Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Org_pratsi_testi_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
92.16 Кб
Скачать

1 Якими є основні характеристики управлінської праці? А) предмет — інформація, засоби — інтелект людини, обчислювальна та органі­заційна техніка, результат — управлінське рішення;

2 На які блоки поділяються управлінські ролі за Мінцбергом? Г) три блоки: міжособистий, інформаційний та блок прийняття рішень.

3 Менеджер розробляє та реалізує кадрову політику, а також реалізує усі функції управління, здійснюючи функцію: Б) адміністраторську

4 Рівень виконання стратегічних завдань складає 10 %, тактичних завдань : Б) менеджерів нижчого рівня управління;

5 Назвіть основні принципи наукової організації праці: Комплексність, системність. Спеціалізація., масовість, плановість, науковість, нормативність, , ефективність, загальна охопленість, , конкретність, зацікавленість.

6 Підвищення продуктивності праці; економія живої праці, що витрачаєть­ся при виконанні трудових операцій; найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів; використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці,скорочення або повна ліквідація витрат робочого часу; створення сприятливих умов праці; підвищення рівня нормування пра­ці—це: Задачі НОП

7 Менеджер представляє свій колектив на різних рівнях внутрішньо-організа­ційної вертикалі горизонталі і, а також у взаєминах із зовнішнім середови­щем, виконуючи функцію: Б) представницьку;

8 Рівень виконання стратегічних завдань складає 25 %, тактичних завдань 50 %, оперативних завдань 25%, у діяльності: А) менеджерів середнього рівня управління

9 Менеджер є відповідальним за мотивацію та активізацію підлеглих, за набір,підготовку працівників і пов'язані з цим обов'язки, виконуючи роль: В) лідера

10 Керівник або фахівець, який займає постійну посаду, професійно виконує уп­равлінські функції, має певний пункт відповідальності та повноваження в об­ласті прийняття рішень з конкретних видів діяльності підприємства — це: Г) менеджер.

11 Передбачає систематичне впровадження досягнень науки і передового до­ свіду та дозволяє найкращим чином поєднувати техніку і людей в єдиному виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне використання ма­ теріальних і трудових ресурсів, безперервне підвищення продуктивності праці: це - НОП

12 Забезпечення умов для збереження в процесі праці здоров 'я, стійкої праце­здатності людини, полегшення праці, підвищення її змістовності і приваб­ливості це: Г) психофізіологічні задачі НОП.

13 Менеджер виконує такі функції: адміністраторська, стратегічна, експертно-консультаційна, представницька, виховна,, психотерапевтична, , комунікативно-регулююча, , інноваційна, дисциплінарна.

14 Предметом управлінської праці є: владні відносини людей в процесі виробництва мат. Благ і кепрування цими процесами, інформація та інформаційні ресурси.

15 Яка загальна характеристика менеджерських ролей (за Мінцбергом)? А) десять ролей відображають різноманіття праці менеджера, поділяються на три блоки. Блоки та ролі взаємопов'язані та взаємозалежні;

16 Вид суспільної праці, основним завданням якої є забезпечення цілеспрямова­ної, скоординованої діяльності як окремих учасників спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому, являє собою: В) управлінську працю

17 Впровадження наукової організації праці у підприємстві спрямовано на рі­шення таких груп задач: економічних, соціальних, психофізіологічних

18 Вимоги до організації робочого місця менеджера є такими: Г) матеріальна і моральна зацікавленість, зручність меблів, наявність засобів орг­техніки, сприятливі санітарно-гігієнічні і естетичні умови праці, раціональний режим праці і відпочинку

19 Діяльність яких менеджерів характеризується масштабністю і складністю, пріоритетом стратегічної і перспективної діяльності, найбільш тісними зв'язками із зовнішнім середовищем, розмаїтістю прийнятих рішень, напру­женим темпом роботи: топ-менеджерів

20 Принцип єдиної моралі; єдність слова і справи; використання фундаменталь­них законів соціального навчання людей; адаптація працівників до колекти­ву; культура внутрішньоорганізаційних відносин; створення і підтримка у колективі позитивних традицій, складають основу: виховної функції менеджерів

21 Головний керівник, лідер, сполучна ланка це: представницька функція ???

22 Продуктом управлінської праці є:управлінські рішення та управлінські впливи, які спрямовані на позитивні зміни.

23 Вимоги до організації оплати і стимулювання праці є такими:1. оплата за результатами праці 2. Формування у працівників впевненості і захищеності 3. Присутність засобів стимулювання таі мотивації праці 4. Існування заохочувальних форм оплати праці за особистий внесок.

24 Всебічний розвиток людини в процесі праці, виховання свідомого відношення до праці, розвиток творчої ініціативи, підвищення освітнього рівня і ділової кваліфікації кадрів і перетворення праці в першу життєву потребу це: Соціальні задачі НОП

25 Які існують особливості часу як ресурсу? А) незворотність, неможливість купівлі та зберігання, заміни або збільшення обсягу;

26 Що передається в процесі делегування від менеджера підлеглому? Б) завдання + повноваження + функціональна відповідальність;

27 Які справи заносяться до плану особистої роботи менеджера в першу чергу? ? Г) справи, які жорстко фіксовані у часі.

28 Що необхідно робити менеджеру щовечора при складанні плану особистої праці на наступний день? ? В) розпланувати передбачуваними справами не більше 5 годин, залишавши реш­ту часу на несподівані справи;

29 Що таке норма виробітку? Обсяг роботи, яку повинен виконати працівник, чи група працівників певної кваліфікації, у певних умовах за встановлений час.

30 Назвіть основні напрямки аналізу часу на підставі обліку: А) підсумовування витрат часу на кожний різновид робіт, розрахунок структури за окремими видами робіт, окремий аналіз втрат, порівняння ритму службово­го навантаження з власним індивідуальним ритмом працездатності;

31 Передбачає моделювання залежності трудомісткості окремих процесів від логічно обраної сукупності факторів при допомозі кореляційно-регресивного аналізу: В) метод статистичного нормування

32 Хронометраж може бути: В) безперервним, вибірковим, цикловим

33 Які стадії включає процес планування робочого часу (тайм-менеджмент)? Г) складання переліку завдань — визначення витрат часу на проведення конкретних робіт — розрахунок резерву часу — прийняття рішень за пріоритетами та передорученням — контроль (урахування незробленого).

34 Які плани особистої праці менеджера розрізняють за періодом планування? Б) планування часу — оперативні (тижневі плани-графіки та щоденні графіки робочого дня), планування результатів — перспективні (річні плани) та середньострокові (квартальні та місячні плани);

35 До факторів, що перешкоджають активному делегуванню повноважень не належать:

36 Які подальші раціональні кроки у плануванні, якщо виявилося, що після скла­дання переліку передбачуваних на завтра подій у процесі планування особис­тої роботи та підсумовування очікуваної тривалості менеджер отримав загальний необхідний час 7 годин 30 хвилин? Б) встановити пріоритети, делегувати частину справ або скоротити відпущений на них час. Залишок справ перенести до ділового щоденника з урахуванням їх характеристик;

37 Які справи заносяться першими до плану особистої праці менеджера? А) справи з зовнішньої ініціативи;

38 Що таке норма часу? Необхідні витрати часу на виконання одиниці праці, одним або групою працівників, при нормальних умовах та технологічному обладнанню

39 Якою є правильна послідовність аналізу робочого часу менеджера? В) облік часу — вимірювання витрат часу (з визначенням часу продуктивної діяльності та перешкод) визначення джерел втрат — аналіз причин втрат;

40 Які існують методи нормування праці? А) мікроелементний, аналітичний, статистичний, експертний;

41 Прийняти рішення про те, яким із завдань слід надати першочергового, а яким другорядного значення, означає: Г) визначення пріоритетності справ.

42 Яка закономірність використовується під час складання оперативних планів особистої роботи менеджера? Г) 60 % часу планується, 40 % залишається для несподіваних справ (резервний час).

43 Які дії необхідно здійснити, якщо у результаті контролю виконання денного плану особистої роботи менеджера виявлені невиконані справи? В) проаналізувати необхідність їх виконання і в залежності від результату або пе­ренести на наступний день, або делегувати, або відмовитися від виконання;

44 Процес встановлення особистих цілей менеджера передбачає: А) визначення цілей, аналіз можливостей досягнення поставлених цілей, уточ­нення і конкретне формулювання цілей;

45 Які існують види норм праці? В) норми часу, виробітку, обслуговування, керованості, чисельності, часу обслуговування

46 Полягає в класифікації видів робіт, фотохронометражних спостереженнях, обробці даних статистичними методами і визначенні норм часу за видами робіт: Б) метод аналітичного нормування;

47 Що таке норма обслуговування? ? Б) кількість одиниць обслуговування, кількість робочих місць, які повинні об­слуговуватися одним або групою працівників відповідної кваліфікації

48 Для встановлення структури витрат часу протягом робочого дня менед­жера застосовується: А) фотографія робочого часу;

49 Назвіть основні критерії визначення пріоритетності справ при складанні плану особистої роботи менеджера: важливість, терміновість, фіксованість у часі

50 Які плани складає менеджер під час планування своєї особистої праці? Г) починаючи з річних — конкретизує у місячні — далі до тижневих — завер­шує щоденними.

51 Що означає принцип Паретто у робочій ситуації менеджера? В) 20 % витрат праці на дійсно важливі проблеми забезпечують 80 % результату, на решту 80 % витрат праці на другорядні проблеми випадає 20 % результату. Спо­чатку життєво важливі справи, потім — другорядні;

52 Які справи небажано делегувати? А) завдання конфіденційного характеру, встановлення цілей підприємства, розробку стратегії, кадрові питання, виняткові справи

53 Що таке норма керованості? В) кількість працівників, якими найбільш ефективно може управляти керівник;

54 Спостереження і вимірювання витрат робочого часу на здійснення окре­мих елементів операції, що повторюється, або її загалом для аналізу при­йомів праці, розробки нормативів або визначення причин відхилення від норм, це: Хронометраж

55 Що таке норма часу обслуговування? А) встановлюється для обслуговування одиниці обладнання впродовж відповід­ного періоду часу

56 Якою є правильна послідовність аналізу робочого часу менеджера? 1. Облік робочого часу 2. Визначення витрат часу 3. Аналіз джерел та факторів витрат часу 4. Визначення причин витрат часу.

57 На яку частину доби необхідно планувати найбільш важливі та складні, а також неприємні справи? Їх заносять до плану особистої роботи м-ра в першу чергу, найсприятливіший час 9-121 год, і 16-18

58 Про що менеджер приймає рішення під час планування особистої праці, виз­начаючи пріоритетність? Яким із завдань надати першочергового, а яким другорядного значення.

59 Делегуванню підлягають: звична робота, спеціальна діяльність, , окремі питання, підготовча справа.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]