Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс 2015.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Методичні рекомендації

Відповідаючи на перше питання, необхідно визначити поняття конституційного контролю та конституційного нагляду, визначити їх основні загальні риси та відмінність. Дослідити моделі конституційного контролю. Слід визначити види конституційного контролю за різними критеріями. Визначити статус Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні.

Висвітлюючи друге питання, слід розглянути завдання та основні принципи організації та діяльності Конституційного Суду України. Вказати склад Конституційного Суду України та порядок його формування за діючим законодавством. Дати характеристику правового статусу суддів Конституційного Суду.

Звернути увагу на зміст функцій та повноважень Конституційного Суду України.

Проаналізувати процедуру конституційного провадження, його форми і стадії. Звернути увагу на суб'єктів і предмет конституційного подання і конституційного звернення.

Відповідаючи на останнє питання, слід розглянути види та проаналізувати правову природу актів Конституційного Суду України, вказати на їх значення для політико-правової теорії та практики.

Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12

 4. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.

 5. Регламент Конституційного Суду України : від 5 березня 1997 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 1997. - № 1. - С. 66-96.

 6. Годованець В. ФКонституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.

 7. Карпечкін П. Ф. Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи / П. Ф. Карпечкін // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 6. – С. 41-43.

 8. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.

 9. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.

 10. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 11. Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 12. Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.

 13. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.

 14. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.

 15. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.

 16. Конституційне право України :  навчпосіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.

 17. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

 18. Кукурудза Р. Межі обов’язковості актів Конституційного Суду України за колом осіб, у часі та просторі // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 4. – С. 49-52.

 19. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.

 20. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.

 21. Мірошниченко Ю. Контроль Конституційного Суду України за додержанням процедури внесення змін до Конституції України як засіб забезпечення її верховенства / Ю. Мірошниченко // Вісн. Конституційного Суду України. – 2011. - №1. – С. 42-53.

 22. Органи державної влади України : монограф. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. – 592 с.

 23. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.

 24. Портнов А. В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні / А. В. Портнов. – К. : Логос, 2008. – 155 с.

 25. Савчин М. В. Конституційний суд України як гарант конституційного ладу : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. - 17с.

 26. Савчин М. Конституційний Суд України у механізмі гарантування прав і свобод людини / М. Савчин // Право України. – 1999. – № 4. – С. 35-38.

 27. Скомороха В. Конституційний Суд України : досвід і проблеми // Право України. – 1999. – № 1. – С. 8-13.

 28. Селіванов А. О., Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А. О. Селіванов, А. А.Стрижак. – К. : Логос, 2010. – 256 с.

 29. Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні : проблеми теорії, методології і практики / В. Є. Скомороха – К. : Леся, 2007. – 716 с.

 30. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України / М. Тесленко // Право України. - 2000. - № 2. - С. 6-9.

 31. Тесленко М. В. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції / М. В. Тесленко // Право України. – 2003. - № 12. – С. 6-11.

 32. Тодика Ю. М. Конституційний Суд України і прокуратура в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав громадян : монографія / Ю. М. Тодика, О. В. Марцеляк. – Х. : Лібра, 1998. – 107 с.

 33. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. 3- тє вид., доп. і перероб. / О. Ф. Фрицький. К. : Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.

 34. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.

 35. Шаповал В. Сутнісні характеристики конституційного контролю / В. Шаповал // Право України. – 2005. - № 3. – С. 23-27.

Тема № 16. Конституційно-правовий статус прокуратури України

План

 1. Місце прокуратури України в системі органів державної влади.

 2. Система органів прокуратури.

 3. Функції та повноваження прокуратури України.

 4. Акти прокурорського реагування.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]