Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т-9 Прав-во Зе П.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
167.42 Кб
Скачать

6. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Особа може бути притягнута до юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. До таких правопорушень належать:

1) порушення прав громадян на екологічно без­печне навколишнє середовище;

  1. порушення вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи та невиконання вимог державної екологічної експертизи;

3) порушення вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, в тому числі подан­ні завідомо неправдивого експертного висновку;

4) порушення норм екологічної безпеки;

5)порушення екологічних вимог при проекту­ванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд та інших об'єктів;

6) допущення наднормативних, аварійних та залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інші шкідливі впливи на навколишнє природне середовище;

7) самовільне спеціальне використання природ­них ресурсів;

8) невиконання розпоряджень органів, які здійс­нюють державний контроль у галузі охорони навко­лишнього природного середовища;

9) перевищення лімітів та порушенні інших вимог використання природних ресурсів;

10) фінансування, будівництво і впровадження у виробництво нових технологій і устаткування без пози­тивного висновку державної екологічної експертизи;

11) порушення строків внесення зборів за викори­стання природних ресурсів та забруднення навколиш­нього природного середовища;

12) невжиття заходів щодо попередження та лікві­дації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

13) невиконання вимог охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших тери­торій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;

14) порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкод­женні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних, радіоактивних речо­вин та відходів;

15) відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього при­родного середовища, а також про джерела забруднен­ня, приховування випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифі­кація відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення;

16) приниження честі та гідності працівників, які здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, посягання на їх життя і здо­ров'я.

За скоєння екологічних правопорушень винні особи несуть адміністративну, цивільну, дисциплінарну і кримінальну відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність застосовується до порушників у випадках порушення екологічних вимог внаслідок недотримання трудової чи виробничої дисципліни при виконанні трудових обовязків. До порушника можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень як догана, звільнення.

Адміністративні стягнення накладаються на вин­них, якщо порушення екологічного законодавства характеризується невеликим рівнем суспільної небез­пеки (наприклад, порушення правил використання земель, порушення правил використання водних ресурсів, знищення корисної для лісу фауни і т. д.). До порушників можуть бути застосовані такі види адміністративних стягнень як попередження, адміністративний штраф, позбавлення спеціального права та ін.

За скоєння злочинів (наприклад, забруднення ат­мосферного повітря, забруднення або псування земель, порушення правил охорони вод, забруднення моря, незаконна вирубка лісу тощо) особа може бути притягнута до кримі­нальної відповідальності. Кримінальні злочини – це найбільш суспільно небезпечні діяння і тому за їх вчинення особа несе більш сувору відповідальність – позбавлення волі, обмеження волі, виправні роботи, а також додаткові види покарань – позбавлення спеціального права та ін.

Законом закріплений обов'язок підприємств, установ, організацій і громадян відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення екологічного законодавства, як правило, в повному обсязі (тобто нести цивільну відповідальність) незалежно від того, що особа притягається до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]