Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НавчПрог ФП денне бакалаври.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
700.42 Кб
Скачать

Методичні вказівки курсантам по підготовці до семінару

1. При підготовці до семінару використати вказану вище літературу, а також конспект лекцій.

2. На виступ з повідомленням підготуватись не пізніше як за два дні. Обсяг повідомлення 1-2 сторінки. В повідомленні вказати 1-2 питання та список використаної літератури. Для оголошення повідомлення надається 5-7 хвилин під час семінарського заняття.

3. Дозволяється відповідати на питання семінару по заготовленому плану виступу.

4. На початку або у кінці семінару може проводитися письмове опитування для оцінки кожного курсанта з даної теми.

ТЕМА З

Фінансово-правові норми і фінансово-правові відносини

(практичні заняття - 1 година, самостійна робота - 2 години)

План

 1. Поняття, структура, особливості і види фінансово-правових норм.

 2. Зміст і особливості фінансових правовідносин.

 3. Структура фінансових правовідносин.

 4. Види фінансових правовідносин

Основні категорії: фінансово-правові норми; фінансові правовідносини; об'єкти фінансових правовідносин; централізовані фонди коштів; децентралізовані фонди коштів; суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин; юридичний зміст фінансових правовідносин; фактичний зміст фінансових правовідносин.

Контрольні запитання

 1. Що Ви розумієте під фінансово-правовими нормами?

 2. Які особливості фінансово-правових норм?

 3. В чому виявляється імперативний характер фінансово-правових норм?

 4. Якою є структура фінансово-правових норм?

 5. Як класифікують фінансово-правові норми? Наведіть приклади.

 6. Дайте визначення поняття фінансових правовідносин.

 7. Які особливості мають фінансові правовідносини?

 8. Розкрийте співвідношення суб 'єктів фінансового права і фінансових правовідносин.

9. Що є об 'єктом фінансових правовідносин?

 1. Які особливості змісту фінансових правовідносин?

 2. Які є види фінансових правовідносин?

Завдання

1. Які законодавчі акти містять фінансово-правові норми:

 • Конституція України;

 • Кодекс законів про працю;

 • Цивільний кодекс України;

 • Бюджетний кодекс України;

 • Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ?

 1. Депутати міської ради, керуючись Законом "Про місцеве самоврядування в Україні", прийняли рішення про створення цільового фонду "Допомога", кошти якого використовуватимуть на фінансування будівництва житла для молодих сімей. Проте міський прокурор, посилаючись на заборону створення позабюджетних фондів, закріплену ст. 13 Бюджетного кодексу України, опротестував таке рішення депутатів. Розв'яжіть ситуацію.

 1. Дайте порівняльно-правову характеристику правових норм, що регулюють відносини з приводу застави як способу забезпечення цивільно-правового зобов'язання та податкової застави як способу забезпечення податкового обов'язку платника податків.

Нормативні акти і література

 1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №37-38. - Ст. 189.

 2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Там само. - 1997. -№24. - Ст. 170.

 3. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. // Там само. - 1993. - №17. - Ст. 184.

 4. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991р. (в ред. Від 18.02.1997 р.) // Там само. - 1997. -№ 16. - Ст. 119.

 5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // Офіц. вісн. України. - 2001. - №32. - Ст. 1457.

 6. Регламент Верховної Ради України від 16.03.2006 р. // Там само. - 2006. - №16.-Ст. 1174.

 7. Регламент Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. // Там само. - 2007. -№57.-Ст. 2180.

 8. Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26.08.1999 р. // Там само. - 1999. - №35. - Ст. 1785.

 9. Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криниць-кий; За ред. М. П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 320 с.

 10. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с.

 11. Дмитрик О. А. Содержание й классификация финансовнх правоотношений: Монография / Под ред. Н. П. Кучерявенко. - Харьков: Легас, 2004. - 160 с.

 12. Карасева М. В. Финансовое правоотношение. - М.: Норма, 2001. – 288 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]