Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс 2015.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Методичні рекомендації

Розкриваючи перше питання, важливо розкрити зміст інституту правового положення громадян. Далі слід сформулювати поняття конституційних (основних) прав і свобод, проаналізувати їх юридичні властивості.

Необхідно згрупувати усі основні права і свободи, аргументувати наукову обґрунтованість їх класифікації. Коротко охарактеризувати найбільш важливі із них.

Відповідаючи на третє питання, слід дати поняття конституційного (основного) обов'язку людини і громадянина, показати відмінність основних обов'язків від основних прав і свобод. Проаналізувати ці обов'язки.

Розглядаючи четверте питання, слід дати поняття гарантій реалізації основних прав, свобод і обов'язків громадян України, підкреслити роль чинного галузевого законодавства в їх реалізації. Проаналізувати загальні та спеціальні гарантії реалізації основних прав, свобод і обов'язків. Дослідити стан додержання основних прав і свобод в Україні.

Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12

 4. Антонович М. Міжнародна система захисту прав людини: крізь призму України / М. Антонович // Право України. – 2007. - № 3. – С. 37-41.

 5. Бесчастний В. М. Роль і перспективи правового інституту омбудсмана (уповноваженого з прав людини) у захисті прав і свобод громадян в Україні [Текст] : монографія / В. М. Бесчастний, В. М. Суботін. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 159 с.

 6. Білоскурська О. Щодо поняття конституційних обов'язків / О. Білоскурська // Право України. - 2004. - № 10. - С.85-88.

 7. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації / І. Бородін // Право України. - 2001. - № 12. - С.32-34.

 8. Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян / В. Букач // Право України. - 2001. - № 9. - С.21 -23.

 9. Годованець В. ФКонституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.

 10. Заворотченко Т. М. Конституцiйно-правовi гарантії прав i свобод людини й громадянина в Україні : монографія / Т. М. Заворотченко. – Д. : Вид-во днiпропетр. нац. ун-т, 2007. – 256 с.

 11. Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Правова єдність. – 2008. – 350 с.

 12. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.

 13. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.

 14. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні / М. О. Баймуратов, Ю. О. Волошин, Н. В. Воротіна та ін. – К. : Юрид. думка, 2008. – 251 с.

 15. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 16. Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 17. Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.

 18. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.

 19. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.

 20. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.

 21. Конституційне право України :  навчпосіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.

 22. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

 23. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.

 24. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.

 25. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні / А. Ю. Олійник. – К. : Алерта: КНТ, 2008. – 470 с.

 26. Огородник А. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципи законності в Україні / А. Огородник // Право України. – 2008. - № 6. – С. 14-18.

 27. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.

 28. Савенко М. Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина / М. Савенко // Вісник Конституційного Суду України. - 2000. - № 1. - С.68-84.

 29. Тодика О. Ю. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні / О. Ю. Тодика. К., 2004. – 368 с.

 30. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.

 31. Шумак І. Поняття громадянських прав і свобода людини в України І. Шумак // Право України. - 1999. - № 10. - С.14-16.

Тема № 5. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

План

 1. Поняття та ознаки політичних партій в Україні.

 2. Поняття та види партійних систем. Особливості партійної систеи України.

 3. Порядок створення та припинення діяльності політичних партій.

 4. Функції політичних партій.

 5. Відносини політичних партій і держави.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]