Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Santekh_Pravoznavstvo.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури

 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради – 2001- № 25-26, ст. 131.

 2. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія Ельга–Н, 2001. – 656 с.

 3. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. комент. / Ю. В. Баулін, В. I. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. — 1114 с.

 4. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: Атіка, 2004.- 488 с.

 5. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. — 542 с.

 6. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис, І. О. Зінченко. — К.: Юрінком Інтер; X.: Право, 2002. - 496 с.

Основна література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційне видання. - К.:Правнича студія, 2008. – 278 с.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44, ст.356.

 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III // Відомості Верховної Ради, 2002, N 21-22, ст. 135.

 5. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (змін. і доп.). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

 6. Господарський кодекс України : Офіційне видання. – К., 2007.

 7. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р.

 8. Водний кодекс України від 06.06.1995 р.

 9. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.

 10. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2004 – № 27-28. – Ст. 366.

 11. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. // ВВР. – 1999 – № 14. – Ст. 81.

 12. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // ВВР. – 1991. – №33. – Ст. 443.

 13. Про Конституційний Суд України: Закон України 16 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

 14. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. – №13. – Ст.65.

 15. Про статус суддів: Закон України 15 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

 16. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // ВВР. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.

 17. Про третейські суди: Закон України від 11 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

 18. Закон України від 15 травня 2003р. „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ” // ВВР України. – 2003. - № 31 – 32. – ст.263.

 19. Закон України від 19 вересня 1991р. “Про господарські товариства” // ВВРУ –1991. -№ 49. – Ст. 682.

 20. Закон України від 1 червня 2000р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Урядовий кур’єр. - 2000. – 2 серпня.

 21. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 170.

 22. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 23. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

 24. Гірничий закон України від 06.10.1999 р.

 25. Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 червня 1991 р.

 26. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р.

 27. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 21 червня 2001 р.

 28. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 р.

 29. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 320 с.

 30. Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.

 31. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632c.

 32. Конституційний процес в Україні: спеціальний випуск // Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 2. – С. 3-220

 33. Конституція Україна. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення конституційного суду України // Право і практика. – 2006. - № 18. – С. 1-121

 34. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національності держави / М. В. Оніщук // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2008. - № 11/12. – С. 17-19

 35. Авер¢янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 148 с.

 36. Адміністративне право України/ Ред. Бандурка М.І. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 540 с.

 37. Адміністративне право України: Підручник для студентів/ Ред. Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

 38. Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 176 с.

 39. Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 335 с.

 40. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К.: МАУП, 1998. – 52 с.

 41. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підр. – М.: Юрінком Інтер, 2001. – 736 с.

 42. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник/ Колпаков В.К., Кузьменко О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

 43. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

 44. Законодавство України про адміністративні правопорушення// Бюлетень законодавства і юридична практика. – 2005. – №4. – 430 с.

 45. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.

 46. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.A. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 47. Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. –776 с.

 48. Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.

 49. Цивільний кодекс України: Коментар. – X.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 856 с.

 50. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.

 51. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с.

 52. Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004

 53. Господарське право України: Навч. Посібник/ Н. А. Саніахметова. – К.: А. С. К., 2006.- С.49-87.

 54. Бондаренко В., Семиволос А. Продажа имущества предприятий – банкротов в новом законодательстве о банкротстве // Бизнес – 1999. – 27 сентября.

 55. Джунь В. Про необхідність розширення кола реорганізаційних процедур інституту неспроможності // Право України – 2007. - №2 – С. 10-14.

 56. Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності // Право України – 2007. - №4 – С. 88-89.

 57. Логинов К. О банкротстве // Бизнес – 2006. – 27 сентября.

 58. Федоровский В. Що призводить до банкрутства? // Діло. – 2005. - №18. – С. 11-12.

 59. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 60. Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004

 61. Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.

 62. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав-членів Європейського Союзу / В. Костюк // Довідник кадровика. – 2008. - № 7. – С. 17

 63. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів / М. Грекова // Право України. – 2008. - № 4. – С. 50-53

 64. Міжнародний досвід колективної договірної роботи / С. Кострюков // Юридична Україна. - 2008 - № 2. – С. 56-60

 65. Європейська соціальна модель та вдосконалення прав найманих працівників за умов глобалізації / М. Золимер // Профспілки України. – 2007. - № 10. – С. 35-36

 66. Трудові та профспілкові права в контексті глобалізації економіки / С. М. Мигаль // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. - № 8. – С. 26-29

 67. Поняття та класифікація трудових гарантій / Н. Кохан // Юридична Україна. – 2006. № 12. – С. 61-66

 68. Європейська політика зайнятості / М. Ларін // Юридичний вісник України. – 2006. – 22-28 квіт. (№ 16). – С. 11

 69. Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин / В. І. Щербина // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 37-43

 70. Структура службово-трудових правовідносин / М. І. Іншин // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 26-31

 71. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту / Г. Угрюмова // Право України. – 2006. - № 1. – С. 40-43

 72. Вирішення конфліктів у соціально-трудових відносинах: [Трудові спори] / Г. Осовий // Справочник кадровика. – 2005. - № 9. – С. 84-86

 73. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія Ельга–Н, 2001. – 656 с.

 74. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. комент. / Ю. В. Баулін, В. I. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. — 1114 с.

 75. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: Атіка, 2004.- 488 с.

 76. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. — 542 с.

 77. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис, І. О. Зінченко. — К.: Юрінком Інтер; X.: Право, 2002. - 496 с.

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]