Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpory_1.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
20.03.2016
Размер:
84.82 Кб
Скачать

13. Дзярж органы ў арганіз аг-кс ў Бел: роля, функцыі і паўнамоцтвы

Дзяржаўнае рэгуляванне ў сферы АГ-КС ажыццяўляецца Прэзідэнтам РБ - вызначае дзярж палітыку, уносіць у міжн арганіз прапановы аб уключэнні ГКК у Спіс сусветнай культ і прыр спадчыны. Савет Міністраў - рэалізацыя

дзярж палітыкі: зацвярджэнне канцэпцый і рэсп праграм па ахове, надання мат і немат рэчам статусу КК, вядзенне Дзярж спіса і інш. Міністэрства культуры - падрыхтоўка прапаноў па асноўных напрамках дзярж палітыкі ў сферы аховы; распрацоўка, прыняцце (выданне) у межах сваѐй кампетэнцыі актаў заканадаўства РБ, забеспячэнне фарміравання Банка звестак аб ГКК, удзел ў міжнар праграмах па ахове ГКС. Мясцовыя Саветы: зацвярджэнне рэгіян праграм па ахове ГКС і кантролю за іх выкананнем; садзейнічання грамадскім аб’яднанням у сферы АГ-КС; папулярызацыі ГКК. Мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы: распрацоўка рэгіян праграм, арганізацыі і садзейнічання ажыццяўленню мерапрыемстваў па АГ-КС, правядзення ўліку ГКК і інш.

15. Грамадскія аб’яднанні і таварыствы ў арганізацыі аг-кс

Эффективная деятельность правоохранительных органов в сфере охраны невозможна без содействия этому общественности. Ряд общ организаций в свои уставные задачи включает мероприятия по ОИ-КН в стране. Бел добровольное общество охраны памятников истории и культуры. Задачи общества: 1) сотрудничество с гос органами по выявлению, учету, организации охраны, обновления и исп памятников; 2) пропаганда знаний о памятниках и законод об их охране и использовании; 3) осуществление общ контроля за исполнением предпр, учрежд и организ, служ лицами и гражд законодат об охране и использ памятников. Приор формой реагирования на нарушения закона со стороны общ орган продолжается оставаться направление в правоохран и контролир органы соответств сообщений. С 1992 г. в РБ свертываются формы участия общ в охране памятников. В Законе «Об ОИ-КН»вообще не упоминались общ орган. Резкое сокращение количества действующих в Б. общ объед, преследующих цели содействия делу ОИ-КН. К проблеме обратились мин кул-ры государств-членов СЕ, которые в апреле 2001 г. в Портороже (Словения) на 5-й европейской конференции приняли Декларацию о роли общественных организаций в области охраны. Определенную охранную деятельность проводит общ организ «Белорусский фонд культуры». Задачи: содействие развитию и укрепл мат базы культуры Бел; оказание поддержки инициативам общ-ти, развитие краеведения, поиск и возвращение произв искусства, архивных материалов. Разработана программа программа «Наследие». При БФК созданы: мастерская по рест пам ист и культ (икона, мебель и др.), бюро экспертизы муз ценностей.

16.Згодна за дзеючым заканадаўствам падзяляюцца: а) мат г-к кашт, мат ўвасабленне якіх складае іх змест, б) немат г-к кашт, мат ўвасабленне якіх не аказвае істотнага ўплыву на іх змест.

Мат кашт: а) дакум помн (акты, кінафотадакум, стараж рукапісы і акты); б) запаветн мясціны (тапагр акрэсленыя зоны, ландш); в) п археал (умац пасял, неўмац, курган, некропалі, культавыя збудав, скарбы); г) п архіт (будын, аб’екты нар дойлід, дэк-прыкл, садова-парк); д) п гіст (будын, мемар кварт, інш аб’екты з гіст); е) п горадабуд (забудова - комплексн); ж) п маст (творы выяўл, дп). Мат кашт рухом і нерух.

Немат кашт: звычаі, трад, абрады, фалькл, мова, дыялекты і інш. Немат: фіксаваныя і увасобл(інф страчана). Фіксацыя немат ГКК граф і тэхн сродкамі зацвярджаецца ў парадку, устаноўленым Мін кул-ры РБ (эталон фіксаванай немат ГКК).

Комплексныя: 1) 2 і больш мат аб’екты сабраны разам па пэўных прыкметах і (або) размешчаны побач (можа ўключацца асяродзе); 2) 2 і больш мат аб’екты аб’яднаны агульнымі прыкметамі і размешчаны ў розных месцах.

Катэгорыі мат і дух кашт. Падзяляюцца на катэгорыі ў залежнасці ад іхг-кзначнасці. Надаецца і змяняецца Сав Мін РБ на падставе рашэнняў Нав-метад рады. Катэгорыі, нададзеныя ГКК, указваюцца ў Дзярж спісе ГКК РБ.

Мат ГКК: 1) к «0» (уключ ці прапан да ўкл у Спіс сусв спадч); 2) к «1» (міжнар значнасць); 3) к «2» (нац значн); 4) к «3» (рэгіян знач). Калі у компл ггк уваходз аб’ект, якому асобна не нададзены статус, то лічацца гкк без катэгор.

Немат ГКК: 1) к «А» (аўтэнтычн і дакладн якіх безумоўныя і нязменныя); 2) к «Б» (поўнасцю ці часткова адноўлены).

17 Помнікі сусветнага значэння у Беларусі. ЮНЕСКА (аб’екты з 134 дзяр), Крытэрыі адбору: 1) з'яўляцца шэдэўрам тв генія чалав; 2) адлюстр уздзеянне, якое аказвае чаргаванне агульначалав кашт у межах вызначанага перыяду (Троіца-Сергіева лаўра – Сергіяў Пасад); 3) з'яўляцца ўнікальным або сама меней вылучным сведчаннем культ трад або цыв, якая існуе ці знікла (Скальная скульптура ў Тануме); 4) уяўляць выдатны прыклад будынка, ладшафта (г-к комплекс Салавецкіх астравоў); 5) выдатны прыклад традыц чал пасялення ці землекарыст (Гіст цэнтр г.

Ноўгарада); 6) быць непасрэдна ці ў большай ступені злучаным з падзеямі ці з ідэямі, творамі літаратуры і мастацтва, якія ўяўляюць выбітны сусветны здабытак (Мемфіс і яго некропалі: раѐн пірамід).

Аб'екты ўключаныя ў Спіс сусв спадчыны, павінны быць адзначаны эмблемай і лагатыпам ЮНЭСКА.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]