Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс 2015.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Література:

  1. Адміністративне право України. Підручник. / За ред. проф. Ю. П. Битяка. – Харків, 2003.

  2. Державне управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Б. Авер'янова. – К., 1999.

  3. Коваль Л. Административное право Украины. – К., 1996.

  4. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. –К.: Юрінком Інтер. – 1999. 736 с.

  5. Подлінєв С. Д. Організація управління в адміністративно-політичній сфері України: Навч.-метод, посіб. – Одеса, 1998.

  6. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – Вид. друге, перероб. і доп. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с

  7. Галлаган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: Юристъ, 2002. – 410 с.

Укладач: доцент кафедри державно-правових дисциплін Гришина Наталія Вікторівна

ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО

Перелік контрольних питань з дисципліни «Історія вчень про державу і право» для студентів заочної форми навчання викладач: Усеінова Г.С.

Історія вчень про право і державу як наука і навчальна дисципліна

§ 1. Предмет історії вчень про право і державу. Значення його вивчення

§ 2. Методологія історії вчень про право і державу

ПОЛІТИЧНА І ПРАВОВА ДУМКА НА СТАРОДАВНЬОМУ СХОДІ

§ 1. Джерела й особливості давньосхідної політико-правової думки

§ 2. Політико-правові ідеї в Стародавній Індії: брахманізм і буддизм

§ 3. Держава і право в поглядах давньокитайських мислителів

ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

§ 1. Ранні вчення в давньогрецькій філософії

§ 2. Період розквіту давньогрецької політико-правової думки

§ 3. Вчення в умовах кризи давньогрецької державності

ПРАВО І ДЕРЖАВА ЗА РИМСЬКИМИ ЮРИСТАМИ

§ 1. Вчення Цицерона про державу і право

§ 2. Політико-правові погляди римських стоїків

§ 3. Римські юристи про право

§ 4. Політичні і правові ідеї християнства

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В СЕРЕДНІ ВІКИ (V—XIII ст.)

§ 1. Вчення Томи Аквінського про державу і право

§ 2. Теорія всесвітньої монархії А. Данте

§ 3. Політико-правове вчення М. Падуанського

§ 4. Мусульманська політико-правова думка в Середні віки

ПОЧАТКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ Й ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

§ 1. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона

§ 2. «Повчання» В. Мономаха

§ 3. Політико-правові проблеми в літописах Київської Русі

§ 4. «Слово» і «Моління» Данила Заточника

ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ

§ 1. Політичне вчення Н. Макіавеллі

§ 2. Політико-правові ідеї Реформації

§ 3. Вчення про державу Ж. Бодена. Теорія державного суверенітету

§ 4. Ідеї раннього соціалізму: Т. Мор і Т. Кампанелла

ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ У НІДЕРЛАНДАХ ПЕРІОДУ АНТИФЕОДАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

§ 1. Г. Гроций про право і державу

§ 2. Розробка природно-правової теорії Б. Спінозою

ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В АНГЛІЇ XVII ст.

§ 1. Основні напрямки англійської політико-правової думки

§ 2. Вчення Т. Гоббса про право і державу

§ 3. Вчення Дж. Локка про право і державу

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОСТІ І ПРАВА В УКРАЇНІ І РОСІЇ ХУІ-ХУІІ СТ.

§ 1. Політико-правова думка польського періоду в Україні

§ 2. Політичні програми гетьманів України

§ 3. Політична і правова думка в Московській державі

ПРАВО І ДЕРЖАВА У ВЧЕННЯХ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА

§ 1. Політична програма Вольтера

§ 2. Вчення про державу і право Ш. Монтеск´є

§ 3. Теорія народного суверенітету Ж.Ж.Руссо

§ 4. Політико-правові ідеї якобінців

§ 5. Політичні і правові вчення німецького і італійського Просвітництва

УКРАЇНСЬКІ І РОСІЙСЬКІ ПРОСВІТНИКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

§ 1. Захисники абсолютизму. Теорія освіченої монархії

§ 2. Проект реформ державних і правових установ С. Десницького

§ 3. Демократичний ідеал Я. Козельського, Г. Сковороди, О. Радіщева

АМЕРИКАНСЬКІ ПРОСВІТНИКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО В ПЕРІОД БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ США

§ 1. Демократична традиція «батьків-засновників» США: Б. Франклін, Т. Пейн, Т. Джефферсон

§ 2. Конституційні погляди федералістів

ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ В НІМЕЧЧИНІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПОЧАТОК XIX СТ.)

§ 1. Вчення І. Канта про право і державу

§ 2. Вчення Г. Гегеля про право і державу

§ 3. Історична школа права

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

§ 1. Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу

§ 2. Французький лібералізм. Б.Констан, А. де Токвіль

§ 3. Соціалістичні вчення: Ш. Фур´є, А. Сен-Сімон, Р. Оуен

§ 4. Філософський і юридичний позитивізм

ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РОСІЇ Й УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

§ 1. Проект М. Сперанського і контрпроект М. Карамзіна

§ 2. Проекти конституції декабристів: М. Муравйов, П. Пестель

§ 3. Проект слов´янського союзу Кирило-Мефодіївського товариства

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРАВА І ДЕРЖАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

§ 1. Ліберальні вчення про право і державу

§ 2. Марксистське вчення про державу і право

§ 3. Анархізм про державу і право

§ 4. Аристократична концепція держави і права Ф. Ніцше

ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО В УКРАЇНІ І РОСІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

§ 1. Проекти і програми українських мислителів

§ 2. Основні напрямки політико-правових вчень у Росії: консерватизм, «охоронний лібералізм», «російський соціалізм»

РОЗРОБКА ТЕОРІЇ ПРАВА І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ І РОСІЇ НАПРИКІНЦІ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

§ 1. Розробка теорії правової держави

§ 2. Розробка теорії права а) Соціологічні концепції права

б) Формально-догматична концепція права

в) Нормативно-етичні концепції права

г) Психологічна теорія права

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ В УКРАЇНІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ XX СТ.

§ 1. Консервативна державницька концепція

§ 2. Націоналістична концепція державності

§ 3. Національно-демократична модель української державності

§ 4. Соціал-демократична концепція української державності

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ БІЛЬШОВИЗМУ

§ 1. Ленінське вчення про державу і право та його послідовників

§ 2. Радянське праворозуміння

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ В XX СТ.

§ 1. Теорія солідаризму Л. Дюгі

§ 2. Неолібералізм про державу

§ 3. Концепції плюралістичної демократії

§ 4. Концепції соціальної держави і політики загального благоденства

§ 5. Теорія еліт

§ 6. Соціологічна юриспруденція

§ 7. Реалістична теорія права

§ 8. Юридичний позитивізм. Нормативна теорія Г. Кельзена

§ 9. Сучасні концепції природного права

Список джерел, що рекомендуються:

  1. История политических и правовых учений - Нерсесянц В.С.

  2. Історія вчень про право і державу - Демиденко Г. Г.

  3. Історія політичних і правових вчень - Андрусяк Т.

Теми для контрольних робіт з дисципліни «Історія вчень про державу і право» для студентів заочної форми навчання викладач: Усеінова Г.С.

Методологія історії вчень про право і державу

Джерела й особливості давньосхідної політико-правової думки

Політико-правові ідеї в Стародавній Індії: брахманізм і буддизм

Держава і право в поглядах давньокитайських мислителів

Ранні вчення в давньогрецькій філософії

Період розквіту давньогрецької політико-правової думки

Вчення в умовах кризи давньогрецької державності

Вчення Цицерона про державу і право

Політико-правові погляди римських стоїків

Римські юристи про право

Політичні і правові ідеї християнства

Вчення Томи Аквінського про державу і право

Теорія всесвітньої монархії А. Данте

Мусульманська політико-правова думка в Середні віки

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона

Політико-правові проблеми в літописах Київської Русі

Політичне вчення Н. Макіавеллі

Вчення про державу Ж. Бодена. Теорія державного суверенітету

Ідеї раннього соціалізму: Т. Мор і Т. Кампанелла

Г. Гроций про право і державу

Основні напрямки англійської політико-правової думки

Вчення Т. Гоббса про право і державу

Вчення Дж. Локка про право і державу

Політико-правова думка польського періоду в Україні

Політичні програми гетьманів України

Політична програма Вольтера

Вчення про державу і право Ш. Монтеск´є

Політико-правові ідеї якобінців

Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу

Філософський і юридичний позитивізм

Проект М. Сперанського і контрпроект М. Карамзіна

Вчення І. Канта про право і державу

Вчення Г. Гегеля про право і державу

Історична школа права

Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу

Соціалістичні вчення: Ш. Фур´є, А. Сен-Сімон, Р. Оуен

Проект М. Сперанського і контрпроект М. Карамзіна

Проекти конституції декабристів: М. Муравйов, П. Пестель

Аристократична концепція держави і права Ф. Ніцше

Основні напрямки політико-правових вчень у Росії: консерватизм, «охоронний лібералізм», «російський соціалізм»

Ленінське вчення про державу і право та його послідовників

Радянське праворозуміння

Неолібералізм про державу

Юридичний позитивізм. Нормативна теорія Г. Кельзена

Теорія солідаризму Л. Дюгі

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]