Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс 2015.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Методичні рекомендації

Відповідаючи на перше питання, слід дослідити особливості конституційно-правового статусу автономії у складі України.

Необхідно проаналізувати Конституцію Автономної Республіки Крим та вказати на систему органів влади, передбачену нею.

Розкрити правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим як представницького органу автономії. Дослідити порядок формування і структуру Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її функції та повноваження. Розкрити правовий статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, зазначити їх права та обов'язки депутатів, гарантії депутатських повноважень.

Дослідити конституційно-правовий статус Ради міністрів Автономної Республіки Крим, її склад та порядок формування, функції та повноваження. Звернути увагу на підстави і порядок дострокового припинення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Проаналізувати правовий статус інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12

 4. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 5-6. - Ст. 43.

 5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня 2010  № 2487-VI // Голос України вiд 31.07.2010. - № 141.

 6. Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Закон України від 22 грудня 2006 р. № 533-V // Відомості Верховної Ради України. - 2007 - № 14. - Ст. 168.

 7. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим : Закон України від 10 лютого 1998 р. № 90/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 29. - Ст. 191.

 8. Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим : Закон України від 16 чевня 2011 р. № 3530-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3530-17

 9. Абасов Г. Г. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2004.

 10. Годованець В. ФКонституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.

 11. Кичун В. І. Конституційно-правові основи взаємовідносин вищих органів влади України і Автономної Республіки Крим : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2001.

 12. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.

 13. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.

 14. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 15. Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 16. Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.

 17. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.

 18. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.

 19. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.

 20. Конституційне право України :  навчпосіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.

 21. Копиленко О. Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу / О. Л. Копиленко. – К. : Таксон, 2002. – 342 с.

 22. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

 23. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.

 24. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.

 25. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.

 26. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. 3- тє вид., доп. і перероб. / О. Ф. Фрицький. К. : Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.

 27. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.

 28. Швачка Г. О. Правова природа нормативних актів Автономної Республіки Крим [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Швачка Ганна Олександрівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 20 с.

Тема № 19. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні

План

 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування.

 2. Характеристика системи місцевого самоврядування в Україні.

 3. Конституційно-правовий статус місцевих рад.

 4. Конституційно-правовий статус виконавчих органів місцевих рад.

 5. Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]