Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OSA.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
119.3 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Реферат

На тему:

«Історія розвитку системного аналізу»

Підготував:

Студент групи 207-Б

Чорнорук М.О.

Перевірив:

Полтава, 2012

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………. 3

Витоки системного аналізу………………………………………………………. 3

Етапи розвитку системного аналізу як прикладної наукової методології……. 3

Історія розвитку системних уявлень…………………………………………….. 4

Сутність системного аналізу…………………………………………………….. 6

Класифікація проблем……………………………………………………………. 6

Методи рішення…………………………………………………………………... 6

Процедура прийняття рішень……………………………………………………. 6

Емпіричний розвиток системного аналізу……………………………………… 7

Список використаної літератури………………………………………………. 12

Вступ

Системний аналіз - науковий метод пізнання, що являє собою послідовність дій з установлення структурних зв'язків між змінними або елементами досліджуваної системи. Спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів.

Єдиної методики системного аналізу у наукових дослідженнях поки що немає. У практиці досліджень він застосовується з використанням таких методик:

  • процедур теорії дослідження операцій, яка дає змогу дати кількісну оцінку об'єктам дослідження;

  • аналізу систем дослідження об'єктів в умовах невизначеності;

  • системотехніки, яка включає проектування і синтез складних систем у процесі дослідження їх функціонування (проектуванняі оцінка економічної ефективності АСК технологічних процесів та ін.).

Важливе значення системний аналіз має в управлінні персоналом.

Витоки системного аналізу

Системний аналіз виник в епоху розробки комп'ютерної техніки. Успіх його застосування при вирішенні складних завдань багато в чому визначається сучасними можливостями інформаційних технологійМ.М. Моісеєв призводить, за його висловом, досить вузьке визначення системного аналізу: «Системний аналіз - це сукупність методів, заснованих на використанні ЕОМ і орієнтованих на дослідження складних систем - технічних, економічних, екологічних і т.д. Результатом системних досліджень є, як правило, вибір цілком певної альтернативи плану розвитку регіону, параметрів конструкції і т.п. Тому витоки системного аналізу, його методичні концепції лежать в тих дисциплінах, які займаються проблемами прийняття рішень: теорії операцій і загальної теорії управління ». Системний аналіз як засіб дослідження складних проблем був уперше розроблений в США в 1948 р.. Для вирішення задач військового керування, надалі тематика досліджень значно розширилась: застосований в господарській сфері, федеральних відомствах, діловій, соціальній та інших сферах.

Ета­пи роз­ви­тку сис­тем­но­го ана­лі­зу як прикладної нау­ко­вої ме­то­до­ло­гії

Да­лі ко­рот­ко роз­гля­не­мо ос­нов­ні ві­хи іс­то­рії ста­нов­лен­ня та роз­ви­тку сис­тем­но­го ана­лі­зу в не­да­ле­ко­му ми­ну­ло­му, а са­ме про­тя­гом XX сто­літ­тя. На­сам­пе­ред слід за­зна­чи­ти, що тут не пос­тав­ле­но за ціль док­лад­но про­ана­лі­зу­ва­ти ро­бо­ти, які фор­му­ва­ли су­час­ні ос­но­ви сис­тем­но­го ана­лі­зу. На­ша ме­та по­ля­гає у то­му, щоб:

¨    ві­доб­ра­зи­ти роль та зна­чен­ня тих нау­ко­вих ре­зуль­та­тів, які зу­мо­ви­ли поя­ву і ста­нов­лен­ня сис­тем­но­го ана­лі­зу, і тих фак­то­рів, що ви­зна­чи­ли зміст ос­нов­них на­пря­мів та ета­пів роз­ви­тку;

¨    по­ка­за­ти стан і тен­ден­ції роз­ви­тку сис­тем­ної про­бле­ма­ти­ки і ме­то­до­ло­гії у су­час­них умо­вах.

Га­дає­мо, що для до­сяг­нен­ня пос­тав­ле­ної ме­ти ана­ліз до­ціль­но ви­ко­ну­ва­ти з ура­ху­ван­ням ста­ну і тен­ден­цій роз­ви­тку ін­ших най­важ­ли­ві­ших на­пря­мів нау­ки і тех­ні­ки, які сут­тє­во впли­ну­ли на роз­ви­ток ци­ві­лі­за­ції в роз­гля­ну­тий пе­рі­од. З ог­ля­ду на те, що у ХХ сто­літ­ті у сві­ті ста­ло­ся до­сить ба­га­то кар­ди­наль­них по­лі­тич­них, еко­но­міч­них, струк­тур­них та ін­ших змін, об­ме­жи­мо­ся роз­гля­дом тих про­це­сів дру­гої по­ло­ви­ни ХХ сто­літ­тя, що безпосередньо або опо­се­ред­ко­ва­но впли­ну­ли на стан і тен­ден­ції роз­ви­тку сис­тем­ної про­бле­ма­ти­ки та ме­то­до­ло­гії.

Ви­ді­ли­мо чо­ти­ри ета­пи фор­му­ван­ня сис­тем­но­го ана­лі­зу як при­клад­ної нау­ко­вої ме­то­до­ло­гії.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]