Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osn_geof_lab.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

Лабораторна робота № 5.2

ПОБУДОВА ГОДОГРАФІВ ПРЯМОЇ, ВІДБИТОЇ І ЗАЛОМЛЕНОЇ ХВИЛЬ ВІД

НАХИЛЕНОЇ ГРАНИЦІ РОЗПОДІЛУ

5.2.1 Мета і завдання роботи

Метою роботи є практичне засвоєння графічних методів при розв`язку простих кінематичних задач.

Завдання роботи - побудова годографів основних типів хвиль, що реєструються в сейсморозвідці.

5.2.2 Короткі теоретичні відомості

Для зручності виконання розрахунків наводимо спрощені формули:

1. Годограф прямої хвилі (див. рис.5.4):

, (5.14)

де V - швидкість розповсюдження хвилі, м/с;

x - координата по профілю, м.

2. Годограф відбитої хвилі (див. рис. 5.4):

, (5.15)

де - кут нахилу границі, градус;

h - глибина до границі в точці збудження, м.

Рисунок 5.4 - Годографи прямої, відбитої та заломленої хвиль від нахиленої границі розподілу

3. Годограф головної (заломленої) хвилі (див. рис.5.4):

, (5.16)

де i - критичний кут: sini= ;

V - швидкість хвилі в другому шарі, м/с.

Умова виникнення головної (заломленої) хвилі: > .

Годограф головної хвилі починається в точці з координатами:

; . (5.17)

Якщо умовно продовжити годогаф головної хвилі до вісі t, то точка перетину буде мати координати (див. рис. 5.4):

. (5.18)

Якщо границя розподілу горизонтальна, то годограф заломленої хвилі розраховується за формулою:

. (5.19)

5.2.3 Порядок виконання роботи

1. Всі розрахунки можна виконувати на ПЕОМ або за допомогою мікрокалькулятора.

2. Вихідні дані для розрахунку:

x - змінюється від -5000 м до +5000 м з кроком 100 м;

- кут нахилу границі задається викладачем індивідуально;

V = 1400 м/c;

V = 2500 м/с;

h = глибина до границі в точці збудження: 1000 м; 1500 м;

2000 м; 5000 м;

точка збудження - на нульовому пікеті (тобто при x=0).

5.2.4 Контрольні запитання

1. Від чого залежить кут нахилу годографа прямої хвилі

2. У яку сторону, відносоно початку координат, буде зміщений мінімум годографа відбитої хвилі, якщо кут нахилу границі дорівнює -10

3. В якому випадку виникає головна (заломлена) хвиля

4. Що таке критичний кут?

5. Чи може годограф прямої хвилі перетнути годограф відбитої хвилі у випадку горизонтальної границі відбиття?

.

5.2.5 Форма звітності

1. Представити роздруківку текста програми, а також побудовані і роздруковані на одному рисунку годографи розрахованих типів хвиль.

2. Проаналізувати годографи різних типів хвиль від різних границь. Звернути увагу на особливості годографів (градієнт, ).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]