Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NGM_Lab_4_2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
904.7 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра видобування нафти і газу та геотехніки

Нафтогазова механіка

ЖУРНАЛ

лабораторних робіт

студента (ки) __________курсу

_______________________групи

___________________факультету

__________________________________

Керівник __________________________

Полтава 2012

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Нафтогазова механіка» для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання, – Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2012. – 36 с.

Укладачі: М.О. Харченко, канд. техн. наук, доцент, О.Л. Зімін, старший викладач..

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки М.Л.Зоценко, доктор техн. наук, професор.

Затверджено методичною радою університету

Протокол № 4 від 18.01.2012 р.

Інструкція

з техніки безпеки та охорони праці при проведенні дослідів на лабораторних установках

  1. При проведенні дослідів студенти зобов’язані виконувати всі вказівки викладача, завідуючого лабораторією або учбового майстра.

  2. Студентам забороняється користуватися приладами та пусковими пристроями без дозволу викладача.

  3. При виникненні поломки студенти зобов’язані припинити експеримент і доповісти про це учбовому майстру або викладачу.

  4. При перебуванні в лабораторії студенти зобов’язані підтримувати зразковий порядок, бути дисциплінованими й уважними.

З вимогами інструкції ознайомився

«______» _______________ 20 _р. _______________________

(підпис студента)

Основні вимоги до студентів при проведенні лабораторних робіт

1. Студенти зобов’язані приходити на заняття без запізнень і не допускати пропусків.

  1. До проведення лабораторної роботи необхідно ознайомитися з її змістом і лабораторною установкою.

  2. Вмикати механізми і користуватися вимірювальними приладами лише після інструктажу та з дозволу керівника занять.

  3. Брати активну участь у проведенні дослідів і обробці результатів.

  4. Усі записи та розрахунки виконувати в журналі лабораторних робіт.

Заповнений журнал пред’явити для підпису викладачу.

  1. Після виконання всіх лабораторних робіт, передбачених учбовим планом, студенти по всьому циклу складають екзамен.

Лабораторна робота №1

ГІДРОДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН І ПЛАСТІВ

Мета роботи: побудувати індикаторну діаграму за результатами гідродинамічних досліджень нафтових свердловин і пластів; визначити коефіцієнти продуктивності, гідропровідності і проникності пласта, пластовий тиск рпл.

Вихідні дані:1) вважаємо, що фільтраційний потік – плоско-радіальний, свердловина гідродинамічно досконала; 2) дані гідродинамічних досліджень наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Шифр

Дебіт, т/доб

Шифр

Вибійний тиск, МПа

Об’ємний коефіцієнт нафти вн

rc, м

Rк, м

Q1

Q2

Q3

Q3

pc1

pc2

pc3

pc4

0

50

40

30

20

0

10

12

14

16

1,05

0,1

950

1

60

50

40

30

1

9

12

15

18

1,06

0,15

900

2

70

60

50

40

2

12

14

16

18

1,07

0,2

850

3

25

20

15

10

3

5

8

11

14

1,08

0,25

800

4

30

24

18

12

4

10

14

18

22

1,09

0,3

750

5

40

30

16

14

5

10

12

14

16

1,1

0,35

700

6

23

20

17

14

6

9

12

15

18

1,11

0,4

650

7

15

14

13

12

7

1

2

3

4

1,12

0,45

600

8

14

12

10

8

8

10

11

12

13

1,13

0,5

550

9

30

24

18

12

9

12

14

16

18

1,14

0,55

500

Прийняти густину розгазованої нафти ρрозгаз,н= 890 кг/м3, динамічний коефіцієнт в’язкості нафти =1,5 мПа·с.

Хід роботи

У результаті гідродинамічного дослідження свердловини на усталених режимах фільтрації отримано наступну відповідність між дебітами та вибійними тисками:

т/доб

МПа

Переводимо масовий дебіт свердловини з поверхневих умов до пластових (в одній добі 86400 с):

м3

м3

м3

м3

Індикаторна діаграма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибійний тиск рс, МПа

Формула Дюпії для визначення дебіту свердловини:

Тоді величину пластового тиску рпл можливо визначити графічно за умови, що дебіт свердловини Q = 0.

Визначаємо коефіцієнт продуктивності свердловини з рівняння припливу рідини до свердловини, яка є рівнянням індикаторної діаграми, де b коефіцієнт рівняння прямої

м³/(Па·с)

Визначаємо коефіцієнт гідропровідності пласта:

м³/(Па·с).

Коефіцієнт проникності гірської породи пласта:

м².

Висновок:_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Роботу виконав______________ Роботу прийняв______________

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]