Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 частина ОпорнКонспМіжнМендж2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.12.2018
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра менеджменту і маркетингу

  1. Опорний конспект лекцій

  2. З дисципліни

  3. „Міжнародний менеджмент” (частина перша)

для студентів напряму підготовки

0501 „Економіка і підприємництво”

спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»

Одеса - 2011

ББК У 050.9(07)

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту і маркетингу (протокол № 2 від _____________2011 р.) та на засіданні Методичної комісії факультету «Економіки та управління в будівництві» (Протокол № ___ від ___________________2011 р.)

Розробник:

Ширяєва Наталія Юріївна,

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства».

Відповідальний за випуск:

Сахацький Микола Павлович - завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, доктор економічних наук, професор

Тема: Вступ до дисципліни „Міжнародний менеджмент” Навчальні цілі:

1. Ознайомлення з робочою програмою курсу, метою, предметом і завданням курсу.

2. Міждисциплінарні зв’язки.

3. Рекомендована література.

4. Поняття міжнародного менеджменту.

5. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпо­рацій. Методики їх навчання.

6. Особливості національних шкіл менеджменту.

1. Ознайомлення з робочою програмою курсу, метою, предметом і завданням курсу.

Програма вивчення рекомендованої навчальної дисципліни "Міжнародний менеджмент" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму 0501"Економіка і підприємництво" і охоплює всі змістові модулі за мінімальною кількістю академічних годин/кредитів, передбачених стандартом.

Курс «Міжнародний менеджмент» є однією із загальних дис­циплін управлінського напряму в магістратурі. Опанування су­часного досвіду управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями дозволяє не тільки успішно працевлаштовуватися випускникам вищих навчальних закладів економічного профілю, а й ефективно підвищувати продуктивність і розширювати масш­таби зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.

Актуальність проблем міжнародного менеджменту пов'язана з тим, що сфера діяльності міжнародних корпорацій в Україні де­далі розширюється і поглиблюється. До того ж українські компанії все впевненіше почуваються на світових ринках. Тому до розв'я­зання проблем міжнародного менеджменту залучатимуться більше і більше вітчизняних фахівців. Успішна їх діяльність залежатиме від набутих навичок і вмінь, використання кращого досвіду провід­них міжнародних компаній. Оскільки курс і будується саме на та­кому досвіді, опанування дисципліни «Міжнародний менеджмент» підвищить рівень компетенції фахівців, стане вагомим фактором їх конкурентоспроможності як в Україні, так і за її межами.

Вид роботи

Семестр 10

Загальний обсяг годин

126

Лекційні заняття, год

14

Практичні заняття, год

8

Всього аудиторних годин

22

Самостійна робота, год

99,5

Модульний контроль, год

4,5

Контрольні роботи, шт.

+

Екзамен

+

1.1 Мета викладення дисципліни "Міжнародний менеджмент" - формування системи теоретич­них знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнарод­них корпорацій, здійснення в цих господарських формуваннях ос­новних функцій менеджменту - планування, організації, управлін­ня персоналом, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю.

1.2 Завдання: спрямовані на формування у студентів компетентності щодо: сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, сучасних технологій управління між­народними корпораціями, методів розв'язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації економіки; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного ме­неджменту на українських підприємствах (в організаціях).

1.3. Предмет курсу «Міжнародний менеджмент» - це система управлінських відносин, що складається у міжнародних кор­пораціях, а також притаманна їм система методів та інстру­ментів керівництва цими корпораціями на всіх рівнях управління: загальнокорпоративному, бізнесовому, функціональному, регіональному, локальному та внутрішньовиробничому.

Особливості предмета курсу порівняно з іншими управлінсь­кими дисциплінами полягають у тому, що управлінські відноси­ни, які складаються в міжнародних корпораціях, формуються з двох частин:

1) Загальноуправлінські відносини, пов'язані з розподілом пра­ці та її кооперацією і які породжують загальні функції управління: планування, організацію, мотивацію, керівництво і контроль.

2) Специфічні соціально-культурні відносини, що складають­ся всередині міжнародної корпорації між працівниками, які є но­сіями різних національних культур, і стають підставою викорис­тання специфічних інструментів реалізації загальних функцій менеджменту.

Наприклад, необхідність передбачення майбутніх змін у зов­нішньому середовищі та раціонального використання ресурсів вимагає від керівництва міжнародної корпорації ретельного планування, насамперед стратегічного, розрахованого на довгостро­ковий період й очікувані майбутні ресурси. Однак для міжнарод­ної корпорації, перш ніж розробляти стратегічний план, потрібно з'ясувати стратегічний профіль корпорації - етноцентризм, поліцентризм, регіоцентризм, геоцентризм. У національному бізне­сі цього робити непотрібно, оскільки всі компанії є природно етноцентричними. Але у міжнародному менеджменті доводиться вдава­тись до специфічного інструменту - стратегічного профілю кор­порації.

1.4. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти:

- Виявляти зміст і принципи діяльності менеджера в міжнародних корпораціях.

- Оцінювати залежності міжнародної корпорації від змін зовнішнього середовища. Пояснювати вплив зовнішнього середовища на процеси прийняття стратегічних рішень. Визначати особливості аналізу зовнішнього середовища та з’ясовувати методи і принципи дослідження впливу зовнішнього середовища, які реалізуються аналітиками міжнародних корпорацій.

- З’ясовувати сутності стратегічного менеджменту і стратегічного планування в міжнародних корпораціях.

- Визначати особливостей прийняття рішень у міжнародних корпораціях в сучасних умовах.

- Визначати проблеми організаційного розвитку в міжнародних корпораціях. Аналізувати теоретичні основи організаційного розвитку міжнародних корпорацій. Визначати складові процесу організаційного вдосконалення в міжнародних корпораціях. Проводити порівняння альтернативних шляхів використання змінних факторів (стратегії, структури, персоналу) організаційного розвитку. Визначати основні розбіжності між втручаннями у формальні і неформальні елементи міжнародної корпорації. Пояснювати основні методи організаційного розвитку.

- Розбиратися, в чому полягає зміст і значення міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

- Обґрунтовувати необхідність складання приміток до фінансової звітності.

- Пояснювати причини виникнення міжнародних економічних конфліктів і оцінювати етичне положення всесвітньої етики.

У результаті вивчення курсу ММ студенти повинні знати:

 • Зміст і роль міжнародного менеджменту в міжнародному бізнесі.

 • Характеристику особливостей сучасного міжнародного бізнесу, міжнародних корпорацій.

 • Основні концепції міжнародного менеджменту.

 • Класифікацію моделей міжнародного менеджменту.

 • Характеристику секторів зовнішнього середовища.

 • Основні етапи процесу стратегічного планування.

 • Фактори внутрішнього середовища МК.

 • Рівні здійснення стратегічного планування в міжнародних корпораціях.

 • Стратегії корпоративного функціонального рівня та рівня структурних підрозділів.

 • Основні напрямки прийняття рішень на корпоративному, функціональному рівнях та рівнях структурних підрозділів.

 • Етапи прийняття рішень згідно з раціональним підходом.

 • Вимоги до інформації, на основі якої приймаються управлінські рішення, та про основні інформаційні джерела.

 • Характеристика джерел організаційних змін у МК.

 • Основні етапи організаційного розвитку МК та їх структурні підрозділи.

 • Система управління персоналом міжнародних корпорацій. встановлення особливостей планування, пошуку, добору і наймання персоналу в міжнародних корпораціях.

 • Зміст адаптації персоналу в міжнародних корпораціях.

 • Роль і зміст мотивації співробітників.

 • Аспекти оцінки й атестації персоналу в МК.

 • Основні відмінності в побудові системи обліку в МК різних країн.

 • Зміст фінансової звітності МКу різних країнах.

 • Основні показники фінансової звітності МК.

 • Основні порушення бізнес-етики МК.

 • Роль уряду і міжнародних організацій у формування етичної поведінки економічних агентів.

 • Зміст концепції соціальної відповідальності бізнесу.

 • Особливості розробки і реалізації етичної політики МК.

 • Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій економіці. Особливості глобального менеджменту в Україні. Сертифікація. Системи якості МК. Розвиток систем якості в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.