання|задавання| № 4. Аналіз товарообігу, товарних запасів та товарного забезпечення підприємства роздрібної торгівлі

32

Завдання № 5. Аналіз товарообігу, товарних запасів та товарного забезпечення оптового підприємства

40

Завдання №6. Аналіз товарообігу, виробичої програми, товарних запасів та товарного забезпечення підприємства ресторанного господарства

47

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання №7. Дослідження витрат обігу торговельного підприємства

53

Завдання №8. Аналіз доходів та прибутку торговельного підприємства

61

Завдання № 9. Оцінка ефективності діяльності торговельного підприємства

71

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

81

ДОДАТКИ

85