Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

OKL_sots_strakh

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
606.01 Кб
Скачать

5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків

 

 

 

 

Страхування

від

нещасного випадку здійснює Фонд соціального

страхування

від

нещасних випадків– некомерційна самоврядна

організація,

що

діє на підставі статуту, який затверджується її

правлінням.

 

 

 

 

 

 

 

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України,

використовуються виключно за їх прямим призначенням і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюється на паритетній основі державою,

представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Правління Фонду – 45 осіб

15 представників

 

15 представників

 

15 представників

держави

 

застрахованих

 

роботодавців

 

 

осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призначаються

 

обираються

 

обираються

Кабінетом

 

(делегуються)

 

(делегуються)

Міністрів України

 

об’єднаннями

 

об’єднаннями

 

 

профспілок та

 

профспілок та

 

 

роботодавців, які

 

роботодавців, які

 

 

мають статус

 

мають статус

 

 

всеукраїнських

 

всеукраїнських

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків

1)обирає зі своїх членів строком на два роки голову правління Фонду та двох його заступників. При цьому забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї статті;

2)спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих

органів; щорічно, а

також

у

разі

потреби

заслуховує звіти

директора

виконавчої дирекції Фонду про її діяльність;

 

 

3) створює на паритетних засадах для розв’язання найбільш

важливих

завдань

Фонду постійні

та

тимчасові комісії з питань

профілактики

нещасних випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо;

 

4) щорічно готує й подає в установленому порядку пропозиції щодо

галузевих

тарифів

внесків

на

соціальне

страхування від

нещасних

випадків;

 

 

 

 

 

 

 

5)визначає кадрову політику;

6)призначає директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та його заступників;

7)затверджує:

·статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків, зміни до нього;

·регламент роботи правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

·річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок використання коштів бюджету й коштів резерву Фонду;

·Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

·структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики);

·річні програми робіт та звіти про їх виконання;

·Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань;

· Положення

про

порядок

використання

коштів -

лікуваль

профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду

 

соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням;

 

 

·Положення про навчально-інформаційні центри;

·Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат;

· нормативні документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду;

72

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків

8)розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду;

9)створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку, передбачених статтею 1 цього Закону;

10)виконує інші функції, передбачені статутом Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

11)готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду.

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків є постійно діючим виконавчим органом

правління Фонду

Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду; проводить свою діяльність від імені Фонду в межах та в порядку, що визначаються його статутом і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків; організовує та забезпечує виконання рішень правління Фонду.

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування

від

 

нещасних

випадків

 

здійснює

матеріально

-технічне

забезпечення роботи Наглядової ради та правління Фонду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

виконавчої

 

дирекції

 

Фонду

 

соціального

страхування

від

нещасних

випадків

входить

 

до

складу

 

правління Фонду з правом дорадчого голосу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочими

органами

виконавчої

дирекції

Фонду

є

її

управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах

 

 

Києві та Севастополі, відділення в районах і містах обласного

 

 

значення. Робочі

органи

виконавчої

 

дирекції

 

Фонду

є

 

юридичними особами, мають самостійні кошториси, печатку

 

 

із

зображенням

Державного

Герба

України

та

своїм

найменуванням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

Нагляд

за

діяльністю

Фонду

загальнообов’язкового

державного

соціального страхування України на випадок безробіття здійснює

Наглядова

 

рада. Наглядова

рада

контролює виконання

Фондом

статутних завдань та цільове використання ним коштів.

 

 

5 представників

 

5 представників

 

5 представників

держави

 

застрахованих осіб

 

роботодавців

 

 

 

 

 

 

від центральних

 

делегуються

 

 

 

делегуються

 

 

органів виконавчої

 

профспілками, їх

 

 

профспілками, їх

 

влади, які признача-

 

об’єднаннями та

 

 

об’єднаннями та

 

 

ються Кабінетом

 

об’єднаннями

 

 

об’єднаннями

 

 

Міністрів України

 

роботодавців

 

 

роботодавців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повноваження Наглядової ради

 

 

 

 

 

1)

перевіряє

діяльність

Фонду соціального

страхування

від

нещасних

випадків;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків із питань

виконання

Фондом його

статутних

завдань і

використання

страхових

, коштівдає

відповідні

рекомендації;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

у разі потреби, крім щорічних аудиторських перевірок використання

страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової діяльності

Фонду соціального страхування від нещасних випадків або окремих напрямів

його роботи, діяльності робочих органів його виконавчої дирекції. Перевірки

проводяться за рахунок коштів Фонду;

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

одержує

необхідну

інформацію

про

 

роботу

Фонду

соціального

страхування від нещасних випадків;

 

 

 

 

 

 

 

 

5)узагальнює практику застосування законодавства про страхування від нещасного випадку, готує пропозиції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та Кабінету Міністрів України про його вдосконалення;

6)у разі наявності порушень законодавства про страхування віднещасного випадку встановлює Фонду соціального страхування від нещасних випадків строк для їх усунення. Якщо зазначені порушенняне усунено, порушує питання про відповідальність його посадових осіб згідно із законодавством;

7)у разі потреби вимагає скликання засідання правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

8)сприяє налагодженню взаємовідносин і взаємодії Фонду соціального страхування від нещасних випадків, страхувальників та застрахованих у розв’язанні завдань страхування від нещасного випадку.

74

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1.Визначте роль соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у системі соціального захисту населення.

2.Схарактеризуйте суб’єктів страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

3.За якими принципами здійснюється загальнообов’язкове державне

соціальне

страхування

від

нещасних

випадків

на

виробництві

та

професійних захворювань?

 

 

 

 

 

 

4. Схарактеризуйте

обов’язки

Фонду

соціального

 

страхування

від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у разі

 

настання страхового випадку.

 

 

 

 

 

5.Назвіть права страхових експертів.

6.Перелічить основні завдання страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань.

7.Розкрийте методику визначення середньоденної заробітної плати для обчислення сум страхових виплат.

8.Визначте порядок розгляду справ про страхові виплати в разі втрати працездатності від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

9. Розкрийте

порядок

проведення

страхових

виплат, пов’язаних

із

нещасним випадком на виробництві, й визначте строки їх проведення.

 

10.Схарактеризуйте порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

11.Назвіть випадки, в яких Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань може відмовити у виплаті.

12.У результаті яких подій страхові виплати і надання соціальних послуг може бути припинено?

13.Розкрийте структуру Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

14. У чому полягають повноваження правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків?

15.Розкрийте джерела фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

16.Перерахуйте повноваження виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

17.Назвіть повноваження Наглядової ради соціального страхування від нещасних випадків.

75

ТЕМА 7. СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

1.Сутність і види соціального страхування на випадок безробіття.

2.Страхові внески та виплати.

3.Часткове безробіття.

4.Джерела формування та напрями використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

5.Управління страхуванням на випадок безробіття через Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Ключові терміни та поняття: загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; суб’єкти, об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; матеріальне забезпечення, соціальні послуги, часткове безробіття.

1. Сутність і види соціального страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

Загальнообов’язкове державне соціальне

страхування

на

випадок

безробіття

– система

прав, обов’язків і

гарантій, яка

передбачає

матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від

застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок

коштів

Фонду

загальнообов’язкового

державного

соціального

страхування України на випадок безробіття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

застрахована особа

 

страхувальник

 

страховик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правові,

фінансові

й

організаційні

засади

загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття визначає

Закон

України «Про

загальнообов’язкове

державне

соціальне

страхування на випадок

безробіття» вiд

02.03.2000 № 1533-III

зі

змінами та доповненнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

Застраховані особи – наймані працівники; особи, які виконують

 

 

 

роботи

(надають

 

послуги) згідно

з

цивільно-правовими

 

договорами;

військовослужбовці

 

Збройних

сил

України,

 

Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ,

 

військ

цивільної

оборони, інших

військових

 

формувань,

 

утворених

відповідно

до

законів України, Служби

 

безпеки

 

України,

Служби

 

зовнішньої

розвідки

України, Державної

 

спеціальної служби транспорту, особи рядового і начальницького

 

складу Державної служби спеціального зв’язку

та захисту

 

інформації

України,

органів

 

внутрішніх

справ, особи

 

начальницького складу

податкової

міліції, а

також

 

особовий

 

склад воєнізованих аварійно-рятувальних служб(формувань),

 

створених відповідно до законодавства на постійній основі (далі –

 

військовослужбовці),

крім

військовослужбовців

 

строкової

 

служби, а у випадках, передбачених Законом №1533-III, інші

 

особи (громадяни

України,

іноземці,

особи

без

громадянства,

 

котрі постійно проживають в Україні, якщо інше не передбачено

 

міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого

 

надана

Верховною

Радою

України), на

користь

 

котрих

 

здійснюється страхування на випадок безробіття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхувальники – роботодавці, застраховані

особи,

фізичні

 

 

 

особи –

суб’єкти

підприємницької

діяльності

та

інші

особи

 

(включаючи

юридичних

осіб),

які

використовують

працю

 

фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, котрі

 

відповідно до Закону № 1533-III сплачують страхові внески.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховик

Фонд

 

загальнообов’язкового

 

державного

 

соціального страхування України на випадок безробіття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єкт страхування на випадок безробітт – страховий випадок, із

 

 

настанням якого у застрахованої особи(члена її

сім’,ї іншої

особи)

 

виникає право на отримання матеріального забезпечення на випадок

безробіття та надання соціальних послуг, передбачених

статтею 7

Закону № 1533-III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Принципи страхування на випадок безробіття

надання державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав

обов’язковості страхування на випадок безробіття

всіх

працюючих на умовах трудового договору(контракту) та на

 

інших підставах, передбачених законодавством про працю, за

 

цивільно-правовим договором, військовослужбовців (крім

 

військовослужбовців

строкової

служби), осіб,

які

 

забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб–

 

підприємців, а також добровільності такого страхування

 

громадянами України, котрі працюють за межами України,

 

членами

особистого

селянського

та

 

фермерського

господарства, якщо вони не є найманими працівниками

 

 

 

 

 

 

 

 

цільового використання коштів страхування на

випадок

безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

солідарності та субсидування

обов’язковості фінансування Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення у випадку безробіття та соціальних послуг в обсягах, передбачених Законом № 1533-III

паритетності в управлінні страхуванням на випадок безробіття держави, представників застрахованих осіб і роботодавців

диференціації розмірів виплати допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу та тривалості безробіття

надання на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум, встановлений законом, допомоги по безробіттю й матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

законодавчого визначення умов і порядку здійснення страхування на випадок безробіття

78

2. Страхові внески та виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові внески – кошти відрахувань на страхування на випадок

безробіття, сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання

чинності Законом України«Про збір та облік єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (2464-17), кошти

 

 

єдиного

внеску

на

загальнообов’язкове

державне

 

соціальне

страхування, спрямовані на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування

на

випадок

безробіття

відповідно

до ,

пропорцій

визначених законом.

 

 

 

 

 

 

 

Мінімальний страховий внесо – сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

випадок безробіття

страхового стажу

Матеріальне забезпечення на

здійснюється з урахуванням

 

 

Страховий стаж – період (строк),

протягом

котрого

 

особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та

 

за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем

страхові внески в сумі не

менш як

мінімальний

страховий внесок.

 

 

 

 

 

 

 

Страховий стаж обчислюється в місяцях.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою

ТП = Св : В, де ТП – тривалість періоду, що зараховується до

страхового стажу та визначається у місяцях; Св – сума єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць; В – мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

79

УМОВИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ

безробіттю

 

залежно від

страхового стажу мають

 

 

 

Право на допомогу по

 

 

 

 

урахування страхового

стажу мають

 

 

без

 

 

 

 

 

застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12-ти місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26-ти календарних тижнів та сплачували страхові внески

 

 

 

 

 

 

 

особи,

визнані

в

установленому

порядку

безробітними, котрі

протягом 12-ти місяців,

 

що передували початку безробіття, працювали

 

менше 26-ти календарних тижнів, а також

 

особи,

які

бажають

відновити

трудову

діяльність після тривалої (більше 6-ти місяців)

 

перерви, та застраховані особи, звільнені з

 

останнього

місця

роботи

з ,

підстав

передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8

 

статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про

 

працю України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допомога по безробіттю виплачується 8-зго дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна

тривалість

виплати

Для осіб передпенсійного віку(за 2

 

допомоги

по

безробіттю

не

роки до настання права на пенсію)

 

може

перевищувати 360

 

тривалість

виплати

допомоги

по

календарних

 

днів

протягом

безробіттю

не може

перевищувати

 

двох років.

 

 

 

 

720 календарних днів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі чергового визнання в установленому порядку застрахованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно.

80

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]