Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс 2015.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Методичні рекомендації

Відповідаючи на перше питання, слід дати поняття інституту омбудсмана як публічно-правового засобу захисту прав і свобод людини і громадянина, при цьому показати специфічні риси його діяльності (незалежність від владних структур; особливе коло відносин, в яких він бере участь, право омбудсмана «розслідувати і рекомендувати», але не «зобов’язувати» та ін.). На підставі аналізу Конституції України та Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» розкрити правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

При розгляді другого питання слід звернути увагу на процедуру призначення, звільнення з посади та припинення повноважень українського омбудсмана.

Дослідити функції та компетенцію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Відповідаючи на четверте питання, слід розглянути організацію роботи українського омбудсмана, звернути увагу на акти реагування Уповноваженого на факти порушення прав людини. Слід розкрити гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12

 4. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0% B2% D1%80

 5. Бесчастний В. М. Роль і перспективи правового інституту омбудсмана (уповноваженого з прав людини) у захисті прав і свобод громадян в Україні [Текст] : монографія / В. М. Бесчастний, В. М. Суботін. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 159 с.

 6. Годованець В. ФКонституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.

 7. Карпачова Н. І. Перший Омбудсман України на захисті прав людини: Зб. документів. 1998-2006 / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. – К. : Азимут-Україна, 2007. – 714 с.

 8. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.

 9. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.

 10. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 11. Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 12. Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.

 13. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.

 14. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.

 15. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.

 16. Конституційне право України :  навчпосіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.

 17. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

 18. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.

 19. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.

 20. Марцеляк О. В. Інститут омбудсмана : теорія і практика : монографія / О. В. Марцеляк ; відп. ред. член-кор. АПрН України О. Н. Ярмиш. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 450 с.

 21. Марцеляк О.В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2004. – 36 с.

 22. Наулік Н.С. Інститут уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: перспективи розвитку // Держава і право. – К.: НАН України, 2006. – Вип. 34. – С. 171-177.

 23. Органи державної влади України : монограф. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. – 592 с.

 24. Парламентське право України : навч. посібник / кол. авт.; за ред. О.Н. Ярмиша. – X.: Вид-во НУВС, 2007. – 500 с.

 25. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.

 26. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. 3-тє вид., доп. і перероб. / О. Ф. Фрицький. К. : Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.

 27. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.

Тема № 11. Конституційно-правовий статус Президента України

План

 1. Президент України в системі вищих органів державної влади.

 2. Порядок обрання та інавгурація Президента України.

 3. Функції та повноваження Президента України. Акти Президента України.

 4. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

 5. Правовий статус Адміністрації Президента України.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]