Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vidpovidi.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
467.67 Кб
Скачать

1. Облік вибуття основних засобів.

Основні кошти вибувають з активів підприємства внаслідок їх продажу, безкоштовної передачі чи невідповідності критеріям визнання активом (ліквідації). Вибуття може відбуватися також унаслідок форс-мажорних обставин - стихійних лих, крадіжок і ін.

Фінансовий результат від вибуття об'єкта основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття його залишкової вартості5   , непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям.

Вибуттям основних засобів не вважається їхнє тимчасове виведення з експлуатації внаслідок ремонту, реконструкції й ін. У цьому випадку вони і надалі знаходяться в складі активів підприємства.

Порядок вибуття основних засобів, що числилися в складі власних основних засобів підприємства, регламентується П(С)БО 3 і Інструкцією № 291. Так відповідно до п. 28 П(С)БО 3 в інші доходи включається доход від реалізації необоротних активів і майнових комплексів, а відповідно до п. 31 до складу інших витрат включається собівартість (залишкова вартість) реалізації необоротних активів і майнових комплексів. Дані положення також регламентуються Інструкцією № 291 при описі рахунків 74 "Інші доходи" і 97 "Інші витрати".

Читачам напевно відомо, що при продажі товарів (робіт, послуг) їхня вартість є об'єктом оподаткування на додану вартість (ПДВ). Зупиняючись коротко на ПДВ відмітимо, що він є непрямим податком і сума, яка підлягає сплаті в бюджет вираховується шляхом зіставлення податкових зобов'язань, що виникли протягом місяця і податкового кредиту. Податкові зобов'язання у підприємства виникають при реалізації товарів (робіт, послуг), а податковий кредит - при їхньому придбанні. ПДВ в Україні нараховується на вартість реалізованих товарів (робіт, послуг) по ставці 20%. Дане правило стосується тільки тих підприємств, що є платниками ПДВ. Оприбуткування основних засобів і інших активів на баланс підприємства в бухобліку відображається по вартості без врахування ПДВ. Податкові зобов'язання і податковий кредит по ПДВ відображаються відповідно по кредиту і дебету рахунка 641 "Розрахунки

по податках", що є активно-пасивним. Більш докладно ПДВ і інші податки будуть розглянуті в наступних публікаціях ШБ. Розглянемо на прикладі порядок відображення в бухобліку придбання і вибуття основних

Відображено як капітальні інвестиції, отриманий від продавця токарський верстат

152

631

100000,00

Відображено податковий кредит по ПДВ

641

631

20000,00

Перераховано кошти продавцю

631

311

120000,00

Відображена в складі капітальних інвестицій зарплата робітникам , що займалися монтажем верстата 1

152

661

500,00

Нарахований на фонд оплати праці пенсійний збір, відображений у складі капітальних інвестицій (32% від 500)

152

651

160,00

2. Інвентаризація зобов’язань та облік її результатів.

Інвентаризація активів і зобов'язань підприємства регулюється ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", згідно з якою перевіряються й документально підтверджуються їх наявність і стан. Порядок здійснення інвентаризації 1. Наказом або розпорядженням керівника призначається інвентаризаційна комісія в такому складі: • спеціаліст з певної групи товарів; • представник бухгалтерії; • представник адміністрації; • матеріально відповідальна особа. 2. Інвентаризацію здійснюють на перше число для полегшення звіряння фактичних даних з обліковими. 3. Інвентаризаційна комісія показує матеріально відповідальній особі наказ або розпорядження про здійснення інвентаризації. 4. Матеріально відповідальна особа складає товарно-матеріальний звіт на момент інвентаризації і дає підписку про те, що всі документи з надходження та вибуття цінностей включено у звіт і жодних неоприбуткованих та неописаних цінностей у неї немає. 5. За наявності каси інвентаризацію починають зі зняття залишків уній. 6. Інвентаризацію здійснюють за кожним місцем зберігання цінностей у присутності матеріально відповідальної особи. 7. Результати фіксують в інвентаризаційних відомостях або актах (у трьох ідентичних примірниках). 8. Якщо протягом дня інвентаризацію не закінчено, приміщення зачиняють і пломбують; при цьому ключ залишається в матеріально відповідальної особи, а пломбір — у голови комісії. 9. Після закінчення інвентаризації на основі інвентаризаційних відомостей і облікових даних складають порівняльну відомість. 10. Після інвентаризації здійснюють вибіркову перевірку цінностей, результати якої оформлюють актом повторної перевірки 11. У разі виявлення розбіжностей з даними обліку здійснюють повторну інвентаризацію. Результати інвентаризації та їх відображення в обліку За даними порівняльної відомості, а також акта результатів інвентаризації лишки, виявлені під час перевірки, оприбутковують, а нестачі розглядають щодо можливості їх списання. Результати інвентаризації оформлюють у вигляді бухгалтерських записів (табл. 6.1). Результати інвентаризації відображають у бухгалтерському обліку в 10-денний строк, після чого його показники приводять у повну відповідність до фактичної наявності господарських засобів і стану розрахункових відносин.

Журнал господарських операцій

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

 

 

Дт

Кт

 

1

2

3

4

5

6

 

1

03.02. 2001

Виявлено недостачу рушників махрових при транспортуванні понад норм природного убутку. Експедитор Чурков І.В.

48.00

947

282

 

2

31.03. 2001

Виявлено недостачу махри 1 сорту при зберіганні в межах норм природного убутку. Комірник Савельєва С. А.

12.50

947

282

 

3

31.03.

Виявлено недостачу в торговельному залі хусток. Продавець Козлова Ш.

24.00

947

282

 

2001

 

4

31.03. 2001

Виявлено недостачу штапельної тканини понад норм природного убутку. Продавець Козлова Н.І.

7.00

947

282

 

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]