Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1-48.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
439.3 Кб
Скачать

45. Показники оцінки управління результативністю використання потенціалу підпр-в вкг

Особливість комунальних підприємств водопостачання, водовідведення,теплопостачання, а також вивозу й утилізації побутових відходів полягає в тому,що тарифи на їх послуги затверджують облдержадміністрація або місцеві органи самоврядування. У той же час протягом регульованого періоду можевиникнути об'єктивна необхідність уперегляді тарифу на житлово-комунальні послуги через зміни податковогозаконодавства, тарифів на електроенергію таінших зовнішніх факторів стосовно комунального підприємства. Оскільки регульоване підприємство не вправі самостійно переглядати тарифи, для своєчасного реагування на подібні несподівані зміни необхідно оперативне втручання регулювального органу.

Наявність економічних показників дозволить поліпшити процес підготовки рішення про перегляд тарифів. Тим самим збільшується гнучкість тарифної політики і зводиться до мінімуму збиток, що міг би виникнути як у підприємств, так іу споживачів через несподівані зовнішні зміни при відсутності системи моніторингу.

46.ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 1. Обсяги і структура виробництва, придбання й реалізації тепловоїенергії. 2. Використання ресурсів: • втрати теплової енергії у відсотках від виробленої й придбаноїтеплової енергії; • витрата умовного палива на 1 Гкалвиробленоїтеплоенергії; • знос основних фондів; • чисельність персоналу на 1 кммереж. 3. Собівартість і рентабельність виробництваі транспортування 1 Гкал теплоенергії. 4. Неосновна діяльність: виторг і витрати. 5. Показники якості: кількість зафіксованих випадків зниженнятемператури опалювальних будинків нижче стандарту, середній часусунення аварій.

47.ПРИКЛАДИ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ (для всіх підгалузей ЖКГ) 1. Показники фінансової стабільності: • частка позикових коштів у структурі балансу; • забезпеченість позаоборотних активів довгостроковими джерелами; • наявність власного оборотного капіталу. 2. Ліквідність: • коефіцієнт загального покриття; • коефіцієнт поточної ліквідності; • коефіцієнт абсолютної ліквідності. 3. Дебіторська заборгованість:• динаміка (у порівнянні з динамікою виторгу); • частка простроченої дебіторської заборгованості (зрозшифровкою по дебіторах). 4. Кредиторська заборгованість: • динаміка (у порівнянні з динамікою виторгу); • частка простроченої кредиторської заборгованості (у т.ч. по зарплаті). 5. Структура фінансових потоків: • частка грошових доходів у загальнійвеличинідоходів; • частка зарплати в загальнійвеличині витрат.

48.Финансово-экономический механизм реализации программ жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг Размер жилищной субсидии для всех категорий получателей (наниматели, собственники, члены жилищно-строительных кооперативов) должен зависеть от объема семейного дохода и рассчитываться как полная компенсация разности между установленным в данном населенном пункте размером платы для нанимателей жилых помещений по договору социального найма, в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг, и максимально допустимым размером собственных расходов семьи, определяемым на основе установленной предельно допустимой доли семейного дохода. Совершенствование экономических механизмов в жилнщно-коммунальной сфере и формирование условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг Мероприятия, изложенные в настоящем разделе, носят, в основном, среднесрочный характер и призваны обеспечить полномасштабный переход к новой экономической модели функционирования жилищно-коммунального комплекса. Необходимой предпосылкой их реализации является реструктуризация задолженности бюджета и бюджетных организаций, ликвидация дотационности и перекрестного субсидирования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вместе с тем, работа по подготовке необходимых преобразований должна быть начата уже на первом этапе реализации Подпрограммы. В первую очередь, необходимо обеспечить переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном хозяйстве. Также незамедлительно должны быть проведены мероприятия по выявлению нерациональных затрат в структуре тарифов коммунальных предприятий в рамках проведения экспертизы и аудита деятельности этих предприятий. Сферы жилищно-коммунального комплекса существенно различаются по подходам к формированию эффективных экономических методов хозяйствования и механизмам снижения издержек. Их можно условно разделить по признаку возможности создания конкурентной среды. Рыночные механизмы функционирования жилищного хозяйства Специфика жилищного хозяйства заключается в том, что неразвитость конкурентных отношений в этой сфере вызвана, в первую очередь, - сложившейся в дорыночный период затратной хозяйственной структурой содержания жилищного фонда и административной системой управления. Создание конкурентной среды в жилищной сфере ключевым образом зависит от эффективного разделения функций и формирования договорных отношений между собственниками жилищного фонда (или организациями, уполномоченными выступать от лица собственника), управляющими компаниями и подрядными жилищными организациями.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]