Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСД-методичка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
422.4 Кб
Скачать

42

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з дисципліни

«Організація сучасного діловодства»

для студентів спеціальності 8. «Управління трудовими ресурсами» денної та заочної форми навчання та спеціальності

2009

Методичні рекомендації з дисципліни «Організація сучасного діловодства» для студентів спеціальності 8. «Управління трудовими ресурсами» денної та заочної форми навчання та спеціальності / Укл.: О.В.Пругло – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 40 с.

Укладачі: О.В.Пругло, викладач

Рецензент: В.О.Толок, д.т.н., професор

Відповідальний за випуск: О.В.Пругло, викладач

Затверджено

на засіданні кафедри «Управління трудовими ресурсами»

Протокол № 15 від 04.06.2009. р.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ЗМІСТ

с.

Передмова 4

Тематичний план дисципліни «Організація сучасного

діловодства» для студентів МТУ денної та заочної

форм навчання 5

Тематичний план дисципліни «Організація сучасного

діловодства» для студентів УФКС денної та заочної

форм навчання 6

Короткий зміст лекцій 7

Плани практичних занять 28

Перелік тем рефератів для студентів МТУ та УФКС

денної форми навчання 30

Завдання для контрольних робіт для студентів МТУ

та УФКС заочної форми навчання 30

Перелік питань до екзамену для студентів УФКС 34

Перелік питань до заліку для студентів МТУ 36

Система підсумкового контролю для студентів МТУ

денної форми навчання 39

Література 41

Передмова

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з організаційно-функціональною структурою служб діловодства, із сучасними вимогами до організації роботи з документами та оволодіння навичками складання та оформлення службових документів.

Завдання вивчення дисципліни:

  • ознайомлення з нормативно-методичною базою, що регламентує діловодство на сучасному етапі;

  • вивчення комплексу документів, що використовуються для оформлення управлінських дій, правил їх складання;

  • ознайомлення з технологіями, що пов’язані з організацією документообігу, порядком підготовки і передачі справ на архівне зберігання;

  • оволодіння навичками складання та оформлення документів відповідно до інструкцій та стандартів;

  • раціональна організація самостійної роботи студентів.

Перелік дисциплін, які необхідні для вивчення дисципліни «Організація сучасного діловодства»:

- «Правознавство»;

- «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;

- «Культурологія»;

- «Управління персоналом».

Дисципліною «Організація сучасного діловодства» забезпечується вивчення дисципліни «Кадрове діловодство».

Тематичний план дисципліни «організація сучасного діловодства» для студентів мту денної та заочної форм навчання

Курс 1 семестр 2

Всього годин у семестрі 108

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

лекції

практ

занят

сам ост

роб

лекції

практ.

зан

сам ост

роб

МОДУЛЬ 1. Сучасні вимоги до організації діловодства та підготовки організаційно-розпорядчих документів

1

Документ і документаційне забезпечення управління

1

-

8

-

-

12

2

Служба документаційного забезпечення управління

1

-

6

-

-

8

3

Правила складання та оформлення документів

2

2

12

2

-

12

4

Призначення, склад та особливості підготовки організаційно-розпорядчої документації

4

6

14

-

-

18

Разом за 1-ий підсумковий модуль

8

8

40

-

-

-

Термін проведення 1-го підсумкового модулю – 9-ий тиждень семестру

-

-

-

МОДУЛЬ 2. Організація роботи з документами та зверненнями громадян

5

Документи з особового складу

2

4

12

2

2

18

6

Організація документообігу

1

-

8

-

-

12

7

Організація контролю за виконанням документі

1

-

8

-

-

8

8

Систематизація та зберігання документів

2

2

4

-

-

8

9

Звернення громадян до органів державного управління

2

-

6

-

-

6

Разом за 2-ий підсумковий модуль

8

6

38

-

-

-

Термін проведення 2-го підсумкового модулю – 18-ий тиждень семестру

16

14

78

4

2

102

ВСЬОГО:

108

108