Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Осокіна А.В..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
336.9 Кб
Скачать

45

Міністерство освіти та науки України

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Філологічний факультет

Кафедра слов’янської філології та порівняльного літературознавства

Осокіна Анастасія Василівна

Міжмовні трансформації у перекладі роману і. О. Гончарова «Обломов»

(дипломна робота)

Науковий керівник

кандидат філологічних наук,

доцент Дащенко О. І.

Чернівці

2010

Зміст

Вступ............................................................................................................................ 3

Розділ 1.

Міжмовні трансформації……………....................................................................... 6

1.1. Перекладацькі трансформації як засіб подолання суперечності «зміст – норма»........................................................................................................................ 10

1.2. Причини, що обумовлюють необхідність перекладацьких трансформацій.......................................................................................................... 13

Розділ 2.

Класифікації міжмовних перекладацьких трансформацій................................... 16

Розділ 3.

Аналіз прикладів міжмовних перекладацьких трансформацій (за класифікацією В. Н. Комісарова, А. Паршина) у перекладі роману І. А. Гончарова «Обломов»................................................................................................................. 36

Висновки................................................................................................................... 57

Список використаної літератури............................................................................. 60

Вступ

Лінгвістична наука про переклад ще дуже молода. У різних дослідників можна знайти такі терміни, як «перекладознавство», «транслатологія», «теорія перекладу» тощо. Дослідження особливого виду мовленнєвої діяльності (тобто перекладу) почали формуватися у самостійну лінгвістичну дисципліну лише на початку другої половини двадцятого століття.

На перший план почав висуватися інформаційний (діловий) переклад, у результаті якого повинні мати місце взаємозамінні, автентичні тексти на двох й більше мовах. Значно зросли вимоги до точності перекладу. Переклад повинен був забезпечити точну передачу інформації у всіх деталях, не допускаючи у той же час порушення норм мови оригіналу. Вимагався суворо науковий аналіз смислових функцій порівнюваних форм мов, що брали участь у процесі перекладу. У перекладацькій діяльності усе більш виділявся той аспект перекладу, який вирізняє його від інших способів передачі «іншомовної» інформації: переказу, реферування, анотації тощо. З іншого боку, усе ясніше ставала мовна першооснова перекладацького процесу.

«Тлумачний словник російської мови» за редакцією Д. Н. Ушакова, указує на наявність у слові «переклад» п’яти значень. Але навіть коли слово «переклад» вживається у значенні «переклад з однієї мови на іншу», воно й у цьому випадку має два різних значення: 1) «Переклад як р е з у л ь т а т певного процесу», тобто позначення самого перекладеного тексту (напр., у реченнях: «Це – дуже добрий переклад роману Діккенса», «Він читав цього автора у перекладі» тощо); 2) «Переклад як сам п р о ц е с», тобто як дія (від дієслова перекладати), у результаті якого з’являється текст перекладу у першому значенні.

Суттєво підкреслити, що використовуючи термін «процес» ми не маємо на увазі психічну або розумову діяльність перекладача, тобто той психофізичний процес, який відбувається у мозку перекладача під час здійснення ним перекладу.

Термін «процес» щодо перекладу розуміється нами у чисто лінгвістичному смислі, тобто, як певного виду мовне, точніше, міжмовне перетворення або трансформація тексту. Термін «перетворення» також неможна розуміти буквально – сам текст оригіналу не «перетворюється» у тому значенні, що він не змінюється сам по собі. Цей текст залишається незмінним, але поряд з ним і на його основі створюється інший текст на іншій мові, який ми звемо «перекладом» у першому значенні цього слова (текст перекладу).

Говорячи про термін «перетворення» (або «трансформація»), ми говоримо про певні відношення між двома мовними чи мовленнєвими одиницями, з яких одна є вихідною, а друга створюється на основі першої. Підсумовуючи, можна сказати, що предметом лінгвістичної теорії перекладу є науковий опис процесу перекладу як міжмовної трансформації, тобто перетворення тексту на одній мові в еквівалентний йому текст на іншій мові.

Актуальність дослідження даної дипломної роботи полягає у тому, що у сучасному культурному просторі важко переоцінити роль перекладачів: адже саме завдяки їм здійснюється культурна взаємодія народів, яка у сучасних умовах системно діючих чинників глобалізації має сприяти їхньому зближенню, і водночас збереженню національних особливостей, тому переклади завжди будуть привертати увагу дослідників.

Наукова новизна – у комплексному дослідженні міжмовних перекладацьких трансформацій у перекладі роману І. А. Гончарова «Обломов».

Мета даної роботи – дослідження міжмовних перекладацьких трансформацій при перекладі художнього тексту.

Завдання даної дипломної роботи: на основі практичного матеріалу виявити, охарактеризувати та пояснити способи використання перекладачем тих чи інших міжмовних трансформацій для досягнення адекватного перекладу.

Для поставлених завдань у даній роботі використовуються наступні методи: порівняльний аналіз, трансформаційний аналіз, компонентний аналіз.

Предметом дослідження є текст оригіналу та перекладу роману О. Гончарова «Обломов».

Об’єктом дослідження є переклад роману І. А. Гончарова «Обломов».

Теоретичною основою дослідження стали класифікації міжмовних трансформацій, запропоновані такими відомими лінгвістами, як: Я. І. Рецкер, Л. С. Бархударов, З. Д. Львівська, В. Г. Гак, А. Д. Швейцер, Ж.-П. Віне й Ж. Дарбельне, В. Н. Комісаров. У практичній частині даної роботи, ми використовуємо класифікацію міжмовних перекладацьких трансформацій А. Паршина.

Практичне значення даної роботи визначається у комплексному розбиранні трансформацій у перекладі роману І. А. Гончарова «Обломов».

Апробація роботи. Матеріали дипломного дослідження обговорювались на засіданнях студентського наукового семінару та на студентських наукових конференціях. З теми дипломного дослідження є 2 публікації: Осокіна А. В. Граматичні трансформації у перекладі роману І. А. Гончарова «Обломов» // Мат-ли студ. конф. Чернівецького національного університету (13 – 14 травня 2009 року). Філологічні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – с. 163 – 165; Осокіна А. В. Лексичні міжмовні трансформації у перекладі роману І. А. Гончарова «Обломов» // Мат-ли студ. конф. Чернівецького національного університету. Філологічні науки. – Чернівці: Рута, 2010.

Структура роботи: робота складається із вступу, 3 розділів, висновків та списку використаної літератури.