Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка курс. раб. _ФП.DOC
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.04.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Висновки

Методичні вказівки до виконання курсової роботи містять інформацію щодо структури, порядку виконання, оформлення курсової роботи.

Використання цих вказівок дозволять студенту вибрати тему курсової роботи, що відповідає найбільш актуальним проблемам теорії і практики фінансів підприємств. Список рекомендованої літератури включає сучасні законодавчі акти, наукові дослідження та навчально-методичні рекомендації, що допоможуть студенту в написанні курсової роботи.

Методичні вказівки дозволяють:

 • систематизувати теоретичний матеріал, що викладається в науковій літературі і навчально-методичних рекомендаціях з фінансових питань;

 • виявити основні напрямки аналізу фінансово-господарчої діяльності підприємств;

 • розвинути уміння студентів обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Список рекомендованої літератури

 1. Закон України “Про Державну податкову службу в Україні” // Бізнес.-1994.-1 лютого.

 2. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” // Голос України. – 1994. – 5 жовтня.

 3. Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №4.

 4. Указ Президента України про Державне казначейство України // Фінанси України. – 1996. - №7.-С. 117.

 5. Закон Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» / Все о бухгалтерском учете. – 2000. - № 11 (436). – 7 февраля. – С. 3-6.

 6. Закон України “Про Державний бюджет на 2001 рік” // Фінанси України. –2001. - №3. – С. 15-49.

 7. Декрет Кабінету Міністрів України “Про страхування” // Бліц інформ. – 1993. – 9 травня.

 8. Закон України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” // Орієнтир. – 2002. – 9 січня.

 9. Абрютина Н. А., Грачев И. В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М: Дело и Сервис, 1998. - 180 с.

 10. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под общ. ред. В. И. Стражева. - Мн.: Выш. шк., 1996. - 363 с.

 11. Архипов А.Г. Ефективність страхової діяльності // Фінанси. – 1999. - №11. - С. 34-39.

 12. Башнянин Г.І. Фінансові системи в економіці держави // Фінанси України. – 1999. - №10. - С. 51-56.

 13. Безуглий А.А. Вплив амортизаційної політики на прибуток і доходи бюджету // Фінанси України. – 1999. - №4. - С. 44–56.

 14. Берлач А.І. Берлач Н.А. Становлення і шляхи розвитку системи сільськогосподарського страхування // Фінанси України. – 1999. - №8.- С. 89–99.

 15. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с.

 16. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика, 1998. - 384 с.

 17. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: «Логос», 1998. - 344 с.

 18. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «НТЕМ-ЛТД», СП «АДЕФ-Украина», 1996. – 534 с.

 19. Бондаренко В.Л. Визначення сутності фінансів із крапки зору філології та історії фінансової науки. // Фінанси України. – 1999. - №11. - С. 123-126.

 20. Бочкарев Е.Н. Цінова політика й еластичність страхових послуг // Фінанси. – 1999. - №11. - С. 42-46.

 21. Бровкова Е.Г., Гродиус И.П. Фінансово-кредитна система держави. – К.: Сирин, 1997. – 224 с.

 22. Версаль Н.И. Передумови та проблемі регулювання банківської діяльності // Фінанси України. – 1999. - №9. - С. 32-34.

 23. Вісящев В. А., Поважний О. С., Степанчук С. С. Теоретичні і методичні основи проектного аналізу: Монографія. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – 152 с.

 24. Володин А. А., Ковалева А. М. Справочник финансиста предприятия. - М.: ИНФРА - М, 1996. - 368 с.

 25. Вступ до банківської справи: Навч. посібник / Відп. ред. Савлук М. І. - К.: Лібра, 1998. – 342 с.

 26. Галушко О.С. Від констатації фінансового стану до управління фінансами підприємства // Фінанси України. – 1999. - №5. - С. 18-27.

 27. Герасимчук Ю.О. Внутрішні джерела фінансування української економіки //Фінанси України. – 2001. - №4. - С. 30-36.

 28. Голов С. Ф. Управленческий бухгалтерский учет. – К.: «СКАРБИ», 1998. – 384 с.

 29. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. - 544 с.

 30. Грошово-кредитна політика в Україні // За ред. В.І. Міщенка. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 305 с.

 31. Депозитарная деятельность на фондовом рынке / Швецов Н.П. и др. - К.: Кий, 1998. – 223 с.

 32. Деркач Н. И., Гордеева Л. П., Редина Н. И. Деньги, финансы и финансовые рынки. – Днепропетровск: Наука и образование, 1998. – 252 с.

 33. Єпіфанов А.О., Міщенко В.І., Гребеник Н.І. Грошово-кредитна система в Україні: тенденції та перспективи // Фінанси України. – 2000. -№9. - С. 11-19.

 34. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

 35. Ефимова О. Ф. Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учет, 1998. –352 с.

 36. Єлейко Я. І., Кандиба О. М., Лапішко М. Л., Смовженко Т. С. Основи фінансового аналізу: Навч. посібник / НБУ, Львів. банк. ін-т. – К.: НБУ, 2000. – 142 с.

 37. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А. С. К., 2001. – 639 с.

 38. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

 39. Зюнькін А. Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 144 с.

 40. Инвестиционно-финансовый портфель. -М.: "СОМИТЭК", 1997. - 752 с.

 41. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 208 с.

 42. Іващенко В. І.. Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посібник. – К.: Нічлава , 1999. – 204 с.

 43. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Київ. міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2000. – 148 с.

 44. Кизим Н. А., Лю Ли. Оценка и финансовый анализ деятельности предприятия. - Харьков: Бизнес-Информ, 2000. –92 с.

 45. Клейнер Г. Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. - М.: Экономика, 1997. - 286 с.

 46. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1995. - 195 с.

 47. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 144 с.

 48. Ковалев В. В. Финансовый анализ. Методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

 49. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 780 с.

 50. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2001. – 378 с.

 51. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: Теоретико-прикладной аспект. – К.: МАУП, 1999. – 190 с.

 52. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М.: ИКЦ «ДИС», 1997. - 224 с.

 53. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Консум, 1997. - 432 с.

 54. Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности. - М.: Инфра – М., 1998. - 224 с.

 55. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання . – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

 56. Лукасевич И. Я. Анализ финансовых операций: методы, модели, техника вычислений. - М.: Финансы, "ЮНИТИ", 1998. - 400 с.

 57. Манн Р., Майэр Э. Контролинг для начинающих: Пер. с нем. Ю.Г. Жукова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 302 с.

 58. Маркелов А. Є. Ваш бізнес: Аналіз та обґрунтування інвестиційних проектів, бізнес-планування: Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 1998. – 351 с.

 59. Каголовська Е.Т. Медичне страхування: як розрахувати тарифи //Фінанси. – 1992. - №2. – С. 42-44.

 60. Каленський М.М., Стефанюк І.Б. До питання розвитку державної контрольно-ревізійної служби // Фінанси України.–1999. - №2. - С.71-78.

 61. Коренєва О.Г. Вплив податкової політики на забеспеченність підприємств обіговими коштами // Фінанси України. – 1999. - №2. - С. 115-119.

 62. Костриба А.І. Передумови фінансової кризи в Україні та характер її прояву // Фінанси України. – 1999. - №9. - С. 22-24.

 63. Ларичів В.Д., Країва Л.С. Про контроль за незаконним прибутком у США // Фінанси України. – 1996. - №6. - С. 48-62.

 64. Лукіна І.В. Міжнародний валютний фонд: історія і сучасність // Гроші і кредит. – 1992. - №4. – С. 78-80.

 65. Лютий І.О. Державний борг і ефективність використання державного кредиту // Фінанси України. – 1999. - №9. - С. 99-106.

 66. Ляшенко Г.П. Роль фінансів у державному регулюванні економічного і соціального розвитку // Фінанси України. – 1999. - №5. - С. 46-53.

 67. Малий І.Й. Кредитна інфляція в умовах перехідної економіки // Фінанси України. – 1999. - №6. - С. 96-106.

 68. Микитюк О.І. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств // Фінанси України. – 1999. - №6. - С. 55-62.

 69. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. - М.: ИКЦ «ДИС», 1997. - 160 с.

 70. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.

 71. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.

 72. Миндлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений. - М.: Аудит, «ЮНИТИ», 1997. - 408 с.

 73. Мних Є. В., Буряк П. Ю. Економічний аналіз на промислову підприємстві: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1998. – 207 с.

 74. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. –316 с.

 75. Назарова Г.В. Фінансовий аналіз у формуванні стратегії економічних систем // Фінанси України. – 1999. - №2. - С. 34-40.

 76. Омельянчук А. И., Пампура О. И., Поклонский Ф. Е. Совершенствование методов оценки финансового состояния АО. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1997. – 44 с.

 77. Основи банківської справи/ За ред. А. Н. Морозова. - Київ: Лібра, 1994.- 330 с.

 78. Основы предпринимательской деятельности/ Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент/ Под ред. В. М. Власовой - М.: Финансы и статистика, 1998. - 496 с.

 79. Отенко И. П. Анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие / Харьк. гос. ун-т, 2001. – 155 с.

 80. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент: управление денежным оборотом предприятия: Учебник. - М.: Банки и биржи. Изд-е обьединение ЮНИТИ, 1997. - 400 с.

 81. Палей С. Б. Бюджетная система и целевое налогообложение: Учебное пособие - Донецк: ДонГАУ, 1999. – 107 с.

 82. Палий В. Ф., Палий В. В. Финансовый учет: Учеб. пособие. В 2 ч. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. - Ч. 1. - 304 с.

 83. Панков Д. А. Бухгалтерський учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособие. – Минск: ЦП «Экоперспектива», 1998. – 238 с.

 84. Первозванский А. А., Первозванская Г. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. - М.: ИНФРА-М, 1996. - І92 с.

 85. Поважний О. С. Фондовий ринок в умовах трансформації економіки України. – Донецьк: ДонДАУ, 2000. – 302 с.

 86. Поважний О. С. Цінні папери і фондовий ринок: Навч. посібник. – Донецьк: Либідь, 2000. – 667 с.

 87. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 “Общие требования к финансовой отчетности” / Приказ Министерства финансов Украины от 31.03.99 г. № 87 // Все о бухгалтерском учете. – 2000. - № 11 (436). – 7 февраля. – С. 65-67.

 88. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 “Баланс” / Приказ Министерства финансов Украины от 31.03.99 г. № 87 // Все о бухгалтерском учете. – 2000. - № 11 (436). – 7 февраля. – С. 67-71.

 89. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 3 “Отчет о финансовых результатах” / Приказ Министерства финансов Украины от 31.03.99 г. № 87 // Все о бухгалтерском учете. – 2000. - № 11 (436). – 7 февраля. – С. 72-75.

 90. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 4 “Отчет о движении денежных средств” / Приказ Министерства финансов Украины от 31.03.99 г. № 87 // Все о бухгалтерском учете. – 2000. - № 11 (436). – 7 февраля. – С. 76-80.

 91. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 5 “Отчет о собственном капитале” / Приказ Министерства финансов Украины от 31.03.99 г. № 87 // Все о бухгалтерском учете. – 2000. - № 11 (436). – 7 февраля. – С. 80-83.

 92. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Навч. посібник. – Тернопіль: Екон. Думка, 1998. – 199 с.

 93. Практикум по финансовому менеджменту: Учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Под ред. Стояновой Е. С. - М.: Перспектива, 1996 - 160 с.

 94. Принцип бухгалтерского учета / Б.Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдузлл: Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 496 с.

 95. Радионов Н. В., Радионова С. П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход. – СПб.: Альфа, 1999. – 592 с.

 96. Резниченко А. П., Чередник А. И. Финансы предприятий. Монография. Донецк: «Лебедь», «Регион», 1998. – 356 с.

 97. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / М.: Аудит, «ЮНИТИ», 1997. - 375 с.

 98. Роберт Н. Хольт. Основы финансового менеджмента. - М.: Междунар. отношения, 1998. - 240 с.

 99. Романов А. Н., Лукасевич И. Я. Оценка коммерческой деятельности предпринимательства: опыт зарубежных корпораций - М.: Финансы и статистика, 1998. – 96 с.

 100. Організація і планування кредиту. Під ред. проф. Лаврушина О.И. – М.: Фінанси і статистика, 1991. –534 с.

 101. Орлів П.А., Унукова М.Н. Місце і значення ринкової інфраструктури в страхуванні // Фінанси України. – 1999. - №4.- С. 113-117.

 102. Основи банківської справи. Під ред. А.Н. Морозова. – Київ: Лібра, 1994. – 236 с.

 103. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: суттєвість , склад, структура // Фінанси України. – 1996. – С. 16-19.

 104. Плису В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства // Фінанси України. – 1999. - №11.- С. 36-42

 105. Пономаренко В.С. Методологічний підхід до стратегічного управління корпорацією // Фінанси України. – 1999. - №4.- С. 15-20.

 106. Попова Н.А. Контроль за сплатою податків на підприємствах ФРН. // Фінанси України. – 1993. - №2.– С. 70-74.

 107. Правила здійснення операцій з іноземною валютою на території України // Життя. – 1993. – С.23.

 108. Прокопчук Т.Ю. Формування й використання власного капіталу комерційних банків // Фінанси України. – 1999. - №9.- С. 41-43.

 109. Тентюк В.П. Українське казначейство: додатковий фінансовий інститут чи державна необхідність? // Фінанси України. – 1996. - №5.- С. 5-8.

 110. Тинний І.В. Становлення інституту банкрутства підприємств в Україні // Фінанси України. – 1999. - №8. - С. 40-50.

 111. Фінансове положення підприємства (оцінка, аналіз, планування): Науково-методичне видання / Під ред. д.э.н., професора А.В. Чуписа. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 1999. – 332 с.

 112. Фінансове планування і контроль: пров. з англ. Під ред. М.А. Поукока й А.Х.Тейлора. – М.: Инфра-М, 1996. – 480с.

 113. Фінанси підприємств: підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

 114. Фінанси фірми: Курс лекцій / Під ред. И.П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М., 1999. – 298 с.

 115. Харченко Н.В. Використання прибутку в страхових компаніях зарубіжних країн // Фінанси України. – 1999. - №9.- С. 115-121.

 116. Щербак В.Г., Лозенко А.П. Проблемне проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки // Фінанси України. – 1999. - №4.- С. 41-44.

 117. Інструкція №7 “Про безготівкові розрахунки в господарчому обігу України” // Галіцькі контракти. – 1996. - №41.- С.15-17.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.