Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Культурологія для учнів.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
875.01 Кб
Скачать

Тема 8. Культура середньовіччя

1. Історичні передумови становлення та світоглядні засади культури середньовіччя.

2. Основні тенденції розвитку європейської культури в середні віки.

З. Своєрідність арабо-мусульманської середньовічної культури.

Ключові терміни та поняття: „середні віки", варвари, теоцентризм, догмат, канон, аскетизм, патристика, схоластика, агіографія, романський та готичний художні стилі, лицарська субкультура, трубадури, мінезингери, ваганти, фабліо, шванки.

Методичні вказівки

1. Вивчення теми бажано розпочати із тлумачення терміна „середні віки", який виникає у XIV - XVI ст. в Італії в колі істориків та літераторів, передових людей свого часу. „Середніми віками" вони називали час між античністю і своєю епохою, в сучасній періодизації всесвітньої історії середніми віками називають період від часу падіння Римської імперії, з яким настав кінець „класичної древності" до Нового часу. Відмітьте, що даний термін охоплює не тільки культуру Західної Європи, але й багато інших країн Стародавнього світу, до Китаю та Японії включно. При цьому безсумнівна близькість і різнобічна взаємодія, при збереженні своєрідності й самобутності, характеризує саме західноєвропейське, візантійське та ісламське Середньовіччя, тобто культури Середземноморського ареалу.

Далі зверніть увагу на те як змінювалася оцінка середніх віків у науці. Так, гуманісти епохи Відродження (які ввели цей термін) і просвітники XVIII ст. (Дідро, Вольтер, Монтеск'є) називали їх темними віками, писали про глибокий занепад культури. На противагу їм романтики XIX ст. у наукових, і особливо, у художніх творах ідеалізували середньовіччя, були схильні бачити в ньому втілення вищої моралі. Сучасна наука більш зважено й справедливо розглядає культуру Середньовіччя як історично закономірну складову частину розвитку людства. Культурна спадщина Середніх віків позначилася на розвитку передусім гуманітарної культури (філософії, релігії, права, літератури та мистецтва), а також, у дещо меншій мірі, природничих наук і техніки.

Важливо відмітити, що формування середньовічного типу культури на території колишньої Римської імперії відбувалося різними шляхами. Візантія протягом всього середньовіччя залишалася великою і впливовою державою, візантійська культура стала прямим продовженням античної. Але в 1453 р. після завоювання турками-османами її історія уривається. Середньовіччя в Західній Європі розвивалося таким чином: на руїнах Західної Римської імперії виник ряд часом дуже великих (наприклад, імперія Франків часів Карла Великого) ранньофеодальних монархій. Основою економіки було сільське господарство. Спочатку всі землі належали королю. Він їх розподіляв між своїми васалами феодалами. (феод - назва наділу), які служили в його війську. Феодали, в свою чергу, наділяли землею селян, які виконували повинності (панщина, оброк). Кожний феодал хотів розширити свої володіння, а тому війни велися безперервно. Отже, основним змістом нової епохи було формування феодальних відносин, насамперед у сфері землеволодіння.

Подальше вивчення питання пов'яжіть з основними періодами Середньовіччя (раннє IV-VIII, зріле ІХ-ХІІ, пізнє ХШ-XV), виділіть характерні риси кожного з етапів. Підкресліть, що процеси зародження і розвитку Середньовіччя обумовлювалися взаємодією трьох визначальних факторів, які мали різне походження, але виступали у щільному взаємозв'язку: культурна еволюція пізньоантичного світу; традиції народної культури „варварів"; християнська релігія. Таким чином Середньовічна культура виникає як синтез спадщини античності, варварства і християнства.

Зверніть увагу на домінуючу роль християнства і на намагання католицької церкви встановити свою монополію у духовному житті суспільства. Утвердження християнського світогляду означало зміну цінностей духовної культури. Античний антропоцентризм поступається місцем християнському теоцентризму. У духовній культурі головною стає морально-релігійна проблематика. Розгляньте у зв'язку з цим роль патристики, агіографії, схоластики. Покажіть, як християнський світогляд впливав на спосіб життя середньовічної людини, її ставлення до природи, суспільства. З'ясуйте, які ідеали виникають на базі християнської світоглядної культури.

2. Дане питання передбачає знайомство з основними тенденціями розвитку європейської культури в середні віки. У зв'язку з цим важливо, насамперед, відмітити дві ключові відмінні ознаки середньовічної культури - корпоративність і домінуюча роль релігії та церкви. Щодо першої, то слід сказати, що середньовічне суспільство, як організм з клітин, складалося з безлічі станів (корпорацій). З кожним станом було пов'язано своє коло політичних і майнових прав та обов'язків, наявність привілеїв або їх відсутність, специфічний уклад життя, навіть характер одягу. Існувала сувора корпоративна ієрархія! Кожний стан був носієм відповідного типу культури. Могутнім об'єднуючим чинником у таких умовах виступала релігія і церква. Обов'язково підкресліть, що визначальна роль християнської релігії і церкви у всіх галузях суспільного і культурного життя складала принципову особливість європейської середньовічної культури. Постарайтесь самостійно з'ясувати чим можна пояснити таке виняткове становище релігії в середньовічному суспільстві.

Не менш важливо дізнатися як розвивалася освіта у середньовічній Європі.ГСлід чітко уявляти, що крізь усе середньовіччя проходить трагічна боротьба віри та розуму. (З'ясуйте чому саме католицька церква з центром у Ватикані виступила організатором систематичної шкільної освіти та виховання. Розкрийте, що при цьому мала на меті церква, які завдання вирішувала. Зверніть увагу на використання католицькою церквою шкільної античної спадщини. Охарактеризуйте „сім вільних мистецтв", зміст і форми шкільної освіти. Особливу увагу зверніть на появу нецерковних міських шкіл. Покажіть, як на базі кращих міських світських шкіл починають утворюватися європейські університети. Вивчіть структуру середньовічного університету, його статус, форми та зміст навчального процесу. Розкрийте роль університетів як центрів міської культури.

Далі зупиніться на характеристиці художньої культури. Насамперед зверніть увагу на той факт, що(художня культура середньовічної Європи, незважаючи на офіційну ідеологію католицької церкви, була різноманітною як за формою, так і за змістом. 1 хоч католицька церква жорстоко переслідувала вільнодумство та прояви так званого язичництва, в середині віку продовжувала існувати народна культура^ В зв'язку з цим розгляньте форми її прояву та ідейну спрямованість. Головну увагу зосередьте на вивченні двох типів світської художньої культури: лицарської та міської.?

Окремо треба зупинитись на видах і жанрах міської літератури, з'ясувати роль сатиричного епосу фабліо та шванків у розвитку світської демократичної літератури, і Яскравим проявом демократизму та реалізму в міській поезії була творчість вагантів. Видатним поетом середньовіччя був Дайте Аліґ'єрі. Проаналізуйте його поему „Божественна комедія".

Завершіть вивчення питання характеристикою середньовічного мистецтва. Обов'язково зупиніться на понятті християнського мистецького канону, на характеристиці алегоризму та символізму як універсальному засобі релігійного мистецтва. Зверніть увагу на те, що християнський храм був своєрідним центром матеріальної та духовної культури Середньовіччя. ^Яскравим зразком світської архітектури стали середньовічні ратуші! Вивчіть характерні риси романського та готичного стилів середньовічного мистецтва, зробіть їх порівняльний аналіз.

3. Питання розпочніть із того, що християнська культура і мистецтво даного періоду тісно пов'язані з постанням арабської культури і цивілізації, самобутність якої визначала передусім релігія ісламу. Відмітьте, що іслам наймолодша світова релігія, що в перекладі з арабської означає „покірність". Іслам виник і склався на Аравійському півострові в двадцяті роки VII ст. н. е., засновником його вважається Мухаммад. Поцікавтесь життям Мухаммада, зауважте, що основним завданням, яке він ставив перед собою було відродження суворого монотеїзму (єдинобожжя), від якого, на його думку, відійшли як іудаїзм, так і християнство.

Важливо підкреслити, що завдяки ісламу напівдикі і розрізнені племена кочових арабів-бедуїнів об'єднуються: і вже після, смерті Мухаммада під проводом халіфів (заступників пророка), яких називали також імамами (керівниками релігійної общини), виходять за межі Аравії з метою навернення до своєї нової релігії „невірних". Дуже рано, вже в середині VII ст., відбувається поділ мусульман на шиїтів та сунітів.

Джерелом віровчення ісламу є Коран - найважливіша священна книга мусульман. Підкресліть, що Коран виник як усний твір. Основна частина тексту передавалася по пам'яті. Ще за життя Мухаммада багато з текстів, створених ним були об'єднані в спеціальні розділи - сури, які в свою чергу були розбиті на дрібніші фрагменти - айяти.

Вивчення арабо-мусульманського мистецтва розпочніть з літератури. При цьому відмітьте, що ліричні поети займають у літературі Арабського Сходу особливе місце. Підкресліть, що у доісламський період головним досягненням арабської культури вважається блискуча усна поезія, яка у VIII - IX ст. була записана зі слів професіональних декламаторів-рапсодів.

Аби повніше зрозуміти зміст мусульманської літератури ознайомтесь із творчістю Омара ібн Абі Рабіа, Абу Нуваса, Омара Хайяма й Хафіза, Абу-ль-Апа алъ-Maapi та ін. Підкресліть, що між X і XV ст. на Близькому Сході склався збірник народних казок „ Тисяча і одна ніч", який згодом став всесвітньо відомим. Поряд з арабами в нього зробили свій внесок всі народи, що волею історії опинилися в складі халіфату.

Далі зупиніться на характеристиці образотворчого мистецтва, будівельної справи та архітектури. Детальніше ознайомитись із специфікою арабо-мусульманської культури можна опрацювавши наступну тему (див.тема 9).

Запитання для самоконтролю знань:

1. Які історичні події привели до початку нового - середньовічного етапу розвитку європейської культури?

2. Яким був вплив християнства на духовну і матеріальну культуру

Середньовіччя?

3. Коли виникли європейські університети і які факультети вони мали?

4. Які навчальні дисципліни складали „сім вільних мистецтв"?

5. Зробіть порівняльний аналіз романського і готичного стилів середньовічного мистецтва.

6. У чому полягають особливості арабо-мусульманського типу культури?

Тестові контролюючі завдання:

1 Носіння якої холодної зброї в середні віки вважалося відмінною рисою лицаря?

а) ятаган; б) меч; в) нунчак; г) шпага.

2. Обітниця безженства (відмова від одруження) у католицького духовенства має назву

а) агименат; б) конкордат; в) предікат; г) целібат.

3. Який із названих університетів має другу назву „Сорбона"?

а) Стокгольмський; б) Лондонський; в) Римський; г) Паризький.

4. Готичний собор, що зводився 632 роки - найтриваліший термін будівництва в історії людства.

а) Собор Паризької Богоматері; б) Кельнський собор; в) Шартрський собор.

5. Згідно легенди, на місці, де вперше після вигнання з раю молився Адам збудовано

а) Кремль; б) Каабу; в) Велику китайську стіну; г) Десятинну церкву.