Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Стратегічне управління Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать

Сильні та слабкі сторони підприємства

Аспект середовища

Сильні сторони

(перелік)

Слабкі сторони

(перелік)

1. Фінанси

2. Маркетинг

3.

4.

5.

Рекомендована література

/7/, /8/, /10/, /14/, /16/, /22/

Семінарське заняття № 2

Тема 4. Визначення конкурентоспроможності підприємства

Мета заняття

 1. Поглиблення, узагальнення та систематизація знань про основи теорії «конкурентних переваг».

 2. Формування уміння використовувати методи для оцінки конкурентоспроможності підприємства.

 3. Формування уміння використовувати методи аналізу конкурентів.

 4. Формування здатності розробляти карту стратегічних груп.

План заняття

1. Сутність та зміст поняття „конкурентоспроможність”.

2. Методи аналізу галузі та конкуренції.

3. Стратегічні групи.

Проблемні питання для обговорення

1. Охарактеризуйте підходи до визначення конкурентоспроможності продукту та підприємства.

2. Визначте тотожність і різницю між категоріями „якість” і „конкурентоспроможність”.

3. Що таке „конкурентні переваги”? Як їх треба вивчати, формувати та використовувати.

4. Охарактеризуйте галузеву модель конкуренції за М. Портером.

5. Наведіть перелік чинників, які можуть застосовуватися при формуванні „стратегічних груп”. Охарактеризуйте „стратегічну групу” академії, де ви навчаєтесь.

6. Напруженість конкурентної боротьби на певному ринку України, наприклад безалкогольних напоїв. Проілюструвати, використовуючи карту стратегічних груп. Указати між якими учасниками відбувається найбільш сильна конкурентна боротьба.

Ситуація для аналізу «Вектор руху»

Вправа містить інформацію про напрями діяльності ПІІ «Лукойл-Україна» протягом 2001-2003 років. Щодо визна­чення частки ринку ПІІ «Лукойл-Україна» наведено дані з постачання та переробки нафти основних операторів ук­раїнського ринку. Подано стислу характеристику інвести­ційної діяльності та проектів модернізації компанії на ВАТ «Одеський НПЗ», ЗАТ «Лукор». Охарактеризовано масш­таби переробки нафти, напрямки вдосконалення якості про­дукції. Стосовно діяльності ДП «Лук-Авіа Ойл» містить ін­формацію про виробництво та реалізацію реактивного па­лива. Відображено збутовий потенціал компанії: мережа АЗС та газонаповнювальних станцій. Розглянуто можли­вості компанії інвестувати у будівництво АЗС. З метою ви­значення місця бренду «Лукойл» названо найпопулярніші бренди АЗС в Україні. Розглянуто питання оперативного уп­равління якістю продукції, запровадження диспетчерсько­го зв'язку, створення веб-сайту. Охарактеризовано діяль­ність логістичної компанії ДП «Лук-транс».

Ситуаційна вправа призначена для освітньо-кваліфіка­ційних рівнів спеціаліст та магістр. Ситуаційна вправа розглядається у групі щонайменше з 4-5 осіб.

Цілі ситуаційної вправи

У процесі обговорення цієї ситуації студенти повинні застосувати теоретичні знання до опанування методів розробки стратегічних орієнтирів сучасного підприємства.

Пропонована ситуаційна вправа має за мету виробити низку навичок:

 • визначати місце організації серед конкурентів у певній галузі;

 • визначати конкурентні переваги підприємства;

 • проводити аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища;

 • формувати ієрархію цілей;

 • на основі поставлених цілей формулювати конкретні завдання;

 • розрізняти поняття „ціль” та „завдання”;

 • формулювати стратегію діяльності підприємства у майбутньому.