Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т-9 Прав-во Зе П.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
167.42 Кб
Скачать

2. Екологічні права та обов'язки громадян.

Екологічні права та обов'язки громадян України - система юридично закріплених за громадянами повноважень і зобов'язань в екологічній сфері.

Всі екологічні права і обов'язки громадян можна поділити на консти­туційні, законні і природні.

Згідно зі ст. 50 Конституції України «кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а та­кож право на її поширення» .

В ст. 66 Конституції закріплено обов'язок не заподіювати шкоду приро­ді, відшкодовувати завдані їм збитки.

Природні права і обов'язки значною мірою відображені в законодавст­ві, але можуть бути і такі права, які не виражені в законах

Згідно із законодавством громадяни мають право:

• на безпечне для їх життя та здоров'я навколишнє середовище; • на участь у обговоренні проектів законодавчих актів, проектів будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на природу; • на участь здійсненні заходів щодо охорони природного середовища, раціона­льного використання природних ресурсів; • на здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів; • на об'єднання в гро­мадські природоохоронні формування; • на одержання інформації про стан природного середовища; • брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи; • на одержання екологічної освіти; • на подання до суду позовів до різних суб'єктів про відшкодування збитків (шкоди), за­подіяних їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколиш­нє природне середовище.

Громадяни України зобов'язані:

• берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багат­ства відповідно до вимог законодавства; • діяти з додержанням вимог екологічної безпеки і інших екологічних нормативів; • не порушувати еко­логічні права і законні інтереси інших суб'єктів; * вносити плату за спеціа­льне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопо­рушення; • компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим не­гативним впливом на навколишнє природне середовище (ст. 12 Закону).

Громадяни зобов'язані виконувати і інші обов'язки, передбачені Кон­ституцією і іншими законами. Держава гарантує своїм громадянам реалі­зацію екологічних прав, встановлених законодавством. Порушені права громадян мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому по­рядку.

3. Права і обов'язки власників природних ресурсів і природо користувачів.

Згідно із ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повіт­ря, водні та інші природні ресурси в межах території України є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого само­врядування. В ст. 4 Закону «Про охорону навколишнього природного сере­довища» від 25.06.1991 (із змінами і доповненнями) також закріплено, що природні ресурси України є власністю народу, який має право на володін­ня, використання та розпорядження природними багатствами.

Зміст права власності на природні ресурси - це сукупність повно­важень суб'єктів права власності щодо володіння, користування і розпоря­дження належними їм природними ресурсами.

Суб'єктами права власності на природні ресурси є народ України, держава. Від їх імені права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи мають право володіння, право користування, право розпорядження природними ресурсами.

Суб'єктами природокористування є юридичні і фізичні особи. Влас­ники природних ресурсів мають право володіти, користуватися і розпоря­джатися належними їм природними ресурсами. Власники мають право на отримання диференційної ренти від юридичних і фізичних осіб за платне використання природних ресурсів, а також самостійно господарювати на землі та ефективно використовувати, експлуатувати інші ресурси для за­доволення своїх потреб. Вони мають право визначати режим природних ресурсів, встановлювати загальні засади природовикористання, порядок та розміри плати, розподілу та перерозподілу природних ресурсів, передачу їх у власність та надання у користування юридичним і фізичним особам. Органи самоврядування мають право розподілу і перерозподілу природних ресурсів, визначення середніх часток, які підлягають передачі у власність юридичним та фізичним особам, надання у користування цих ресурсів, від­чуження їх іншим особам відповідно до умов чинного законодавства.

Суб'єкти колективної приватної власності мають право використовува­ти природні ресурси відповідно до їх цільового призначення, надання у ви­користання та відчуження іншим суб'єктам на договірних засадах. Власни­ки природних ресурсів мають право добровільно відмовлятись від права власності або іншим чином припиняти право власності.

Власники природних ресурсів зобов'язані:

  • використовувати при­родні ресурси за призначенням;

  • сплачувати податки;

  • берегти природ­ні ресурси;

  • дотримуватись законів, які регулюють право власності і охо­рону природи та її ресурсів;

  • забезпечувати екологічну безпеку і підтримувати екологічну рівновагу на території України, берегти її фауну і флору.

Права і обов'язки природокористувачів закріплені в різних законодав­чих актах, їх можна розглядати в галузі ефективного використання природ­них ресурсів, в галузі відтворення і комплексної охорони природних ресурсів, в галузі реалізації інших майнових і немайнових прав.

Природокористувачі мають право:

• використовувати природні ресурси відповідно до їх цільового при­значення; • використовувати для своїх потреб природні ресурси, які зна­ходяться на їх землях, корисні копалини місцевого значення, лісові угіддя, водні ресурси тощо; • використовувати корисні властивості природних ре­сурсів; • передавати природні ресурси у вторинне користування; • отри­мувати додаткові природні ресурси під заставу, • здійснювати загальне і спеціальне природокористування (об'єкти загальнонародної власності і приватної колективної власності); • отримувати доходи від використання природних ресурсів і реалізовувати продукцію на свій розсуд; • розміщу­вати виробничі, житлові, комунальні та інші будівлі; • оскаржувати рішен­ня державних органів і посадових осіб, які порушують права природокорис­тування в установленому порядку; • вимагати через судові органи компе­нсацію шкоди, яка заподіяна природним ресурсам, і усунення перешкод у користуванні природними ресурсами; • отримувати компенсацію за поліпшення якості природних ресурсів у разі їх вилучення або добровільної відмови від користування ними.

Обов'язки природокористувачів:

• забезпечувати використання природних ресурсів відповідно до їх цільового призначення; раціонально і економне використовувати приро­дні ресурси;

• впроваджувати новітні технології;

• додержуватись строків у природокористуванні;

• не допускати безгосподарського використання;

• своєчасно вносити плату за використання природних ресурсів;

• не по­рушувати права інших власників;

• своєчасно компенсувати шкоду, запо­діяну іншим особам у процесі використання природних ресурсів;

• віднов­лювати якості природних ресурсів;

• суворо дотримуватись вимог екологі­чної безпеки у процесі використання природних ресурсів тощо

• зв'язку зі зростанням негативного впливу господарської діяльності людей і підприємств на фауну і флору постала необхідність захистити, зберегти зникаючі їх види.

Червона книга України - це основний державний документ, який міс­тить узагальнені відомості про сучасний стан видів представників фауни і флори республіки, над якими нависла небезпека або загроза зникнення, про заходи для їх збереження та науково обгрунтованого відтворення.

Положення про Червону книгу України затверджено Постановою ВРУ від 29.10.1992 р. Цей документ служить збереженню і захисту зникаючих видів тварин і рослин на території України і направлений на охорону при­родного середовища І діє як незаконний нормативно-правовий акт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]