Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osn_geof_lab.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

Червоний кістковий мозок - 0,12

Легені - 0,12

Кісткова тканина - 0,03

Щитовидна залоза - 0,03

Інші тканини - 0,30

Всього 1,00 - організм у цілому.

Колективна ефективна еквівалентна доза - сума індивідуальних H еквівалентних доз даної групи людей [людино-Зв].

, (1.9)

де P - число осіб в даній групі, яка отримала еквівалентну дозу H .

Повна (очікувана) колективна ефективна еквівалентна доза.

Граничні дози для різних категорій людей:

категорія А - 50 мЗв/рік

категорія Б - 5 мЗв/рік

Крім грея і зіверта використовують і інші одиниці поглинутої і еквівалентної дози випромінювання: Рад (rad), Бер (rem):

1рад=0,01 Гр=100 ерг/г

1бер=0,01 Зв

1Р=0,873 рад 0,00873 Гр=8,7 мГр

Керма - відношення суми початкових значень кінетичних енергій T усіх заряджених частинок, утворених побічно іонізуючим випромінюванням, до маси m опроміненої речовини, в якій ці частинки утворились:

K= [Дж/кг] . (1.10)

Потужності експозиційної дози, поглинутої дози, еквівалентної дози і керми - відношення приросту (dX) експозиційної дози, (dD) поглинутої, еквівалентної (dH) доз і керми dK за час інтервалу dt до цього інтервалу відповідно: ; ; ; . (1.11)

Одиницею потужності експозиційної дози є ампер на кілограм [А/кг].

На практиці широко використовуються позасистемні одиниці експозиційної дози і потужності експозиційної дози - рентген [Р] і рентген в секунду [р/с]і їх похідні: р/хв, р/год, мкр/с, мкр/год і інші.

1мкр/год = р/с.

З порівняння одиниць вимірювання потужності дози g-випромінювання випливає рівність:

1 мкр/год= A/кг= nA/кг= nA/кг.

Потужність експозиційної дози точкового джерела розраховується за формулою:

[A/кг] , (1.12)

де P - потужність експозиційної дози g-випромінювання (А/кг) на відстані r від точкового джерела в м;

K - гама-стала джерела (потужність експозиційної дози

-випромінювання на відстані 1 м при активності джерела в 1 Бк);

А - активність джерела в Бк.

В системі СІ гама-стала джерела для Rа на відстані 1 м

дорівнює:

[(Aм2)/(кгБк)].

Потужність експозиційної дози гама-випромінювання в мкр/год точкового джерела радію масою m розраховується за формулою:

, (1.13)

де K - гама-стала, якщо маса радію в мг, а відстань в м, то

,

Потужність поглинутої дози вимірюється в Гр/с]=1Дж/( ), еквівалентної дози - в [Зв/с].

Гама-стала- відношення потужності експозиційної дози Р, яка створюється -випромінюванням точкового ізотопного джерела певного радіонукліда на відстані l, помноженої на квадрат цієї відстані, до активності A цього джерела:

] см /(годБк)]. (1.14)

1.1.3. Запитання для самоперевірки

1. Напишіть формулу активності.

2. Одиниці вимірювання активності.

3. Одиниці кількості радіонукліду.

4. Зв`язок активності речовини з її кількістю [г].

5. Одиниці концентраціі радіоактивних ізотопів.

6. Одиниці концентрації радіоактивних газів у рідині і газах.

7. Одиниця експозиційної дози випромінювання -квантів.

8. Одиниця потужності експозиційної дози -випромінювання.

9. Одиниця поглинутої дози -випромінювання.

10. Одиниця потужності поглинутої дози -випромінювання.

11. Потужність експозиційної дози точкового джерела (формула).

1.1.4. Задачі для самостійного розв`язання

1. Вирахувати потужність дози Р радіоактивного ізотопу Zn активністю А=0,3 мкюрі на відстані r=1 м через місяць після його виготовлення. Період піврозпаду Zn Т=245 днів. Співвідношення .

2. Вирахувати активність в одиницях мілікюрі радієвого точкового джерела потужністю дози g-випромінювання в Р=130 мкр/год на відстані 1м.

3. Препарат радію вміщує 0,15 мг радію. Розрахувати інтенсивність випромінювання на відстані 2м від джерела.

4. Вирахувати потужність дози g-випромінювання радіоактивних ізотопів Со , Zn , Cs , активністю 10 мкюрі кожного на відстані 1 м. Співвідношення -сталих наступне: K /K =157, K /K = 42, для Zn див. задачу 1.

5. Вирахувати допустиму потужність дози g-випромінювання, якщо доза -випромінювання за робочий тиждень рівна 0,1 Р. Тривалість робочого дня 6 годин при 6-денному робочому тиждні.

6. Визначити експозиційну дозу і потужність радієвого джерела масою кг на відстані 0,5 м, час опромінювання 6 год.

7. На яку відстань треба розмістити радієве джерело активністю Бк, щоб забезпечити потужність експозиційної дози в 25, 125 і 600 мкр/год.

1.1.5. Форма звітності

1. Навести відповіді на запитання самоперевірки.

2. Представити розв`язок задач, що задані викладачем.

Література:

1. Основы геофизических методов разведки \ Толстой М.И. и др. – К.: Вища школа. Головное издательство, 1985. – 327 с.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1.2

ЕТАЛОНУВАННЯ РАДІОМЕТРА СРП-68-01 ТА

ВИВЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ГАМА-ПОЛЯ НАД РУДНИМ ТІЛОМ

1.2.1 Мета і завдання роботи

Метою роботи є ознайомлення студентів з еталонуванням сцинтиляційного радіометра, вивчення за його допомогою розподілу гама-поля над рудним тілом.

Задачею роботи є: вивчення і еталонування радіометра, вимірювання потужності експозиційної дози гама-випромінювання, вивчення гама-поля на моделі рудного об`єкту, оцінка точності знімання, побудова карт радіоактивності і виділення аномальної зони.

У результаті виконання роботи студент повинен: отримати знання з теорії похибок вимірювання і побудови результативних карт; уміти виконувати вимірювання потужності експозиційної дози,проводити гама-знімання, обробляти первинний матеріал, будувати карти.

1.2.2 Короткі відомості про радіометр СРП-68-01

Для пошуків радіоактивних руд (зон) за їх гама-випромінюванням у теперішній час використовується сцинтиляційний радіометр СРП-68-01, СРП-88. Прилад виготовлений у вигляді двох частин: пульта (РГП-01) і блока детектування (БДГ4), що з`єднані кабелем.

Функціональна схема блоків і вузлів радіометра показана на рис.2.1.

Прилад дозволяє виконувати вимірювання потоку гама-випромінювання в межах від 0 до 1000 с і потужності експозиційної

БЛОК-СХЕМА СРП-68-01

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]