Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 частина ОпорнКонспМіжнМендж2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.12.2018
Размер:
1.27 Mб
Скачать

З результативністю управління міжнародною компанією

Цей рисунок показує, що прийняття рішень випливає з цілей організації і спрямоване на коригування всіх складових менеджмен­ту (стратегій, структур, систем), що впливають на результативність управління.

Висхідні положення для самостійного опрацювання другого питання теми полягають у такому. По-перше, важливо принци­пово відрізняти східну і західну культури прийняття рішень. По-друге, важливо розрізняти вплив конкретних національних куль­тур на прийняття рішень.

У східній культурі наголос робиться на правильному форму­люванні проблеми. Головна увага при цьому приділяється проце­су усвідомлення суті проблеми і доцільності її розв'язання на ос­нові консенсусу (абсолютної згоди). Коли згоди досягнуто, процес прийняття рішення просувається значно швидше, оскіль­ки єдине розуміння проблеми практично виключає виникнення суперечностей. При цьому значною в процесі прийняття рішень є орієнтація на групову роботу, де цінується конформізм і співпра­ця. Процес групового прийняття рішень в Японії має чимало особ­ливостей, які дістали назву «рингісей». Він полягає у тривалому попередньому накопиченні виконавчими керівниками значного обсягу інформації і суджень підлеглих до моменту прийняття рі­шення. Згода підлеглих або їхня думка формально підтверджу­ється особливою печаткою — ханкою.

Західну культура прийняття рішень базується на обґрунтуван­ні кращих варіантів дій та якнайшвидшій їх реалізації. Дуже час­то в західній культурі спочатку знаходяться шляхи розв'язання проблем і лише потім організацію переконують у користі та не­обхідності прийняття рішення. Акцент при цьому робиться на ін­дивідуальному прийнятті рішення та конкретній відповідальності за його виконання.

Важливо звернути увагу і на чіткі особливості прийняття рі­шень в умовах певних національних культур. У цьому зв'язку на­ведемо порівняльні приклади прийняття рішень у різних країнах:

1. США — переважно централізоване прийняття рішень у сфері зовнішньоекономічних операцій. Фактор: необхідність контролю за розвитком світових стратегій.

2. Японія — прийняття рішень шляхом консенсусу з поперед­німи ретельними консультаціями, а також поєднання централізо­ваного і децентралізованого підходів до прийняття рішень.

Фактори:

  • вищий менеджмент має значну владу, яка піддається перевір­ці з боку нижчих менеджерів;

  • нижчі менеджери мають повноваження щодо огляду, аналі­зу, критики рекомендованих варіантів дій.

3. Великобританія — більшість організацій є досить децент­ралізованими. Фактори:

  • менеджери вищого рівня (uper-level) не розуміються на тех­нічних деталях бізнесу і передають право прийняття рішень униз;

  • найвищі менеджери (top-level) також залежать від середніх менеджерів у керівництві безпосереднім процесом прийняття рі­шення.

4. Франція — використовуються різні підходи, однак остан­нім часом спостерігається тенденція до централізації. Фактор:

  • вищі менеджери — випускники престижних навчальних за­кладів - не мають належної довіри до середніх менеджерів.

5. Німеччина - переважно централізація, автократія, ієрархія. Фактори:

- специфічна правова система (Codetermination) потребує об­говорення варіантів рішень робітниками та їх менеджерами;

- менеджери приділяють продуктивності, якості продукції і послуг більшу увагу, ніж керівництву підлеглими;

- менеджерська освіта має переважно технічну орієнтацію.

6. Скандинавські країни - децентралізація та участь. Фактори:

- правова система подібна до німецької (Codetermination); і головна увага менеджерів — якість трудового життя;

- важливість індивідуальності в організації.

7. Італія - використання традиційних і перевірених засобів прийняття рішень. Фактори:

  • повага до історії і традицій країни;

  • світова роль римського права, що є основою сучасної систе­ми цивільного права.

8. Єгипет - повільне і розважливе прийняття рішень. Фактори:

- час не цінується так дорого, як на Заході, оскільки історія вважається важливішою згідно з єгипетським прислів'ям: «Все боїться часу, а час боїться пірамід»;

- процес життя цінується вище, ніж результати бізнесу.

9. Індія - рішення приймаються виключно вищими мене­джерами, що не бажають ризикувати. Фактори:

- велика дистанція влади;

- значне прагнення уникнути невизначеності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.