Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НавчПрог ФП денне бакалаври.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
700.42 Кб
Скачать

Тема 14. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю

Поняття валюти та валютних операцій. Валюта України та іноземна валюта. Банківські метали. Валютні цінності. Валютні операції та їх склад. Учасники валютних операцій. Ліцензування валютних операцій. Види ліцензій. Валютна політика: сутність, завдання. Сутність та функції валютного курсу. Конвертованість валюти. Класифікатор іноземних валют. Форми та методи валютної політики. Валютна система. Елементи національної валютної системи. Сутність золотовалютних резервів та зміст управління ними.

Організація валютного регулювання. Правові акти, що регулюють валютні відносини. Етапи валютного регулювання в Україні. Сутність, напрями та особливості валютного регулювання. Повноваження Кабінету Міністрів України та Національного банку України в сфері валютного регулювання.

Правовий режим валютного контролю. Основні напрямки валютного контролю. Суб'єкти та їх повноваження в сфері валютного контролю.

Плани семінарських та практичних занять

Тема 1 фінанси і фінансова діяльність держави: поняття і зміст

(семінар - 2 години, самостійна робота — 2 години)

План

Поняття фінансів, їх ознаки та функції.

Фінансова система України та її структура.

Зміст, принципи, форми та методи фінансової діяльності держави.

Органи, що здійснюють фінансову діяльність.

Основні категорії: фінанси; централізовані та децентралізовані фінанси; грошові фонди; фінансова діяльність держави; зміст і принципи фінансової діяльності держави; методи мобілізації грошових коштів; методи розподілу та використання грошових коштів; форми фінансової діяльності держави; фінансова політика; фінансова система; бюджетна система; кредитна система; обов'язкове державне страхування; фінанси підприємств.

Контрольні запитання

 1. Яким є зміст фінансів як правової категорії?

 2. Яке співвідношення існує між фінансами і грошима?

 3. Якими є функції фінансів?

 4. Поняття і структура фінансової системи.

 5. Поняття фінансової діяльності держави.

 6. Якою є специфіка ролі держави у здійсненні фінансової діяльності?

 7. Якими є стадії фінансової діяльності держави?

 8. Принципи фінансової діяльності держави.

 9. Які Ви знаєте методи фінансової діяльності держави?

 10. Форми фінансової діяльності держави.

 11. Система органів, що здійснюють фінансову діяльність.

 12. Органи фінансової діяльності загальної компетенції.

 13. Органи фінансової діяльності спеціальної компетенції.

Нормативні акти і література

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

 2. -Ст. 141.

 3. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Там само. - 2001. - №37-38. -Ст. 189.

 4. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від

 5. 26.01.1993р.//Там само.-1993.-№13.-Ст. 11О.

 6. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990 р. (в ред. від 24.12.1993 р.) // Там само. - 1994. - № 15. - Ст. 84.

 7. Про Національний банк України: Закон України від 20.05. 1999 р. // Там само. -1999.-№29.-Ст.238.

 8. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 р. // Там само. - 1996. -№43.-Ст.212.

 9. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // Там само. - 2001. - №32. - Ст. 1457.

 10. Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26.08.1999 р. // Офіц. вісн. України. - 1999. - №35. - Ст. 1785.

 11. Положення про Державне казначейство України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. № 1232 // Там само. - 2005. -№52.-Ст. 3275

 12. Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О.О.Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М. П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 320 с. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент;

 13. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів: Монографія. - Чернівці: Рута. 2004. - 376 с.

 14. Цыпкин С. Д. Финансово-правовые институты и их роль в совершенствовании финансовой деятельности советского государства. - М.: Изд-во МГУ, 1983.-80с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]