Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Advokat_Ukr_Robocha_navchalna_programa_2012_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
226.82 Кб
Скачать
 1. Опис предмета, мета та основні завдання навчальної дисципліни “Адвокатура України”. Вимоги до знань і умінь.

При вивченні навчальної дисципліни необхідно приділити увагу витокам та розвитку адвокатури починаючи з часів розквіту країн античного Середземномор’я, перейти до історії української адвокатури, з’ясувати вплив на правосуддя правових і соціальних ознак кожного періоду. Слід надати значення встановленню правової природи адвокатури, ознайомлення з практикою вирішення таких нагальних проблем, як відношення адвокатури до підприємництва, відносини адвокатури з органами державної влади й управління, правоохоронними органами тощо. Необхідно пам’ятати, що для правильного розуміння юридичної природи адвокатури слід виходити з завдань адвокатури та її функцій у демократичному суспільстві.

Вивчаючи організацію адвокатури на сучасному етапі, слід звернути увагу як на традиційні, так і на нові форми “життєдіяльності” адвокатури – адвокатські фірми, бюро і контори. Необхідно сформувати чітке уявлення про адвокатське самоврядування, усвідомити консолідуючу роль Спілки адвокатів України серед інших адвокатських об’єднань. Важливими є питання адвокатської етики та відповідальності адвокатів, оскільки вони, як і багато інших проблемних питань функціонування української адвокатури, потребують подальшого вдосконалення.

Навчальна програма заснована з врахуванням планової самостійної роботи студента під час вивчення даної дисципліни шляхом самостійного опрацювання матеріалу.

Види індивідуальної роботи: поточний, модульний та підсумковий контроль. В основі індивідуальної роботи лежать методи активізації пізнавальної діяльності студентів як на аудиторних заняттях, так і при організації самостійної роботи.

Оцінки за семінар можуть виставлятися викладачем відразу після відповіді на одне з основних питань семінару або при підбитті підсумків, в цілому за сукупність відповідей в процесі заняття з урахуванням їх повноти, а також активності та самостійності студента.

Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і модульного контролю знань за 100-бальною шкалою.

Методологічно вивчення дисципліни передбачає існування у студентів загальних знань з конституційного права, адміністративного, кримінального, цивільного права та процесу.

Курс підготовка бакалаврів.

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 1

Загальна кількість годин: 36

Змістовних модулів: 1

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень. Шифр та назва напряму спеціальності:

0601 Право

8.060101 Правознавство

0601 Право

Бакалавр

Характеристика навчального курсу:

Семестр VІ (шостий)

Рівень освітньої кваліфікації (бакалавр, магістр);

Кількість кредитів – 1;

Загальна кількість годин – 36 З них:

 • Лекції (теоретична підготовка) – 8

 • Семінари – 8

 • Самостійна робота – 18

 • Індивідуальна робота

 • Модуль - 2

 • Вид контролю: поточний, проміжний (тематичний), рубіжний (модульний) та підсумковий контроль.

 • Максимальна сума балів рейтингу дисципліни -100.

Мета та завдання навчальної дисципліни “Адвокатура України”

Мета – показати роль адвокатури як недержавного правозахисного інституту на сучасному етапі розвитку українського суспільства і держави та надати знань, вмінь та навичок практичної діяльності адвоката.

Завдання:

 • розкрити поняття та сутність інституту адвокатури в історичному аспекті;

 • вивчити джерела права та нормативний матеріал, що регулюють організацію та діяльність адвокатури в Україні;

 • сформувати у студентів уявлення про правовий статус адвокатури, завдання та принципи її діяльності;

 • ознайомитися з видами адвокатської діяльності та сучасними формами організації адвокатури;

 • охарактеризувати правове становище адвоката в Україні, його права та обов’язки;

 • обґрунтувати етичні засади адвокатської діяльності;

 • ознайомитися з проблемами та перспективами вдосконалення та реформування інституту адвокатури в Україні;

 • навчитись практично застосовувати положення нормативно-правових актів щодо діяльності адвокатури;

 • ознайомитись зі статусом адвоката у кримінальному, цивільному, адміністративному, господарському процесах.

 • сформувати юридичну грамотність аудиторії у складанні загальних процесуальних документів;

 • підвищити правову культуру студентів, підготувати до майбутньої професійної діяльності.

Вимоги до знань і умінь.

Студент повинен знати:

 • поняття, сутність та призначення адвокатури України як правозахисного інституту;

 • організаційні основи інституту адвокатури в Україні;

 • правовий статус адвоката, завдання та принципи діяльності;

 • етичні засади діяльності адвокатів;

 • особливості участі захисника у кримінальному, цивільному, адміністративному та господарському процесах.

Студент повинен вміти:

 • враховувати у своїй майбутній професійній діяльності законодавчі та етичні засади адвокатської діяльності;

 • застосовувати тактичні аспекти юридичної допомоги при консультуванні та захисті прав і інтересів осіб у їх відносинах з правоохоронними органами, державними та недержавними інституціями, особами.

 • практично тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових актів, складати процесуальні документи для захисту прав людини та реалізації її законних інтересів.

 • надавати юридичну допомогу фізичним особам суб’єктам підприємницької діяльності та юридичним особам при здійсненні ними підприємницької діяльності;

Мати навички:

 • застосовувати правові норми, що визначають загальний статус та гарантії діяльності адвоката;

 • застосовувати необхідні положення процесуальних законів України при здійсненні захисту та представництва інтересів клієнта.

 • застосовувати тактичні прийоми адвоката при здійсненні ним захисту та представництва інтересів клієнта, здійсненні ним інших видів адвокатської діяльності;

3. Розрахунок рейтингової оцінки змістового модулю та умови отримання підсумкової оцінки, відповідно до „Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань, вмінь та навичок студентів” з дисципліни «Адвокатура України» .

1. Метою використання модульно-рейтингової системи оцінювання знань, вмінь, навичок та ставлення студентів до вивчення дисципліни «Адвокатура України» є: створення умов для впровадження особистісно-орієнтованого підходу щодо організації навчального процесу; зростання рівня навчальних досягнень шляхом стимулювання активної систематичної роботи упродовж всього семестру; підвищення об’єктивності оцінки підсумків усіх видів навчальної діяльності; створення прозорої системи контролю за процесом організації пізнавальної діяльності студентів.

2. Модульно-рейтингова система оцінювання знань, вмінь та ставлення студентів, базується на таких засадах:

а) форма організації аудиторних занять та самостійної роботи студентів, мають бути спрямовані на формування відповідних знань, вмінь та ставлення, що зафіксовані в навчальній програмі;

б) всі види робіт з навчальної дисципліни оцінюються за 100-бальною шкалою.

100 – балів – це максимальний рівень навчальних досягнень студента;

в) результат навчальних досягнень за 100 – бальною шкалою складається з чотирьох основних оцінкових блоків:

1 блок – бали за активну участь в аудиторних заняттях (з врахуванням вікових та освітніх можливостей студентів) – цей блок складає 60 % від загальної кількості;

2 блок – бали за виконання самостійної роботи – цей блок складає 20 % від загальної кількості балів;

3 блок – бали за залік – цей блок складає 20 % від загальної кількості балів.

4 блок – бали за додаткові форми заохочення студентів, щодо участі у навчальному процесі. На відміну від інших блоків ця частина оцінювання навчальних досягнень студента, виконує заохочувальну, «компенсаційну» функцію. Цей блок використовується у двох випадках: якщо студенту, потрібно відпрацювати конкретну тему або не виконану форму контролю за самостійною роботою, або з метою підвищення оцінювального балу. Максимальна сума компенсаційних балів складає – 40 – це сума 2-го й 3-го блоків оцінювання навчальних досягнень. Однак в повному обсязі цей блок використати практично неможливо. Його окремі форми діяльності застосовуються за погодженням викладача та студента;

г) якщо студент, до складання іспиту набрав 60 – 80 % від загальної кількості балів і не мав штрафних балів, то йому виставляється, за його бажанням, відповідна оцінка, де рейтингова оцінка встановлюється за результатами поточного, проміжного (тематичного), рубіжного (модульного) та підсумкового контролю.

3. Навчальна дисципліна розрахована на 1 модуль, який може оцінюватися в 60 балів максимально щодо нього.

Нарахування підсумкового результату навчальних досягнень студентів з дисципліни відбувається за наступною шкалою:

Для розрахунку рейтингової оцінки використовується єдина бальна система оцінювання академічної успішності з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.

Підсумковий результат з дисципліни:

За національною шкалою

За шкалою інституту

5 (відмінно)

90 – 100

А

4 (добре)

75 – 89

BC

3 (задовільно)

60 – 74

DE

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

35 – 59

FX

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

1 - 34

F

Розрахунок бальної оцінки змістового модуля (М) складається з наступних елементів: М=М (о) +К(1) +...К (м) – Шб, де

М(о) – максимальна „вартість” модуля в балах, яку можна отримати студенту під час модульного тестування. Вартість становить 60 балів.

Остаточна вартість визначається з урахуванням:

кількості оцінок, які може отримати студент під час семінарських занять, передбачених змістовим модулем, самостійної роботи, навчально-творчої діяльності, активності під час занять, присутності. За мінусом штрафних балів.

М(о) – тестування = 60 балів

К(1) – робота на семінарських заняттях по п’ять балів на кожний з них = 20 балів

К(2) – самостійна робота (домашні завдання)=5 балів

К(3) – реферат, доповідь = 5 балів

К(4) – активність = 3 бали

К(5) – присутність на заняттях по одному балу за заняття =7 балів

Шб - Штрафні бали = відсутність на лекції 2 бали; відсутність на семінарі – 2 бали; неготовність до заняття – 2 бали; порушення дисципліни, у тому числі запізнення на заняття – від 1 до 3 балів.

Таким чином рівень навчальних досягнень студента формується шляхом додавання результату тестового модуля та вартості коефіцієнтів роботи студента, тобто М=60+20+5+5+3+7-0= 100 балів – це максимальний рівень навчальних досягнень студента.

Якщо підсумковий рейтинг за навчальну дисципліну складає більше 60 балів, то студент може отримати залік без його складання за результатами існуючих балів. У разі отримання меншої суми балів або наявності бажання підвищення рейтингу, складання заліку є обов’язкове.

4. Зміст тем

Тема № 1 Предмет, система та джерела курсу „Адвокатура України”

Адвокатура України як наука та навчальна дисципліна. Нормативно-правова основа організації та функціонування інституту адвокатури в Україні. Поняття та сутність інституту адвокатури: історичний аспект. Роль правника у демократичному суспільстві..Історія становлення та розвитку інституту адвокатури в Античній Греції. Історія становлення та розвитку інституту адвокатури в Античному Римі. Історія становлення та розвитку інституту адвокатури в Україні до 1917 року. Історія становлення та розвитку інституту адвокатури в Україні у період з 1917 року по 1992 рік. Зміст Закону України "Про адвокатуру". Походження, розвиток і особливості грецької адвокатури. Адвокатура в Древньому Римі (організація адвокатури в республіканський період та за часів імперії). Адвокатура у середні віки та у ХVI –ХІХ століттях.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]