Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
op_vidpovidi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.07.2019
Размер:
261.12 Кб
Скачать

1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСУ "ОСНОВИ

ОХОРОНИ ПРАЦІ". ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ.

1А1 Назвати нормативну дисципліну, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній професійній діяльності рівня знань з правових та організаційних питань з охорони праці, основ фізіології, гігісни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки.

а) основи охорони праці:

1А2 Доповнити твердження, вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

це система правових, соціально-економічних. організаційно-технічних, санітарно-гігіпіічних і лікувально-профідактичних заходів та засооів. спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

г) охорона праці:

І A3 До основних причин нещасних випадків належать:

г) відповіді а. б. в правильні:

1А4 До основних причин нещасних випадків не належать:

в) високий рівень трудової дисципліни, обумовлений економічними стимулами:

IА5 Що є основою законодавства України про охорону праці?

б) Конституція України:

ІА6 Основними законодавчими актами . які стосуються охорони праці є:

а) Закон України ..Про охорона праці" :

1А7 Доповнити твердження, вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

регулює трудові відносини всіх працівників та

роботодавців.

д) Кодекс законів про працю України.

1А8 Законодавством передбачено, що заіежно від сфери дії. державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) можуть бути:

а) міжгалузеві, галузеві:

1А9 Вибрати неправильне положення.

Згідно з законом України „Про охорону праці" державна політика щодо охорони праці базується на принципах:

д) всі відповіді правильні.

ІА10 Доповнити твердження, вписавши слово у відповідному відмінку.

Кожному нормативному акту про охорону праці присвоєно нормативний ... .

а) код;

181 Для міжгалузевих нормативних актів нормативний код має вигляд:

б) ДНАОП Х.ХХ -Х.ХХ - XX :

182 Для міжгалузевих нормативних актів нормативний код маг вигляд:

в) ДНАОП Х.ХХ - Х.ХХ - XX:

183 Для міжгалузевих нормативних актів нормативний код маг вигляд:

а) ДНАОП Х.ХХ - Х.ХХ - XX :

184 Для міжгалузевих нормативних актів нормативний код має вигляд:

д) правильної відповіді немає.

185 Для міжгалузевих нормативних актів нормативний код маг вигляд:

д) Вірної відповіді немає. ДНАОП Х.ХХ - Х.ХХ - XX:

186 Для міжгалузевих нормативних актів нормативний код маг вигляд:

г) ДНАОП Х.ХХ - Х.ХХ - XX;

187 Якщо перше трицифрове число нормативною коду ДНАОП мас вигляд 0.00. то цей ДНАОП затверджує :

а) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці

188 Якщо перше трицифрове число нормативного коду ДНАОП має вигляд 0.01. то цей ДНАОП затверджує :

г) МВС (із пожежної безпеки):

189 Якщо перше трицифрове число нормативного коду ДІ1АОП має вигляд 0.02, то цей ДНАОП затверджує :

а) МВС (із безпеки руху):

1В10 Якщо перше трицифрове число нормативного коду ДНАОП мас вигляд 0.03. то цей ДНАОП затверджує :

а) МОЗ (Міністерство охорони здоров'я)

2. Управління охороною праці. 2А1 До рівнів управління охороною праці належить:

д) всі відповіді правильні.(загальнодержавний,регіональний, галузевий,виробничий)

2А2 Вибрати неправильне положення. Згідно із статтею 31 Закону України „Про охорону праці" державне управління охороною праці здійснюють:

б) Генеральний прокурор України;

2АЗ Вибрати неправильне положення.

Згідно з статтею 31 Закону України ..Про охорону праці" державне управління охороною праці здійснюють:

'в) роботодавець:

2Л4 Згідно з статтею 31 Закону України ..Про охорону праці" державне управління охороною праці здійснюють:

д) всі відповіді правильні.

2Л5 Вищим органом управління охороною праці в країні є:

б) Кабінет Міністрів України:

2Л6 Вищим органом управління охороною праці в країні є:

д) правильної відповіді немає.

2А7 Кабінет Міністрів України для управління охороною праці в країні:

а) забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці:

2Л8 Реалізує управління охороною праці при Кабінеті Міністрів :

д) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

2А9 Управління охороною праці, що належить до сфери впливу роботодавця, здійснюється:

г) відповіді а. б. в правильні:

2А10 Хто забезпечує функціонування системи управління охороною праці (СУОІІ) на підприємстві, несе повну відповідальність за створення належних, безпечних! здорових умов праці, фінансує заходи з охорони праці?

а) роботодавець:

2А11 Доповнити твердження. вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

- проводить методичне керівництво роботою з охорони праці, вступний інструктаж, забезпечує всіх працюючих правилами, нормами, інструкціями, засобами індивідуального захисту, бере участь у розслідуванні нещасних випадків.

б) працівник;

2А12 Управління охороною праці, що належить до сфери впливу працівників, здійснюється:

в) профспілками або уповноваженими трудових колективів;

2А13 Управління охороною праці, що належить до сфери впливу працівників, здійснюється:

г) відповіді а, б, в правильні;

2АІ4 Рішення комісії з питань охорони праці, що може створюватися за рішенням трудового колективу, мають:

б) обов'язковий для виконання характер;

2АІ5 Доповнити твердження, вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

Фінансування охорони праці здійснюється

а) службою охорони праці;

б) керівниками структурних підрозділів:

в) профспілками або уповноваженими трудових колективів:

г) роботодавцем;

д) правильна відповідь відсутня.

3. ДеРЖАВНИЙ НАГЛЯД 1 ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОІІ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШНИЦЯ ВИМОГ ЩОДО ОН

ЗА) Вибрати неправильне положення.

Державний нагляд за додержанням законів та інших норматинно-правових актів про охорону праці здійснюють:

в) профспілковий комітет:

ЗА2 Основна роль серед органів державного нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці належить:

б) спеціально уповноваженому державному органу з питань радіаційної безпеки:

г) спеціально уповноваженому державному органу з питань гігієни праці;

ЗАЗ Розрізняють такі види контролю за охороною праці:

в) відомчий, регіональний та громадський контроль:

ЗА4 Вибрати найбільш правильне положення.

б) громадський контроль з питань охорони праці здійснюють професійні спілки. їх об'єднання в особі своїх представників або уповноважена найманими працівниками особа (у разі відсутності професійної спілки); *

ЗА5 За порушення законодавчих та нормативних актів про охорону праці, які є обов'язковими для виконання; створення перешкод у діяльності чи невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду та громадського контролю законом України „Про охорону праці" передбачаються наступні види відповідальності:

б) адміністративна;

ЗА6 Дисциплінарна відповідальність - це відповідальність посадових осіб, робочих і службовців за:

а) порушення правил і норм з охорони праці, які не призвели до тяжких наслідків;

ЗА7 Доповнити твердження, вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

... відповідальність регулюється Кодексом законів про працю та включає такі стягнення: догана; звільнення з роботи.

а) дисциплінарна;

ЗА8 Доповнити твердження, вписавши слово чи

словосполучення у відповідному відмінку.

відповідальність накладається у вигляді штрафу, що накладається посадовими особами органів'дсржавного нагляду за охороною праці на підставі складених ними протоколів про адміністративне правопорушення.

б) адміністративна;

ЗЛ9 Адміністративна відповідальність і наступає за:

а) створення перешкод у діяльності та невиконання розпоряджень посадових осіб органів держ. нагляду та громадського контролю:

ЗА10 Матеріальна відповідальність наступає:

а) при наявності прямої дійсної шкоди, вини працівника (при навмисній дії або дії з необережності), протиправної дії (бездіяльності) працівника, а також при наявності причинного зв'язку між винними і протиправними діями (бездіяльністю) працівника та завданою шкодою;

ЗА11 Кримінальна відповідальність наступає:

а) при створенні працівником небезпеки, що заірожує життю чи здоров'ю громадян:

б) нанесенні значних матеріальних збитків:

І) відповіді а. Б правильні.

4 НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ 011

4Л1 Доповнити твердження. вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі робота повинні проходиш ... інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

а) за рахунок роботодавця:

4А2 Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці:

б) не допускаються до роботи;

4АЗ У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони:

в) повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань:

4А4 Вибрати неправильне положення.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці бувають:

г) плановий;

4А5 Вибрати неправильне положення.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці бувають:

Б) ціновий;

4А6 Доповнити твердження. вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

Метою інструктажу є роз'яснення значення

виробничої та трудової дисципліни, ознайомлення з характером майбутньої роботи, загальними вимогами безпеки праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку, вимогами до організації робочих місць.

а) вступного;

4А7 Метою вступного інструктажу є:

д) всі відповіді правильні.

А8 Вступний інструктаж проводить:

в) спеціаліст з охорони праці;

4А9 При проведенні вступного інструктажу:

а) здійснюється запис у журналі вступних інструктажів та в наказі про прийняття працівника на роботу;

4А10 Вступний інструктаж проводиться:

а) в кабінеті охорони праці;

б) в приміщенні, що спеціально для цього обладнано:

г) відповіді а. б правильні:

4АІ1 Після первинного інструктажу:

б) працівник повинен пройти стажування протягом 2-15 змін під керівництвом досвідченого фахівця до початку самостійної роботи:

4А12 Доповнити твердження, вибравши правильний варіант із перелічених.

Після первинного інструктажу до початку самостійної роботи працівник повинен пройти стажування ... під керівництвом досвідченого фахівця.

а) протягом 2-15 змін:

4АІЗ Доповнити твердження. вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

Усі інструктажі крім ... повинен проводити безпосередній керівник робіт з наступною перевіркою знань та навичок і відповідним записом у журналі, який повинен бути пронумерований і скріплений печаткою.

а) вступного:

4АІ4 Повторний інструктаж проводиться:

г) відповіді б, в правильні:

4А15 Повторний проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, на роботах з підвищеною небезпекою:

г) не рідше 1 раз на 3 місяці;

4А16 Доповнити твердження, вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

Позаплановий інструктаж - проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці при перерві в роботі виконавця робіт .... - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

в) більш ніж на 30 календарних днів;

4А17 Доповнити твердження, вписавши 'слово чи

словосполучення у відповідному відмінку.

І Іозаплановий інструктаж - проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці при перерві в роооті виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - ....

г) понад 60днів:

4В І Ірацівники. зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там. де є потреба у професійному доборі, повинні проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці:

г) раз в квартал:

42 І Іерелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується:

б) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці:

483 Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю представників органів державного нагляду та профспілок: *

і) під час прийняття на роботу та періодично, один раз на півріччя:

484 Вибрати неправильне положення. Вступний інструктаж проводиться:

в) з працівниками при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допу ск. наказ або розпорядження:

485 Вибрати неправильне положення . Вступний інструктаж проводиться:

в) тільки з працівниками, що приймаються на роботу з підвищеною небезпекою або ту. де є потреба у професійному доборі:

486 Вибрати неправильне положення Первинний інструктаж проводиться:

г) з працівником при ліквідації аварії або стихійного лиха:

487 Позаплановий інструктаж проводиться:

д) всі відповіді правильні.

488 Позаплановий інструктаж проводиться з працівником:

д) правильна відповідь відсутня.

489 Позаплановий інструктаж проводиться:

б)" при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо:

4ВІ0 Цільовий проводиться з працівниками:

б) при ліквідації аварії, стихійного лиха:

5. ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві

5А1 Що є метою проведення аналізу виробничою травматизму та професійних захворювань?

г) відповіді а. в правильні:

5А2 Доповніть твердження, вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

... - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.

г) нещасний випадок ;

5АЗ Доповніть твердження, вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

Нещасні випадки є небезпечних факторів.

а) наслідком дії; 5А4 Нещасні випадки є:

г) наслідком дії небезпечних факторів:

5А5 Нещасні випадки за зв'язком з виробництвом поділяються на:

а) пов'язані з виробництвом та невиробничі:

5А6 Нещасні випадки за важкістю поділяються на:

б) мікротравми, легкі, важкі, смертельні:

5А7 Нещасні випадки за кількістю потерпілих поділяються на:

в) одиночні, групові;

5А8 Хто створює комісію з розслідування нещасного випадку на підприємстві?

В)роботодавець

5А9 У разі настання нещасного випадку роботодавець зобов'язаний:

а) утворити наказом по підприємству комісію з розслідування нещасного випадку;

5А10 Комісія з розслідування нещасного випадку створюється у складі:

б) не менше трьох осіб:

5АІІ Хто організовує розслідування нещасного випадку на підприємстві?

а) профспілковий комітет:

5АІ2 Доповніть твердження, вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

Комісія з* розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох діб скласти акт розслідування нещасною випадку за формою Н-5. а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою ... , якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом.

Н-1

5А13 Доповніть твердження, вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінк\.

Комісія з розслідування нещасною випадку зобов'язана протягом трьох діб скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5. а також акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, за формою .... якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом.

НПВ

5А14 Спеціальне розслідування нещасного випадку проводять у разі:

а) нещасних випадків із смертельними наслідками;

6. ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ. Класифікація причин виробничого травматизму.

6АІ Встановлена наступна класифікація причин виробничого травматизму:

д) правильна відповідь відсутня.

6А2 До технічних причин виробничого травматизму належать:

а) незадовільне функціонування. недосконалість або відсутність системи управління охороною праці:

6АЗ До технічних причин виробничого травматизму належать:

в) незадовільний технічний стан: виробничих об'єктів,будинків, споруд, території; засобів виробництва: транспортнихзасобів;

6А4 До технічних причин виробничого травматизму належать:

б) низька нервово-психічна стійкість;

6А6 До організаційних причин виробничого травматизму належать:Г)Гг

і) всі відповіді правильні.

6А7 До організаційних причин виробничого травматизму наїежать:

б) незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці:

6А8 До організаційних причин виробничого травматизму належать:

в) конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва, транспортних засобів:

6А9 До психофізіологічних причин виробничого травматизму паїсжать:

в) незадовільний психологічний клімат у колективі:

6АІ0 До психофізіологічних причин виробничого травматизму належать:

б) низька нервово-психічна стійкість:

6А11 До психофізіологічних причин виробничого травматизму належать:

а) алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння;

7. ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ. Методи аналізу виробничого травматизму

7А1 Для аналізу виробничого травматизму і профзахворювань застосовують такі методи:

а) метод експертних оцінок;

7А2 Для аналізу виробничого травматизму і профзахворювань застосовують такі методи:

д) відповіді а б, в правильні.

7АЗ До методів аналізу виробничого травматизму не відноситься:

д) соціологічний.

7А4 Не с етапом проведення статистичного методу аналізу травматизму:

б) розслідування випадку виробничого травматизму;

7А5 Технічний метод аналізу травматизму полягає:

а) у визначенні технічної надійності машин і механізмів, які тісно пов'язані з аваріями і травматизмом:

7А6 Монографічний метод аналізу травматизму полягає:

б) детальному дослідженні виробничого устаткування, виробничого середовища з метою виявлення небезпечних та шкідливих факторів, які можуть призвести до нещасних випадків:

7А7 При монографічному методі аналізу травматизму:

а) проводяться медичні дослідження:

7А8 Монографічний метод аналізу травматизму дозволяє виявити:

а) потенційні небезпеки і шкідливості, які можуть впливати на людей;

7А9 Доповнити твердження. вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

метод аналізу травматизму полягає в детальному дослідженні виробничого устаткування, виробничого середовища з метою виявлення небезпечних та шкідливих факторів, які можуть призвести до нещасних випадків.

в) монографічний;

визначенні пов'язані з

7А10 Доповнити твердження, словосполучення у відповідному відмінку метод аналізу травматизму

полягає у і механізмів, які тісно

технічної надійності машин аваріями і травматизмом.

б) технічний;

7А11 Доповнити твердження. вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

метод аналізу травматизму, що базується на аналізі

статистичного матеріалу накопиченого за декілька років на підприємстві або в галузі"

а) статистичний;

7В1 Встановити відповідність

Класифікація нещасних випадків

I За важкістю

II За кількістю потерпілих

III За зв'язком з виробництвом

1 виробничі та невиробничі

2 одинарні, двійні, групові

3 промислові та галузеві

4 одиночні, групові

5 мікротравми, легкі, важкі, смертельні

6 смертельні та несмертельні

І-5, ІІ-4, ІІІ-1

7В2 Формула для визначення коефіцієнта частоти травматизму (статистичний метод аналізу травматизму) має вигляд:

7ВЗ Формула для визначення коефіцієнта важкості травматизму (статистичний метод аналізу травматизму) при відсутності смертельних наслідків мас вигляд:

154 Формула для визначення коефіцієнта важкості травматизму (статистичний метод аналізу травматизму) при наявності смертельних наслідків має вигляд:

7В5 Формула для визначення інтегрованої оцінки рівня виробничого травматизму (коефіцієнт загального травматизму) (статистичний метод анатт травматизму) маг вигляд:

7В6 Формула для визначення показника важкості захворювань (статистичний .метод анатізу трав.матизуїу) маг вигляд:

7В7 Формула для визначення показника частоти захворювань (статистичний метод анатізу травматизму) має вигляд:

788 Якщо за звітний період на підприємстві сталися нещасні випадки зі смертельним наслідком, то коефіцієнт частоти травматизму (статистичний метод анатізу травматизму):

а) зростає:

789 Якщо за звітний період на підприємстві сталися нещасні випадки зі смертельним наслідком, то коефіцієнт важкості травматизму (статистичний метод анатізу травматизму):

б) зменшується;

8 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ. Загальні положення. ОСНОВІ II

ЗАХОДИ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ 8А1 Доповнити твердження. вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

... -це стан здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини, при якому показники захворюваності перебувають на усталеному рівні для даної території, умови проживання сприятливі для населення, а параметри факторів середовища життєдіяльності знаходяться в межах, визначених санітарними нормами.

а) санітарне та епідемічне благополуччя населення:

8А2 Доповнити твердження. вписавши слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

... - цс система організаційних заходів та технічних засобів. які_ запобігають або зменшують дію на працівників шкідливих та небезпечних факторів.

д) виробнича санітарія.

8АЗ Класифікація виробничих небезпечних і шкідливих факторів здійснюється у відповідності з

в) ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные производственные факторы. Классификация;

8А4 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори v відповідності з ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. "Опасные и вредные производственные факторы. Классификация." за природою дії поділяються на такі групи:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]