Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс 2015.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Юридичний факультет

Навчальний комплекс

для студентів заочної форми навчання

2 курс

Iiі навчальний семестр

Напрям підготовки: 0304 - Право

Спеціальність 6.030401 - Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Харків – 2015

ЗМІСТ

1. Перелік іспитів і заліків осінньої екзаменаційної сесії.

2. Вступ………………………………………………………..

3. Види роботи та оцінювання за модульно-рейтинговою системою……………………………………………………………….

4. Таблиця завдань та викладачей з навчальних дисциплін…..

4.1. Філософія.................................................................................

4.2. Іноземна мова...........................................................................

4.3. Українська мова (за професійним спрямуванням).............

4.4. Конституційне право України……….................................

4.5. Цивільне право (загальна частина)......................................

4.6. Кримінальне право (загальна частина).................................

4.7. Екологічне право...............................................................

4.8. Соціологія…………………………………………….

4.9. Етика …………………………………………………..

4.10. Політологія ………………………………………

4.11. Адміністративне право………………………………

4.12. Історія вчень про державу та право.....................................

Перелік іспитів та заліків осінньої екзаменаційної сесії:

Іспити:

1. Філософія

2. Конституційне право України

3. Екологічне право

4. Історія вчень про державу та право

5. Політологія

Заліки:

1. Іноземна мова

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

3. Цивільне право (загальна частина)

4. Кримінальне право (загальна частина)

5. Соціологія

6. Етика

Захист курсової роботи

Конституційне право України

ВСТУП

Даний комплекс розроблений з метою методичного забезпечення навчального процесу на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Надані матеріали можуть бути використані для підготовки фахівців за спеціальністю „Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Методичний комплекс розрахований для студентів 2 курсу заочної форми навчання для підготовки до осінньої екзаменаційної сесії (3 семестр 2015/2016 навчального року).

Посібник містить перелік завдань з навчальних дисциплін, які вивчаються у третьому семестрі, та короткі методичні рекомендації, необхідні для їх виконання.

Види роботи та оцінювання за модульно-рейтинговою системою

Процес опанування юридичних дисциплін з огляду на специфіку заочної форми навчання передбачає насамперед самостійне опрацювання матеріалу з кожної навчальної дисципліни, роботу з нормативно-правовими актами, монографічною та навчальною літературою, виконання практичних завдань, написання реферату за обраною темою, виконання домашньої контрольної роботи, відповіді на семінарських заняттях під час екзаменаційної сесії, складання іспиту/заліку.

Курси навчальних дисциплін у процесі викладання поділяються на декілька модулів (тематично поєднані теми занять). Кожний курс складається з певної кількості тем, переважна більшість яких засвоюється студентами самостійно, під час виконання контрольних робіт, написання рефератів, а також при розгляді основних тем на лекціях, семінарських та практичних заняттях під час проведення екзаменаційних сесій. Автори курсів, викладачі навчальних дисциплін, можуть на свій розсуд формувати тематичні модулі та відповідним чином оцінювати їх.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється в індивідуальний навчальний план згідно зі шкалою:

Оцінка

за 100-бальною шкалою

Оцінка

за європейською шкалою

(ECTS)

Оцінка

за вітчизняною

шкалою (іспит / залік)

100–90 балів

А

Відмінно

Зараховано

89-80 балів

B

Добре

Зараховано

79-70 балів

C

Зараховано

69-60 балів

D

Задовільно

Зараховано

59-50 балів

E

Зараховано

49-1 балів

FX

Незадовільно

Незараховано

Письмові роботи (реферати, контрольні) повинні бути надані для реєстрування та подання для перевірки викладачеві не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. РОБОТИ ЗДАВАТИ НА КАФЕДРИ!!!

Результати оцінювання повідомляються викладачем безпосередньо на заліково-екзаменаційній сесії. Кожний викладач закріплений за відповідною кафедрою як юридичного факультету, так і інших факультетів та має час чергування на кафедрі. Чергування викладачів на юридичному факультеті розміщені на інформаційних стендах кафедр.

Навчання на заочному відділенні юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводиться за Болонською системою, відповідно до якої підсумкова оцінка з кожної навчальної дисципліни складається з кількох модулів. Кожна письмова робота становить певну кількість балів. За несвоєчасне подання письмових робіт кількість балів буде знижена.

До осінньої екзаменаційної сесії не допускаються студенти, які мають фінансову заборгованість. Для уникнення питань щодо фінансової заборгованості звертайтесь до контрактного відділу тел. 707- 53 -84.

Оплата згідно з умовами контракту повинна бути включно на час проведення поточної сесії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]